1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КОМАНДАЛАР АРАЗЫНГА

Февраль 10-нуң хүнүнде “Херел” спорт залынга Шагаа байырлалынга турас­кааткан командалар аразынга республика чергелиг тыва хүреш маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа Өвүр, Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл, Чаа-Хөл, Улуг-Хем, Эрзин болгаш Тес-Хем кожууннардан ниитизи-биле тос команда киришкен (Чөөн-Хемчик база Улуг-Хем кожууннардан ийи-ийи командалар).
Бирги мугурлаашкын ужуражылгазында Чөөн-Хемчик кожууннуң 1-ги командазы Чаа-Хөл кожууннуң командазын тии­леп алгаш, сес команданың аразынга хүрежир эргени чаа­лап алган. Дараазында ужуражылгада Сүт-Хөл кожууннуң командазы Улуг-Хемниң командазын, Өвүр кожууннуң командазы Эрзинниң командазын, Чөөн-Хемчиктиң 2-ги командазы Тес-Хем кожууннуң командазын, Чөөн-Хемчик кожууннуң 1-ги командазы Улуг-Хем кожууннуң 2-ги командазын тус-тузунда тиилеп алган.
Дөрт шыырак команданың сегиржип алыышкыны эгелээн.­ Өвүр кожууннуң командазы Чөөн-Хемчиктиң 2-ги командазын ажып алган. А Сүт-Хөл кожууннуң командазы Чөөн-Хемчик кожуун­нуң 1-ги командазын тиилээн. Ооң түңнелинде Чөөн-Хемчик кожууннуң ийи командазы 3-кү шаңналдыг чер дээш ара-аразында хүрежир ужурга таварышкан. Чөөн-Хемчиктиң бирги командазының мөгелери өңнүктерин бүзүрелдии-биле ажып алганнар.
Дараазында бирги-ийиги чер дээш сегиржип алыышкында  Сүт-Хөл кожууннуң командазы Өвүр кожууннуң командазын 5-0 санга тиилээш, Шагаа байырлалынга тураскааткан тыва хүреш маргылдаазынга тиилеп үнген.
Тулган чемпион дээш
Шагаа байырлалынга турас­кааткан республиканың алдар-аттыг болгаш шыырак мөгелериниң аразынга тулган чемпион дээш тыва хүреш маргылдаазы февраль 11-ниң хүнүнде база-ла “Херел” спорт залынга болуп эрткен. Аңаа хүндүлүг аалчылар болуп Тыва Республиканың Чазааның Даргазы Ш.В. Кара-оол, Дээди Хуралдың Даргазы Т.К. Даваа, ТР-ниң Чазак Даргазының бирги оралакчызы, Хүреш федерациязының даргазы А.П. Дамба-Хуурак болгаш хүреш спортунуң хоочуннары келгеннер. Хүреш эгелээр бетинде ТР-ниң Чазааның Баштыңы Шолбан Кара-оол чыылган чонга Шагаа байырлалын таварыштыр байыр чедирип, мөгелерге чедииш­кинниг хүрежирин күзээш, энир чылын малчыннарның болгаш көдээ-ишчилерниң Наадым ба­йырлалынга тураскааткан тыва хүреш маргылдаазының үезинде сес шыырак мөгениң аразынче ийи дугаар кирип, Начын атты күүсеткен Баткар Баасанга ук аттың демдээн херечилээн бөрттү байырлыг езу-биле кедирип берген. Ооң соонда ТР-ниң Начын мөгези Баткар Баасан мөге акылары-биле чолукшуп, улус-биле кежиин үлежип, чигир-чимизин болгаш боова-боорзаан чонунга үлээн.
Республиканың шыырак мөгелери байырлыг чыскаалче үнүп, эзир самын тус-тузунда күүсеткен соонда, 128 мөгениң хүрежи-даа эгелээн. Чааннар, Арзылаңнар, Начыннар болгаш аныяк мөгелер ара-аразында ачыр-дачыр тутчуп, салыгдан салыгже онагларын ажып келгениниң түңнелинде сес шыы­рак мөгениң аразынче Өвүр кожуундан Салим Седен-оол, Начын мөге Алексей Монгуш, Чөөн-Хемчик кожуундан Начын мөге Сылдыс Монгуш, Сергелең Ондар база Артур Шагжы, Улуг-Хем кожуундан Айдың Монгуш, Сүт-Хөлден Чаан мөге Эрес Кара-Сал, Кызыл кожуундан Арзылаң мөге Ай-Демир Монгуш кирип келгеннер.
Дараазында салыгда ТР-ниң Чаан мөгези Эрес Кара-Сал Артур Шагжыны, Сергелең Ондар Начын мөге Алексей Монгушту, Арзылаң мөге Ай-Демир Монгуш Салим Седен-оолду, Айдың Монгуш Начын мөге Сылдыс Монгушту тус-тузунда октап алганнар. Дөрт шыырак мөгениң хүрежинде Эрес Кара-Сал Айдың Монгушту, а Сергелең Ондар Ай-Демир Монгушту октаан.
Үжүүр-шүүлде хүрежинде ТР-ниң Чаан мөгези Эрес Кара-Сал Сергелең Ондарны октааш, Шагаа байырлалынга тураскааткан тыва хүреш маргылдаазының тулган чемпиону болуп, шүглүп үнген. “Эң-не чараш хүрешти көргүскени дээш” деп тускай шаңналдыг черге Тес-Хем кожуундан Артыш Шалык база Барыын-Хемчик кожуундан Хомушку Дугаржап төлептиг болганнар.
Эрес КОЛ.
Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруктары.  

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.