1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КЫЗЫЛДА ЭСКАДРИЛЬЯ

Россияның Камгалал яамызын бистиң чаңгыс чер-чурттуувус армия генералы Сергей Шойгу баштай берген соонда РФ-тиң чепсектиг күштериниң шериг кезектери республиканың девискээринде турумчуп турар. Хөй тыва оолдар шериг албан-хүлээлгезин эрттирип турар 55-ки даг-адыгжы бригададан аңгыда база бир шериг кезээ Кызылда тургустунган. Ол дээрге шериг транспорт самолёттарының болгаш вертолёттарның холушкак ужар-чүүл эскадрильязы-дыр. 
Дайынчы албан-хүлээлгезин эскадрилья Тывага күүседип эгелээни-биле холбаштыр байырлыг чыскаал март 1-де Кызылда аэропортка болуп эрткен. Аңаа Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол болгаш кадеттер, бичии  армейжилер киришкен. 
Агаардан халдаашкынга удур шериг-агаар күштериниң 14-кү армиязының командылакчызы генерал-лейте­нант Александр Татаренко байыр­лыг чыскаалды ажыдып, шериг транспорт самолёттарының болгаш вертолёттарының холушкак ужар-чүүл эскадрильязының ужудукчуларынга болгаш техниктиг составынга Россияның кызыгаарында Тыва Республиканың девискээринге чуртту камгалаар дайынчы албан-хүлээлгезин күүседип эгелээни-биле байырны чедирип, хүн бүрүде шериг ажыл-херектерге чедиишкиннерни күзээн. Эскадрильяның мате­риал-техниктиг баазазын тургузарынга, ужудукчуларның болгаш техниктиг составтың амыдырал-чуртталгазының айтырыгларын шиитпирлээринге дузазы дээш Тыва Республиканың Чазаанга болгаш ооң удуртулгазынга шериг-агаар күштериниң 14-кү армиязының командылакчызы өөрүп четтиргенин илереткен.
Дайынчы албан-хүлээлгезин эскадрилья Тывага күүседип эгелээни-биле ужудукчуларга болгаш инженер-техниктиг сос­тавка Шолбан Кара-оол байыр чедиргеш, дайынчы белеткелге чедиишкиннерни күзеп, Тываның хөй национал чону болгаш республиканың удуртулгазы Россияның камгалакчыларынга бүгү талазы-биле дуза чедиреринге кезээде беленин илередип, эскадрильяның ужудукчулары болгаш инженерлери байырлыг чыскаалга киржип келген кадеттерге болгаш бичии армейжилерге  үлегер-чижек болуп, оларның аразындан келир үеде Россияның шериг-агаар күштериниң офицерлери үнер идегелин илереткен.
Шериг транспорт самолёттарының болгаш вертолёттарының холушкак ужар-чүүл эскадрильязының командири подполковник Зафар Киров журналистерге кыска интервьюзунга Тываның чонунуң шериг кижилерге хүндүткелдиин демдеглеп, эскадрильяның ужудукчуларының болгаш инженерлериниң өг-бүлеле­ринге квартиралар тускайлап бээр, уруг-дарыынга ясли-садиктерге тургузар айтырыгларны дарый шиитпирлеп турарын чугаалаан.
Дайынчы албан-хүлээлгезин эскадрилья Тывага күүседип эгелээни-биле холбаштыр байырлыг чыскаалче бар чорааш, майор эргелиг ужудукчуга ужуражы берген бис. Арын-шырайы чазык аныяк ужудукчу боду-ла: “Ба­йырлыг чыскаал эгелээринге чедир ам-даа элек, даштыгаа доңа бээр силер, чылыг черге манап олуруңар” – деп чугаалаан чүве. Ооң сүмези-биле аэропортка чыскаалды манап алган бис. Чыскаал соонда демги ужудукчуга база катап ужуражы бергеш, ооң-биле чугаалаштым. Константин Сергеевич Мыргин эскадрильяның командириниң шериг-политика талазы-биле оралакчызы албан-дужаалга томуйлаткан болду. Казахстанда Приозёрск суурда ужар-чүүл кезээнден Кызылда тургустунган чаа эскадрильяже шилчиткен. Алыс боду шериг ук-ызыгуурлуг, ооң ачазы совет үеде Герман Демократтыг Республикага совет шериглер бөлүүнге  албан-хүлээлгезин эрттирип турган. Ынчангаш майор Сергей Мыргинниң төрүттүнген чурту амгы үеде чок Герман Демократтыг Республика. Сызрань хоорайда шериг ужудукчулар училищезин 2006 чылда дооскан, ужудукчу-инженер эртемниг. Соңгу Кавказка, Киргизияга, Новосибирск хоорайга шериг-агаар кезектеринге албан-хүлээлгезин эрттирип турган.
– Эскадрильяның командириниң шериг-политика талазы-биле оралакчызы болганымда силерниң-биле моон соңгаар чаңгыс удаа эвес ужуражыр-дыр бис – дээш, мээң телефонум дугаарын айтырып, бодунуң телефонунга киирип алгаш: – Силерге ужуражы бергеним кончуг эки болду. “Шын” солундан тыва чон бистиң ажыл-херектеривис дугайында билип алзын дээш, кады ажылдаар бис – деп чугаалады.
Мен бодум база шериг-агаар күштериниң техниктиг албанынга шериг хүлээлгем эрттирген болгаш, совет болгаш российжи самолёттар, вертолёттар дугайында-даа чугаалажы кааптывыс. Журналист ажылым аайы-биле моон-даа соңгаар ужуражып боор ужудукчу майор  Сергей Мыргин-биле таныжып алганым меңээ база өөрүнчүг, харын-даа мырыңай ажыктыг болду. Сергей-биле телефон дамчыштыр харылзажып алгаш, эскадрильяның ужудукчуларының, инженерлериниң, техниктериниң дугайында бижип болур арга менде бар апарган.
Шаңгыр-оол Моңгуш.
Арслан Аракчааның тырттырган чуруктары.
 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.