1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КОЖУУН ХҮРЕЖИ

Шүүлген мөге Белек-Байыр  Мандал-биле үжүүрлешкен мөге Ахмед Чаймаа.
 
Чоокта чаа, Көдээ ажыл-агый ажылдакчыларының хүнүнде, Тес-Хем кожууннуң төвүнде Арзылаң Күдерек аттыг стадионга кожуун чергелиг хүреш маргылдаазы болуп эрткен. 
Аңаа кожууннуң аңгы-аңгы сумуларындан 23 мөге киришкен. Мөгелерниң хөй кезии О-Шынаа база Ак-Эрик сумулардан келгени онзагай. Чүге дизе шаандан тура-ла бо сумулардан шыырак мөгелер үнүп турганы билдингир. Бо киржип келген аныяк мөгелерниң белеткели шыырак деп чүүл оларның хүрежинден көстүп турган. 
Киржикчилер саны чеже-даа эвээш болза, маргылдаа адаанныг чидиг демиселге болган. Хүреш үезинде билдингени, ону черле демдеглевес аргажок, бир онзагай чүүл — Тываның ат-сураглыг мөгелери алышкылар Кара-Иван, Иван, Василий, Владимир Хураганнарның авазы, улуг эневис Оюн-Сыратовна Суваңның 93 харлааны. Мөгелерниң төрээн иезиниң төрүттүнген хүнү-биле бо байырлалдың чергележип турары кайгамчык онза. 
Мөгелерниң чидиг демиселиниң түң­не­линде 8 шыырак мөге арткан. Ол дээрге Байлак Коштай-оол, Эртине Увангур, Чаян Шалык, Очур Намдал-дыр. Оларга 3-3 муң рубль түңнүг шаңнал акшаларны тывыскан. 
Yш-дөртче кирген мөгелер Сеңги Дак-Хөөге, Чимит Чамзыга хой шаңналын алганнар. Самагалдайдан Ахмед Чаймаа үжүүрлешкеш, 10 муң, О-Шынаадан аныяк­ мөге Белек-Байыр Мандал шүүлгеш, 15 муң рубль-биле шаңнаткан. Шуурмактың мөгези Кежик Быштак-оол чараш девии дээш, О-Шынаада күш-культура башкызы Буян Янчып чараш аргалары дээш тус-тузунда шаңналдарны алган. 
Ажыл-ижи чымыштыг көдээ ишчилерни, малчыннарны байырлыг байдалга шаңнап мактап, спортчулар аразынга аът чарыжы, хүреш, даш көдүреринге, шыдыраага маргылдааларны организастап эрттиргенинге малчыннар канчаар-даа аажок өөрүшкү-маңнайлыг тарап чанганнар.
Арслан АРАКЧАА.
Авторнң тырттырган чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.