1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КҮРҮНЕ-ХУУ ЭШТЕЖИЛГЕНИҢ ДУЗАЗЫ-БИЛЕ...

Күрүне-хуу эштежилге республиканың улуг көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелерин катап тургузарынга дузазын көргүзүп, ажылын бадыткап эгелээн деп Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы демдеглээн. 
«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелиниң ажыл-чорудулгазында күрүне-хуу эш­тежил­гениң дузазы-биле ажыттынган Сукпак­та чаа эът комбинады продукциязын үндүрүп, ажылчыннарынга шалыңнарын төлеп, бүдүрүлгезин улам калбартып турар болгаш ре­гионнар аразында рынокче бүзүрелдии-биле үнүп келген.
«Мооң мурнунда республиканың эрге-чагыргазы куш фабриказын бодунга алыр ужурга таварышкан, чүге дизе хууда кезектер ынаар күжүн үндүреринден диттикпээн. А бүдүрүлгени аңаа ажылдап турган кижилерге камнап, ооң буступ дүжерин, ону кезектеп оорлап аппаарын болдурбайн, камгалап арттырары чугула турган» – деп, экономика сайыды Елена Каратаева тайылбырлаан.
Сукпакта эът комбинадынга алган арга-дуржулгага даянып, бо хүнде республиканың Чазаа болгаш «Оюн» арат-фермер ажыл-агыйның удуртукчузу Василий Оюннуң аразында Чазактың катап тургусканы «Енисей» куш фабриказынга бүдүрүлгени катап ажылдадып эгелээриниң дугайында дугуржулга чедип алдынган.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол куш фабриказының ажыл-чорудулгазы – нарын ажыл болгаш белен эвес бүдүрүлге деп демдеглээн. Ону ийи аңгы адыр – куш өстүрер ажыл биле тараа тарыыр ажылды каттыштырганы-биле катап тургузуп болур. Ынчангаш Тываның эң-не дүжүткүр Таңды кожуунунга тараа тарыыр ажыл-агыйны боттандырары-биле, «Оюн» арат-фермер ажыл-агый ол айтырыгны экидир шиңгээдир. 
Шолбан Кара-оол биле фермер Василий Оюннуң ажылчын ужуражылгазында төлевилелдерни күүсе­дириниң аргалары тодараттынган. Бо чоокку үеде Таңды кожууннуң девискээринде агрохолдингиже күрүнениң болгаш хууда акша-хөреңгини киириштирер.
«Тываның тараа ажыл-агыйларының алдар-адын катап тургузары чугула. Эң-не дүжүткүр Таңдының чону тус черниң агрохолдингизин катап тургузарының дугайында бистиң саналывысты деткип, дүймеп эге­лээн – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда демдеглээн. – Балгазынның чонунуң күш-ажылчы арга-мергежилдерин утпааны, оларның карактарында от хевээр хып турары эки-дир. Чедииш­кинниг бараан бүдүрүкчүзү Василий Майлол­ович Оюн-биле ол херекти эгелей бердивис. Таңдыга 200 ажылчын олут, бир гектар шөлден 20-30 центнер чедир дүжүт ап болур октаттынган тарылга шөлдерин катап ажыглалче киирери, картофель болгаш ногаа ажылдары, сүт-бараан фермазын катап ажылдадыры болгаш хаван комплекизин тургузары – бо бүгү бистиң сорулгавыс-тыр. Куш фабриказын болгаш тараа тарыыр ажылды каттыштырганы – эң-не эптиг болгаш дээштиг арга-дыр. Ол удур-дедир харылзаалыг ийи адыр каттышкаш, бүдүрүлгениң ылап-ла катап тургустунарынга идегелди бээр. База бир кластер – эът, тыва эътти Россияның өске-даа  регионнарынче киирип, чедиишкинниг ажылдап турар Сукпакта ажыттынган эът болбаазырадыр комбинат. Ынчангаш, чаңгыс чер-чурттуглар, шимчээшкиннер бар, чедиишкинниң үндезининде – чүгле күш-ажыл».
Василий Оюн мал чемин белеткээр талазы-биле ажылга ооң ажыл-агыйы идепкейжи киржип турар деп демдеглээн. «Таңды кожуунда «Агрохолдинг» баазазында 1000 тонна ногаа шыгжаар чер бар. Картофель болгаш ногаа тарыырынга 150 гектар шөл көрдүнген. Инек кажаазын тудуп эгелээр. Таңдыда агрохолдинг болгаш «Енисей» куш фабриказының дузазы-биле 400 хире ажылчын олуттарны тургузар. Август айда 100 муң дагаа чуургаларын, 51 муң төрүүр дагааларны садып алырын планнап турар бис. Ийи неделя болгаш фаб­рикага септелге ажылдарын доозар» – деп, Василий Оюн дыңнаткан.
Тува-онлайн медээлеринден.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.