1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КЫШТЫ ЭКИ ЭРТТИП ТУРАР

Улуг-Хем кожууннуң төвү  Шагаан-Арыг хоорайның  кышкы үеде чылыдылгазын республиканың күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези ТЭК-4 башкарыкчы компанияның Шагаан-Арыг участогу хандырып турар. 
Коллективтиң кежигүннери бир ээлчегде-ле ниитизи-биле 7 кижи ажылдаар. Оларның аразында кандыг мергежилдиг кижилерни чок дээр. Ээлчегниң дежурный инженеринден эгелээш, одакчылар, хөмүр сөөртүкчүлери, сугнуң химиктиг арыглаашкынының лаборантызынга чедир. 
Амгы үеде даштын агаарның температуразы чавызап, соок күштелип, дүне 40 градус ажа бээрге 4 котелдар шупту үрелиишкин чок ажылдап, бир хонукта аңаа ниитизи-биле 240 тонна хөмүр-дашты одап турарлар.  
Чаа Шагаан-Арыг хоорайда чылыдылга, одалга сезону эгелээнинден бээр ук черниң чуртталга-коммунал ажыл-агыйының, социал адырның объектилеринде чылыг-биле хандырылганы чогуур деңнелде чорудуп турар деп болур. 
Коллективтиң ажылчыннары 2016-2017 чылдарның одалга сезонунга баш удур эки белеткенгениниң түңнелинде бо одалга сезонунда улуг үрелиишкиннер чок ажылдап турар.  
Ол бүгү ажылдарны чылыдылга чериниң бедик арга-дуржулгалыг, ол коллетивте үр үеде ажылдап келген кижилерниң билдилиг, кызымак ажылының ачызында чедип алдынып турар. 
Ындыг кижилерниң бирээ­зинге сугнуң химиктиг арыг­лаашкынының лаборанты­зы Айлаң Чимит-ооловна Чырга­лаң­май хамааржыр. Ол ук бүдү­рүлгеде ам 27 чыл үзүктел чок ажылдап, бодунуң мергежилинге аныяк лаборантыларны база өөредип, белеткеп турар. 
Владимир ЧАДАМБА. 
Авторнуң тырттырган чуруу: Чылыдылга чериниң лаборантызы А.Ч. Чыргалаңмай.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.