1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КУБОК ТӨП ШЕРИГ ОКРУГУНДА

Азияның төвүнге июнь 3-9 хүннеринде эрткен «Ше­риг авточарыш-2018» Бүгү-армейжи маргылдаа неделяның онзагай бо­лууш­куннарының бирээзи болган.

Июнь 7. Кызыл кожууннуң девискээринде «Кара-Хаак» даглыг полигон. Төп шериг округунуң дайынчыларында күрүнениң камгалал чагыы-биле бо чылдың эгезинде кирген "Тигр-М" куяк автомобильдер бир дугаар мындыг маргылдаага киришкени бо. 

Шериг авточарыштың “От» чадазынга «Тигрлер» киришкен. Броне­танкының экипаж бүрүзүнче шериг чолаачызы база адыгжы кирип турар. Бо чадага орукту кыска үе дургузунда эрттеринден аңгыда даг кырында тургускан караны час­пайн адар ужурлуг. Маргылдаа бетинде адыгжылар чаа алган пулеметтарын адып шенээннер.

Стартты берген соонда, “Тигр­лер” халдып үнгеш, 150 метр оруктуң кезиин эртер. Кара адар черге 40 октуг хааржакты адыгжы дүргени-биле ап алгаш, пулемедун октааш, боодалга удуртукчузунга беленин дыңнадыр. Боодалга удуртукчузу “От” деп командазын берген соонда, чүгле адып эгелээр. Экипажтарның часпас адыгжылары чурум езугаар тургускан караларны дегзи аткан соонда финишке чедир 400 метр орук кезиин халдып эртер. Финишке автоматтарда октар чогун хынаан соонда, чарыш төнгени ол. 

Маргылдаа соонда Төп шериг округунуң танк шериг албанының килдис начальниги Анатолий Пинчук-биле чугаалаштывыс: 

– Тываның девискээринге «Шериг авточарышты» Рос­сия­ның Камгалал яамызының Кол автобронетанк эргелели эрттирип турар. Бо хүн авточарыштың «Чаңгыстың чарыжы» биле «От» чадалары эртип турар. Бо хүн «Кара-Хаак» даглыг полигонда Барыын, Мурнуу, Төп болгаш Чөөн шериг округтарының база Соңгу флоттуң, Агаар-десант шерииниң 6 экипажы киржип турар. Дайынчы автомашинаның экипажында шериг чолаачы болгаш адыгжы бар. Маргылдаага орукту кыска үеде эрткен болгаш караны часпайн аткан экипаж тиилээр.

Кызылда 55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригадазындан Ак-Довурак хоорайдан шериг чолаачы Ян Баяндай биле Абакан хоорайдан адыгжы Владимир Челтыгмашев Төп шериг округун төлээлээш, ийиги черни ээлээн. “Полигонга тактиктиг белеткелди эртип турдувус. Шугум бүрүзүнге адыышкыннарны эки күүсеттивис. Бүгү-армейжи шериг чарыжынга бир дугаар киржип турарывыс бо. Чаңгыс кезекте шериг херээн эрттирип турар болгаш, бот-боттарывысты эки билчир бис. Чолаачы биле адыгжы демниг болурга-ла, эки түңнелди чедип алыр” – деп, бис­тиң шериглеривис чугаалады.

Мурнуу шериг округунуң командазының шериг чолаачызы Дмитрий Домрачевтың стажы 15 чыл. Адыгжы Андрей Иванов эрткен чылын Калмык Респуб­ликага шериг авточарыжынга киришкенин чугаалады. 

2017 чылда маргылдаа чурт­туң үш регионнары Волгоград, Астрахань областарга база Калмык Республикага хары угда эрткен. Ынчан Мурнуу шериг округунуң командазы тиилээн. 

Барыын шериг округунуң экипажының чолаачызы Иван Волков биле адыгжызы Евгений Никулин кымга-даа аштырбайн, тиилекчи болган. Олар 2 минута 19 секунда дургузунда даалганы күүсеткеш, эң тергиин часпас адыгжылар деп санатканнар. Ийиги черни Төп шериг округунуң (Ян Баяндай, Владимир Челтыгмашев), үшкү черни Агаар-десант шерииниң (Денис Белоус, Сергей Сердинов) экипажтары ээлээн.

Уланчызын 2018 чылдың июнь 14-те үнген №69 "Шын" солундан номчуңар.

Шончалай  ХОВАЛЫГ.

Авторнуң  тырттырган  чуруктары.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.