1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КОНКУРЕНЦИЯНЫ ХӨГЖҮДЕР

Чуртка конкуренцияны хөгжүдеринге идигни бээр талазы-биле Россия Федерациязының субъектилериниң ажыл-чо­­рудулгазының кол уг­ла­ныышкыннарының айты­рыгларын чугаалашкан Кү­рүне чөвүлелиниң хуралы Кремльге Россияның Президентизи Владимир Путинниң даргалаашкыны-биле 2018 чылдың апрель 5-тиң хүнүнде эрткенин массалыг информация чепсектери дыңнаткан болгай. 

Күрүне чөвүлелиниң хура­лы­ның киржикчилери 2017 чылдың декабрь 21-де № 618 «Конкурен­цияны хөгжүдер талазы-биле күрүне политиказының кол угла­ныышкыннарының дугайында» Россияның Президентизиниң Чарлыында айыттынган сорулгаларны чедип алырының эргежок чугула хемчеглерин чугаалажып көрген. 

Россия Федерациязынга конкуренцияны хөгжүдер талазы-биле ханы сайгарылгалыг улуг ажылды кылып чоруткан, ооң кол угланыышкыннары илереттинген соонда, Күрүне чөвүлелиниң «Россия Федерациязынга конкуренцияны хөгжүдеринге идиг бээр талазы-биле Россия Федерациязының субъектилериниң ажыл-чо­ру­дулгазының кол угланыыш­кыннарының дугайында» илеткели белеткеттинген. 

Илеткелди массалыг информация чепсектерин таварыштыр российжи чонга таныштырып эгелээн. «Шын» солуннуң сайтызындан база илеткел-биле таныжып болур.

«Шын» солуннуң ниитилел-политика килдизи.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.