1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кижизидикчилер спартакиадазы

Эрткен дыштаныр хүннерде Кызыл хоорайның школа назы четпээн өөредилге черлериниң ажылдакчыларының спартакиадазы Каа-Хем суурдан ырак эвесте Серебрянкага болуп эрткен. 

Күш-культураны болгаш кадык амыдыралды сайзырадыры-биле школа назы четпээн өөредилге черлериниң ажылдакчыларының аразындан эң-не активчилерни тып үндүрери-биле бо спартакиаданы эрттирип турар. Маргылдаага 29 команда киришкен, ында Кызыл хоорайның шупту уруглар садтарының ажылдакчылары кирип турар (чүгле №14 уруглар сады киришпээн). Бир командада-ла 5 кижи составтыг 153 киржикчи, аарыкчылары 150 кижи, ниитизи-биле 300 ажыг кижи кээп киришкен.

Серебрянканың көктүг-шыктыг, маргылдаа эрттиреринге таарымчалыг черинге, агаар бүргег, соок-даа болза, киржикчилериниң тура-соруу, хей-аъды бедик, омак-хөглүг чыглып келгеннер. Чаңгыс аай формаларлыг 29 команда шөлге чыскаалыптарга, ногаан шөлде өң-баазын чечектер ышкаш көзүлдү.

Командалар аразынга дараазында спортчу маргылдааларны эрттирген: 30 метрге маңнаары, 6 метр шыгаап дажаары, чудук кырлап, сугну кежери, 10 метр шаптараазыннар эртери, тывызыктар тывары, балыгланган кижиге бир дугаар эмчи дузазын чедирери, дартс (төгерикче шыгаап адар), стритбол (кудумчу баскетболу), 30 секунда иштинде бүдүн команда узун хендирни ажа халыыр, эргелекчилер аразынга маргылдаа, команданың турисчи ыры.

Спортчу белеткели шыырак командалар маргылдаа үезинде көстүп эгелээн. Улуг шөлдү долдур команда аарыкчыларының алгы-кышкылыг деткимчези-биле киржикчилерниң оюну дыка солун, каткы-хөглүг эрткен. Маргылдааның түңнелинде жюри кежигүннериниң шиитпири-биле № 8 уруглар садының «Бременниң хөгжүмчүлери» командазы 1-ги черни алгаш, кубок, диплом, 5000 акша түңнүг сертификат-биле шаңнаткан, 2-ги черге № 35 уруглар садының «Хүнчүгеш» командазы  төлептиг бооп, кубокту, дипломну, ламинаторну белекке алган, № 1 уруглар садының «Алдын дүлгүүр» командазы кубок, диплом, принтер-биле шаңнадып, 3-кү черге төлептиг болган.

Номинациялар аайы-биле «Омак-сергек соруу дээш» №21 уруглар садының «Убойная сила» командазы, «Тиилелгеже чүткүл  дээш»  №30  уруглар садының «Өпеяшкалар» командазы, «Олимпийжи курлавырлар» деп номинацияга №3 уруглар садының «Комета» командазы, «Олимпийжи бүзүрел» дээш №20 уруглар садының «Челээш» командазы, «Демниг командага» №38 уруглар садының «Хүнчүгеш» командазы, «Эң-не тергиин ырыны» № 40 уруглар садының башкылары күүсеткеш, төлептиг болганнар.

Эстафетага №8 уруглар садының «Бременниң хөгжүмчүлери», стритбол ойнааш, №19 уруглар садының «Светофорик», дартска маргышкаш, №1 «Креатив» командалары бирги черлерге төлептиг болганнар.

«Арыг-силигниң акциязынга» бойдуска хумагалыын көргүзүп, ногаан, чараш бойдустуг девискээрниң богун №19  «Светофорик», №7 «Пираттар», №40 «Туристер» командалары кончуг дүрген, шалыпкын болгаш хөйнү чыыпкан.

Бо хемчег эки деңнелге эрткен деп болур. Командаларның эки киржилгези күш-культура инструкторларының баш бурунгаар эки белеткелин херечилеп турар.

Алдынай СОЯН.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.