1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КҮРҮНЕНИҢ КОЛ БАЙЫРЛАЛЫ

Россия — делегейде эң кайгамчык улуг чурт. Ол чүс-чүс чылдар иштинде хевирлеттинип тургустунуп келген. Эрткен үелерниң иштинде кандыг-даа бергелер ооң оруунга таваржып турган: дайын-чаалар, күрүне эргилделери, шалыпкын хөгжүлде база хоозурал, экономиктиг кызагдаашкын. 
1990 чылдың июнь 12-де РСФСР-ниң улус депутаттарының бирги съездизи болуп эрткен. Аңаа Россияның бот-догуннаанының дугайында Декларацияны хүлээп алган. Бадылаашкын үезинде 929 депутаттан 907 кижи документини хүлээп алыр дээш, а чүгле 13 кижи удур бадылаан.
1991 чылдан тура июнь 12-ни Хамаа­рышпас чоруктуң хүнү кылдыр демдеглеп турган болза, а 1994 чылдан эгелеп «Россия Федерациязының бот-догуннаанының дугайында Декларацияны хүлээп алган хүн» деп адап, албан езузу-биле байырлал хүнү кылдыр Күш-ажыл хоойлузунче киир бижээн.
Күрүнениң кол байырлалы амгы адын 2002 чылда алган. Ол чылын февраль 1-ден эгелеп ажыглап эгелээн чаа Күш-ажыл хоойлузунче киир биживишаан, июнь 12-ни Россияның хүнү кылдыр доктааткан. 
Бо хүн байырлалдың кол хемчеглери Мос­квага, чурттуң кол шөлүнге болур. Кремльге Россия Федерациязының Президентизи чурттуң политиктиг болгаш хөй-ниити амыдыралының аңгы-аңгы адырларынга шылгарааннарга Күрүне шаңналдарын тыпсыр. Байырлыг хемчеглер Кызыл шөлге кайгамчык салют адыышкыны-биле доостур. 
Июнь 12-ни Россияның элээн каш хоорайлары ийи дакпыр байырлаар. Великий Новгород, Ижевск, Кемерово, Красноярск, Ульяновск, Уфа, Тамбов Россияның хүнү-биле кады Хоорай хүнүн база демдеглээр.
Чаартылганың нарын, берге оруун Рос­сия-биле кады бистиң Тыва база эрткен. Чурттуң бөгүнгү чедиишкиннеринде, ооң экономиктиг күчүзүнде бистиң күш-ажылывыстың үлүү база бар. Рынок рефор­маларының  эгелээ­ни-биле буурап бат­кан экономикавысты эгезинден тургузуп алдывыс. Сайгарлыкчы чорукту көдүрдүвүс. Казып тывыышкын үлетпүрүнүң таваан салып, регион экономиказының үндезини – мал ажылын катап тургузуп алган бис.
Транспортка, агаар-биле аргыжылгага, тудугга, даштыкы-биле кады ажылдажылгага инфраструктурлуг хөгжүлдени чедип алырынга баазаны белеткээри-биле улуг хемчээлдиг ажылдар чоруттунган. Республика амыдыралында чедиишкиннер Россияның чечектелиишкининге, күрүнени быжыглаарынга бистиң ниити салыышкынывыс-тыр. Чүге дээрге бистер, тыва чон – Россияның кезии, российжилер-дир бис.
Россия хүнүнде бистиң республиканың булуң бүрүзүнге чон чыскаалдарны эрттирип, ажыл-ишке, культурага, эртем-билигге чедиишкиннерин түңнээр.
Байырлал-биле, хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларывыс! 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.