1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КИЧЭЭНГЕЙДЕ - ӨГ-БҮЛЕ, ИЕ-ЧАШТАР КАМГАЛАЛЫ

Өг-бүлеге күш дөгээр база социал өскүс болур чорукту болдурбас. Ажыг чашпан тыртар, арагаже сундугар кижилер-биле демиселди шыңгыырадыр. Кылымал, шынары багай арага садып турар кижилерни, чажыт адрестерни, хууда ажык-кончаа сүрүп, чаңгыс чер-чурттугларын хораннап турар кижилерни илередип сойгалаар, амыдыралдың кадык овур-хевирин суртаалдаар. 
Эрткен пятницада, июнь 9-та Каа-Хем кожууннуң Бү­рен-Хемниң көдээ Культура бажыңынга чон-биле ужура­жылга хуралынга Тыва Респуб­ликаның Хөй-ниити палатазының даргазы Хонук-оол Доржуевич Монгуштуң чугаазының кол утказы ындыг болган.     
Ол хүн дүъш чедип турда ТР-ниң Хөй-ниити палатазының хүнүн эрттирери-биле ук па­ла­таның даргазы Хонук-оол Мон­гуш биле ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) федералдыг эрге-чагырга, тус чер бот-башкарылга органнары-биле, хамааты ниитилел институттары болгаш информация политиказының талазы-биле комитединиң даргазы Юрий Валерьевич Кара-оол баштаан делегация Бүрен-Хемге чеде бердивис. Каа-Хем кожууннуң баштыңы — тус черниң Төлээлекчилер хуралының даргазы Олег Васильевич Коржевский, Каа-Хем кожуун чагыргазының даргазы Алексей Хемерекович Чалан-оол болгаш кожууннуң чурттакчылыг он хире суурларындан төлээлерниң башкылыы чедип келген турлар.
Бүрен-Хем суурнуң кө­дээ Культура бажыңынга су­­му­нуң баштыңы — тус черниң Төлээ­лекчилер хуралының даргазы Алена Александровна Куулар биле суму чагыргазының даргазы Марина Васильевна Базыр баштаан сумунуң активчилери аалчыларынга ак кадаан сунуп, чылыы-биле уткуп алган соонда шайлап, чемненгеш, планнаттынган хемчеглер езугаар организас­тыг ажылдарны эгелээн.
Кызыл кожуундан ТР-ниң­ Хөй-ниити палатазының ке­жи­гүнү, республиканың №1 эмнелгезиниң кардиология салбырының кардиолог эмчизи Надежда Соскур-ооловна Ондар баштаан эмчилер бригадазы суурнуң эмнелге пунктузунга чонну хүлээп ап, кадыының байдалын шинчээш, аарыг кижилерге республика эмнелгезинге барып хынадып, анализтер эртери-биле бижиктерни ол черинге-ле кылып берип турганнар.
ТР-ниң Хөй-ниити палата­зының даргазы Хонук-оол Мон­­гуш, Дээди Хуралдың депутады Юрий Кара-оол, ТР-ниң Хөй-ниити палатазының айыыл­ чок чорук, эрге-хоойлу, кызыгаар чоогунуң айтырыг­лары болгаш миграция поли­тиказының талазы-биле коми­тединиң даргазы, Тываның күрүне университединиң спорт кафедразының доцентизи, педагогика эртемнериниң кандидады Өргелээр Ондар, Тываның Чаан мөгези Эрес Кара-Сал, аныяк мөгелер Тамчат Күзел, Арат Монгуш олар-биле кады кожуун, суму чагыргаларының удуртукчулары, бо черлерде спорт, күш-культура, аныяктар ажылын харыылап турар ажылдакчылар спорт залынга барып, ында чыылган улуг-бичии чон, аныяк-өскеннер, школачылар, башкылар, хоочуннар, суурнуң активчилери-биле ужурашкан.
Бүрен-Хем суму чагырга­зының даргазы Марина Базыр чыылганнарга келген аалчыларын таныштыргаш, ТР-ниң Хөй-ниити палатазының даргазы Х.Д. Монгушка сөстү берген. Хонук-оол Доржуевич эгезинде Хөй-ниити палатазының ажылын кысказы-биле таныштырган. Республиканың Адалар чөвүлелиниң даргазы кижи болгаш, кол кичээнгейни ада кижиниң уруглар кижизидилгезинге харыысалгазын бедидеринче, өг-бүле, ие-чаштарның камгалалынче, өзүп олурар салгалдарның кижизидилгезинче угландырып, наркомания, арагалаашкын, кем-херек үүлгедиишкиннерин баш удур болдурбазы-биле кадык амыдыралды суртаалдап чоруурун чугаалаан.
Уланчызын 2017 чылдың июнь 15-те үнген №68-69 "Шын" солундан номчуңар.
Даш-оол МОНГУШ.
Авторнуң тырттырган чуруунда: Ч.М. Лопсан.
 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.