1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КЫЛБЫШТЫГНЫҢ МАЛЧЫННАРЫ

Барыын-Хемчик ко­жуун­да “Аныяк өг-бүлеге – кыш­таг” деп губернатор­ тө­ле­ви­лелиниң 2016 чыл­дың кир­­жикчилери – 27 харлыг Хүреш биле Оксана Мон­гуштарның өг-бүлези.
Аянгаты суурдан ырак эвес­­­те Кылбыштыг деп черде төлевилелдиң киржикчилери 8х8 дөрбелчин метр делгем улуг бажыңны, мал-маган тудар кажаа-хораазын тудуп, мал малдаар чымыштыг ажыл-ижин уламчылап турар. Олар кышты хүр эртип, 140 хураганны онча-менди доруктуруп алганнар. 
Аныяк малчыннарның уруг­лары Күдер биле Камиллага Шек­­пээр суурда уруглар садын­да олуттарны база аңгылап бер­­ген. Чай, кыш дивейн малын малдап чоруур өг-бүлелерге ол улуг деткимче дээрзи билдингир. Күдер биле Камилла ада-иезинге амдыгааштан эгелеп дузалажып, кежээ, ажылгыр болуп өзүп орар. Оксананың ачазы Оюнза Маа­дыр-оолович эгелеп чоруур мал­чыннарга өмек-дөмек болуп, дыш­таныр хүннерде дузалажып турар. 
Амгы үеде кыштагда 10 тонна сигенни сөөртүп эккелген. Малының чылгаар дузун, сулазын чедер кылдыр курлавырлап алган. Кыштаг Аян-Хемден ырак эвесте болгаш, мал-маган суггадының талазы-биле байдал таарымчалыг. Электри генераторун бот­­тары садып алган. Кудук ка­зып, сугну үндүрген. Мал­чыннарның мал-маган карактаар ыттарының бажыңы база ээлеринден дудак чок, шивиниң борбак ыяжындан туткан. 
“Нарын айтырыгларыңар бар бе?” деп айтырыымга, Оксана хүлүмзүргеш: “Аныяктарга аажок эки төлевилел-дир. Бо хире улуг деткимчени алганда, кызымаккай ажылдаар бис. Тываның Чазаа биске бо хире улуг деткимче көргүзүп турда, хүн бүрүде тургустунуп келген айтырыгларны боттарывыстың күжүвүс-биле шиитпирлеп алыр бис" – деп чугаалады.
“2018 чылга чедир алган 200 баш төрүүр хоювусту азырап өстүргеш, ол хире санныг малды төлевилелдиң дараазында киржикчизинге дамчыдып бээр дээш, кызымаккай ажылдаар бис” – деп, Хүреш өөнүң иштиниң чугаазынга немеп кагды. 
Аныяк малчыннар амгы үе-биле деңге сайзырап, вай­­берде “Аныяк өг-бүлеге – кыш­таг” деп төлевилелдиң киржикчилериниң бөлүүнде харылзажып, арга-дуржулгазы бедий берген өөрлеринден мал оолдаашкынының талазы-биле азы кандыг-бир айтырыглар тургустунуп келирге, сүмележип турары өөрүнчүг. Оон аңгыда олар кожуун, республика чергелиг малчыннар чыыштарынга идепкейлиг киржип, санал-оналдарын киирип турар.
Хүреш, Оксана Монгуштарга дузалажыры-биле чанында дуңмалары чурттап турар. Мал азыраарынга бүгү-ле таарымчалыг байдал тургустунган болганда, чүгле кызымаккай ажылдаары арткан. 
Барыын-Хемчик кожуун­да ниитизи-биле “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг”, “Инек – чемгерикчи малым”  губернатор төлевилелдериниң киржик­чи­лериниң саны – 16 аныяк өг-бүле. Оларның 14-ү шээр, а 2-зи бода мал тудуп турар. 
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Авторнуң  тырттырган  чуруктары.

 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.