1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кызыл аэропортунда хайымныг иш

  Кызылдың аэропортунда бо хүннерде ажыл-иш хайымныг. Ында самолет хондурар шөлдүң эрги шывыын ап каапкаш, эде кылып чаартыр ажылдарны кол хүлээнип алган «Сибмост» тудуг организациязы-биле «Восток» КХН-ниң тускай эртемиглери болгаш ажылчыннары хүлээнген ажылдарын хуусаазында доозар дээш шалыпчы езу-биле ажылдап турарлар. ИВПП-1 дугаар участокта элээн каш кижи «Восток» КХН-ниң лаборантыларының хайгааралы-биле асфальт-бетон холуксаазын чогуур негелде езугаар шынарлыг кылгаш, аэропорт шөлүнүң кыдыкы быжыглашкыннарын асфальт-бетондан тургузуп кылган, а оларныё оң талазында кезек ажылчыннар битум-полимер ленталардан чадыгларны камныг эптеп салган, шынап-ла, ажыл-иш бачым чай чок.

        Аэропорт шөлүн чаа технологиялар езугаар кылып турарын эң башайгы тыва инженер, республиканың удуртукчуларының бирээзи чораан Чимит-Доржу Ондар кайгап магадап-ла ханмас. «Бистер бо аэропортту 1984 чылда Тываның ССРЭ-ге каттышканындан бээр 40 чыл оюн таварыштыр тудуп ажыглалга киирдивис. 28 бульдозер тракторлар дүн-хүн чокка ажылдап турду – деп, хоочун сактып чугаалап турар. – Чамдыктарывыс ону «Сталинград тулчуушкуну» деп адап турган болгай. Ол хире улуг хемчээлдиг тудуг чоруп турган-дыр! Ынчан изиг, соок температуралар үезинде асфальт шывыының үрелиишкинин эвээжедир сорулга-биле оларны тудуштурган тиглеринге ыяш эптеп турган бис.

          А бөгүн дээрге хуулгаазын-биле дөмей-тир. Шуптузун технология езугаар кылыр. Эвээш кижи ажылдап турза-даа күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү бедик-тир! Магаданчыг-даа, өске талазында өртек-үнези канчаар-даа аажок улуг техника ажылдап турар-дыр. Тудуг материалдарының холуксаазын сугга эзилдирип хоюдар агрегаттың өртээ 40 млн.рубль, а асфальт салыкчызының – 15 млн. рубль-дир!      

         Бистиң 30 чыл бурунгаар салып каанывыс асфальт шывыын 20 сантиметр чедир ап каапкаш, ооң орнунга синтетиктиг материалдар холаан чаа полимер-асфальт-бетон шывыгны кудуп кылып турарын көрдүм. Мынчаар кылган асфальт шывыы  изиг, соок температура аайы-биле херлип, чыырлып турар болгаш белен тигленип үрелбес, үр хуусаада ажыглаттынар. Тудугжулар чүгле чаңгыс хүн дургузунда 2300 тонна бетон холуксааны кудуп турары дээрге-ле кайгамчык-тыр!

          Тус черниң «Восток» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилели субподрядчик бооп бо ажылдарда киржип турары, чаңгыс чер-чурттугларывыстың бо чаа технологияларны шиңгээдип алганы, бүдүрүлгениң удуртукчузу бооп Чадаана чурттуг Сергей Уюсовтуң ажылдап турары сагыжымга хөлчок таарышты. Онза-ла-дыр!» деп, Мижит-Доржу Ондар чугаалап турар.

         Республика аэропортун чаартып, эде кылып, ону амгы үениң техниказы, дериг-херкселдери-биле хандырарының төлевилели Россия Федерациязының транспорт стратегиязында кирген. Эде тургузуушкун ажылдары доозулган соонда аэропортка кандыг-даа хевирниң самолеттары кээп хонуп болур.

                                                                                                                                                                                                                              Бистиң корр.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.