1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КҮЗЕЛДЕР БҮДЕР БОЛЗУН!

Чаа чылды уткуп тура, кижи бүрүзү кандыг-ла-бир күзелдиг уткууру билдингир. Психологтарның сүмелеп турары-биле, күзел тодар­гай болуру чугула. «Бүгү-ле чү­ве эки болзун» дээн чижектиг кү­­зел хоозун болза хөңнү, чүге дизе тодаргай эвес-тир. Күзелиңерни то­даргай­лааш, ооң чуруун ханага азып алгаш, олче үргүлчү көрүп, сагыштап каап турар болзуңарза, ооң бү-де бээринче эге базымны кылып турарыңар ол болур.

Дыка хөй кижилер үнүп келир Чаа чылда хөй акшалыг болурун күзээр. Ол база тодаргай эвес күзел-дир. Ол хөй акшаны кайнаар, чүже, канчаар ча­рыыр, ажыглаар бодап турар силер, тодарадыр херек. Таптыг сайгарылдыр, бодап-бодап кээрге, ооң ол кү-зелиниң бүдеринге акша херекчок-даа болгулаар-ла, азы ынча хөй эвес, а шоо­луг эвес акша херек-даа болур.

Мынчаар база күзел бодаан ажыы чок. Чижээлээрге, келир чылын мээң ажылым хөй болзун, хөй акшадан ажылдап алыйн, ол акшаны ажылдап алгаш, даштыкы чуртче – Францияже, аян-чоруктан кылгаш келийн. Аян-чорук кылыксап турар ышкажыл силер, ону күзел кылып алзыңарза! А силер дээр­ге эңмежок күзелдер-биле чүдүр- нүп алган ышкажыл силер.

Күзел бүде берзин дээш ону тода адаар, чугаалаар херек. Чугааланырда күзелин тодаргайлап алыры чугула деп үстүнде айыттывыс. Күзелди илередирде домак узун эвес, а каш сөстен тургустунган болур ужурлуг.

Чамдык улус бодап алган күзели  бүде берзин дээнин, чүгле ону бо­дааш туруп бээр, өске чүү-даа сагыш-бодалынга кирбес. А чамдыктары бодап алган соонда ол-ла, ала-чайгаар бүде бээр деп бодаар. Кайызыныы шыныл?

Бир катап дагаага шаараш демир-биле Г деп үжүк ышкаш херим-шаптараазын кылгаш, ооң ындынга тараа чажып берген. Дагаа шаараш демирже чара  чүткүп, бажы-биле үскеш, туруп берген. Ооң орнунга бир талазынче ажылдыр кылаштааш, ол шаараш демирни оюп эрте бээр турган чүве-дир ийин. Мелегей дагаа ону кайын билир ийик.

А бистиң чамдыктарывыс база ол дагаа дег, кандыг-бир күзел бодап алганда, ол дугайында бодалы баштан       үнместей бээр. Ооң орнунга ону канчап чедип алырыл деп бодавас аан. Улуска эвээш акша түңнүг шаңнал аазааш­, нарын-даа онаалгаларны бээрге, белен бодап кааптар. А дыка улуг түңнүг акша аазаптар болза, бөдүүн бодалгаларны безин олар бодап чадап шаг боор. Ол чүге ындыгыл дээрге, шаңнал акша дугайында бодал шаптыктап турары ол-дур. Күзел дугайы база ындыг, ону бодап-сактып-ла чораан херээ бар бе? Тодаргай күзелиң бодап алган болзуңза, ол-ла-дыр, ол дугайын уттувут, бүде бээрге, сактып келир сен.

Күзел бодап алгаш, ол бүтпес-тир ийин деп баш удур бодаан херээ чок. Ол дээрге күзелдиң бүтпезиниң эгези-дир.

Эң-не нептереңгей күзел – ынакшылга дужары. Бир эвес ындыг күзелдиг болзуңарза, ол бүтсүн дээш анаа олурбаңар, улус-чон аразынче кирип, кижилер-биле эптиг-чөптүг чугаалажып билир, аянныг кижи болуңар. Таныыр-билир кижилериңер аразындан ынакшылыңарны тыппазыңарза, дилээшкиниңерни делгемчидиңер: клубтар, спорт залдар, кинотеатрлар,бассейннер, музейлер…

Чаа чылда чорууңар чогузунам!

Төп парлалгадан очулга.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.