1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КИРЖИЛГЕ ЧЕДИИШКИННИГ БОЛГАН

Январь 12-13 хүннеринде Красноярск хоорайның Солнечный аттыг спорт ордузунга Сибирь Федералдыг округтуң бирги чери дээш элээди назылыг уруглар, оолдар аразынга ушу-саньда маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа Тываның “Чеди-Хаан” спорт школазының өөреникчилери, “Пио­нер” клубтуң спортчулары болгаш Тожу кожууннуң уруглар спорт школазындан ниитизи-биле 13 элээди оолдар, уруглар барып киришкен.
Кызыл хоорайда “Чеди-Хаан” спорт школа­зының тренер-башкылары Омак Шоюн биле Роберт Күнзек ук маргылдаа болурунуң бетинде, ийи-үш ай бурунгаар база-ла ол спорттуң хевиринге республика чергелиг маргылдааны эрттиргеш, шылгараңгай спортчуларны илередип алганнар. Республика чергелиг маргылдааның тиилекчилери Сибирь Федералдыг округтуң эң-не шыырак элээди спортчулары-биле адааннажыр эргени чаалап алгаш, белеткелин күштелдирип, тренер-башкызылары-биле хөлчок кызып хөделгеннер.
Красноярск хоорайга болуп эрткен маргылдаага Бурят, Алтай, Хакас база Тыва Республикалардан болгаш  Иркутск, Новосибирск, Омск дээш өске-даа Сибирьниң хоорайларындан нии­тизи-биле беш чүс ажыг спортчулар киришкен. Тываның элээди төлээлери аңаа эки түңнелдерни көргүзүп, чедиишкинниг киришкеннер.
Республиканың “Чеди-Хаан” спорт школазы­ның өөреникчизи Шолбан Иргит  65 килограмм деңзилиг мөгелер аразынга ийиги черге төлептиг болган. Ол-ла школаның спортчузу Субудай Кош-Кулак 52 килограмм деңзилиг мөгелер аразынга бирги черни бүзүрелдии-биле чаалап алган. Ук школаның уруглары – Сай-Хоо Сартыыл 52 килограмм деңзилиг мөгелер аразынга ийиги черни, а 40 килограмм деңзилиглер аразынга Вероника Ушлан бирги черни чаалап алган.
Тожу кожууннуң спортчулары база удурланыкчыларын удаа-дараа тиилеп ап, шупту шаңналдыг черлерни алганнар. 60 килограмм деңзилиг мөгелер аразынга Вилона Оюн бирги черге, 54 килограмм деңзилиг мөгелер аразынга Лана Серин база-ла бирги черге, 56 килограмм деңзилиг мөгелер аразынга Ангелина Бичемей ийиги черге тус-тузунда төлептиг болганнар. А “Пионер” клубтуң спортчулары база эки түңнелдерни көргүзүп, бирги-ийиги шаңналдыг черлерни ээлээн.
“Чеди-Хаан” спорт школазының тренер-башкызы Омак Шоюн Тожу кожууннуң уруглар спорт школазының тренер-башкызы Сергей Оюннуң база “Пионер” клувунуң тренери Николай Коңгарның болгаш элээди спортчуларның өмүнээзинден оларга Красноярск хоорайже чоруурунга дузалажып, бодунуң хуу машиназын ачылаткан Ликсок Омарга, ук машинаны башкарып, орук-суурга аай-дедир сөөртүп чораан чолаачылар Владислав Доспанга, Начын Монгушка; Тожу кожууннуң чагыргазының культура болгаш спорт килдизиниң даргазы Светлана Тамдын-оолга, “Арат” садыының директору Вера Зиновевага улуу-биле өөрүп четтиргенин илеретпишаан, бодунуң өөреникчилериниң, чаңгыс чер-чурттугларының чедиишкиннеринге аажок өөрүп, чоргаарланып турарын чугаалады.
Сибирь округунга киришкеш, эки түңнелдерни көргүскен спортчуларывыс февраль айда Москва хоорайга болуп эртер “Ушунуң сылдыстары” деп делегей чергелиг маргылдаага, март айда база-ла аңаа болур Россия чемпионадынга киржир дээш, кончуг идепкейжи, соруктуу-биле белеткенип кирипкеннер. Чаңгыс чер-чурттуг спортчуларывыска бедик тура-соруктуг болгаш чедиишкинниг болурун күзеп каалыңар!
Эрес КОЛ.
Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруу. 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.