1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КИЧЭЭЛДЕРНИ ЭРТТИРГЕН

Россияның национал гвардиязының Тывада килдизиниң СОБР болгаш ведомстводан дашкаар хайгаарал килдизиниң ажылдакчылары Кызылдың 11 дугаар школазының болгаш кулааның дыңнаары кошкак уругларның шко­ла-интернадының өөре­никчилеринге класстан даш­каар кичээлдерни орга­низастап эрттирген. Ооң кол сорулгазы – уругларга хөй-ниити черлеринге ээзи чок билдинмес чүүлдер тывылганда, канчаар бодун алдынарын сагындырары болгаш Росгвардияның Тывада килдизиниң ажыл-чорудулгазының дугайында тайылбыр кылыры.      
СОБР-нуң дайынчылары-биле кичээл республиканың ку­лааның дыңнаары кошкак уругларның школа-интер­на­дының хуралдаар залынга «айтырыг-харыы» хевирлиг ужура­жылгадан эгелээн. Каяа-даа чо­рааш, ылаңгыя хөй-ниити тран­спорт аргыжылгазы черлер­ге, мет­рога, поездиге ээ чок, тодаратынмаан чүүлдер ты­выл­за, бир дугаар кандыг хөделиишкиннер алдынган турарын имнээр очулдурукчу башкының дузазы-биле уруг­ларга аалчылар тайылбырлап сагындырган. Шак мындыг хевирлиг медээлер школа-интернаттың өөреникчилеринге дыка ажыктыг. Чүге дизе олар школазын доос­каш, миллион ажыг чурттакчылыг хоорайларга тускай болгаш дээди эртем чедип алыры-биле өөренип чоруптар.  
Ужуражылганың ийиги кезээ хүреш залынга уламчылаан. Аңаа СОБР-нуң дайынчылары боду камгаланырының аргаларын көргүскен. Уруглар шиңгээдип алган дайынчы аргаларын аалчыларның удуртулгазы-биле көргүзүп шенээн­нер. Класстан дашкаар кичээл­ дайын­чы автомашинаны көргүзери-биле төнген. 
Кызылдың 11 дугаар школа­зы­ның өөреникчилеринге Рос­гвардияның Тывада килдизиниң ажылдакчылары база тускай кичээлди эрттирген. Ведомстводан дашкаар хайгаарал чорудар килдистиң турар черинге уруглар келгеш, хайгааралдыг черлерге бодун канчаар алдынарын улуг сонуургал-биле билип алганнар. 
Хүннүң-не хөй-ниитиниң айыыл­ чок чоруун камгалап, хоой­лу хажыдыышкыннарын болдурбазы-биле ажылды чорудуп турар ведомстводан даш­каар килдистиң бүрүнү-биле дайынчы хеп кеткен ажылдакчылары-биле ужуражылганың соонда уруг­лар аары 8-10 килограмм чеде бээр камгалал бөрттү болгаш хөректээшти кедип сонуургаан. 
Росгвардияның Сибирь ок­ругунда тускай эргелелиниң үн­дүрүп турары солунунда Тыва­ның Росгвардия килдизиниң ажыл чорудулгазының дугайын­да бижээн чүүлдерни школачыларга ол черниң ажылдакчылары таныштырып, кинону көргүскен.       
Элээди школачыларга шак мындыг кичээлдер улуг ажыктыг дээрзин уругларны эдерткен башкы Татьяна Корниен­ко демдеглээн. Кызылдың 11 дугаар школазының өөре­никчилериниң аразында башкызы-биле чөп­шээрешкеннер хөй болган. Чүге дизе шак бо эрткен класстан дашкаар кичээл­ оларның келир үеде шагдаа ажылдакчызы азы шеригжи болур күзелин быжыктырган. Росгвардияның Тывада килдизи дараазында патриотчу кичээлди май айда эрттирер. 
Бистиң  корр.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.