1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КЫШКА ЭКИ БЕЛЕТКЕНГЕН

Шагаан-Арыг хоорайның чаагайжыды туттунган бажыңнарының изиг суг-биле хандырылгазын болгаш кышкы үеде чылыдылгазын республиканың күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези ТЭК-4 башкарыкчы компанияның Шагаан-Арыг участогу хандырып турар.
Участоктуң ажылдакчылары шагаан-арыгжыларга чылыдылганың изиг суун октябрь айның баштайгы хүннеринден эгелээш берип эгелээн. Коллективтиң кежигүннери бир ээлчегде ниитизи-биле 7 кижи ажылдаар. Оларның аразында кандыг мергежилдиг кижилерни чок дээр. Ээлчегниң дежурный инженеринден эгелээш, сугнуң химиктиг арыглаашкынының лаборантызынга чедир.
Амгы үеде даштын агаарның температуразы чылыг болганындан чылыдылга бээр төптүң 4 котелдарының чүгле чаңгызы ажылдап, бүдүн дүн-хүн иштинде 50 тонна хөмүр-дашты одап турарлар. Соок күштелип, даштын агаарның температуразы 30-40 градус соок чеде бээрге,
4 котел шупту ажылдап, бир хонукта аңаа ниитизи-биле 240 тонна хөмүр-дашты одаар апаар.
Шагаан-Арыг хоорайда чылыдылга, одалга сезону эгелээни-биле ук черниң чуртталга-коммунал ажыл-агыйының, социал адырның объектилеринде чылыг-биле хандырылганы чогуур деңнелде чорудуп эгелээн деп болур.
Ол бүгү ажылдарны чылыдылга чериниң бедик арга-дуржулгалыг, ол коллективте үр үеде ажылдап келген кижилерниң билдилиг, кызымак ажылының ачызында кылып турар. Ындыг кижилерниң бирээзинге соок, изиг сугларның химиктиг арыглаашкынының инженери Алла Көк-ооловна Сандакова хамааржыр. Ол ук бүдүрүлгеде ам 16 чыл үзүктел чок ажылдап, аныяк лаборантыларның дагдыныкчызы болуп турар.
Владимир ЧАДАМБА.
Авторнуң тырттырган чуруунда:
чылыдылга чериниң инженери А.К. Сандакова.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.