1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КӨДЭЭ АЖЫЛ-АГЫЙ КООПЕРАТИВТЕРИНГЕ ДЕТКИМЧЕ

ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агый кооперативтерин күрүнеден деткиириниң талазы-биле програм­маның күүселдезин уламчылаар. 
750 муңдан 8,5 млн. рубль чедир хемчээл­диг грант дузаламчыны күрүнеден дараазында көдээ ажыл-агый кооперативтери алган. Каа-Хем кожуундан «Сизимский» көдээ ажыл-агый кооперативи кат-чимисти аштап-арыглап болбаазырадыр дериг-херекселдер садып алырынга 3 000 000 рубль, Мөңгүн-Тайгадан «Мөңгүн» көдээ ажыл-агый кооперативи  эъттен болгаш балыктан полуфабрикаттар бүдүрер цехтиң дериг-херекселин чаартырынга 6 000 000 рубль, Таңдыдан «Идегелдиң чери» көдээ ажыл-агый кооперативи картофель өстүреринге херек машина-техника садып алырынга болгаш ногаа аймаа шыгжаар чер тударынга 8 566 200 рубль,  Улуг-Хем кожуундан «Ыржым-Булуң» көдээ ажыл-агый кооперативи көдээ ажыл-агый продуктуларын сөөртүрүнге херек тускай техника садып алырынга 6 720 445 рубль,  «Ногаан» көдээ ажыл-агый кооперативи балык тудуп болбаазырадырынга херек дериг-херексел садып алырынга 2 543 000 рубль, «Олеся» көдээ ажыл-агый кооперативи Шагаан-Арыг хоорайга көдээ ажыл- агый продуктуларының рыногун тударынга 3 153 402, 88 рубль, «Оргаадай» көдээ ажыл-агый кооперативи тыва далганны бүдүреринге херек дериг-херексел садып алырынга 6 000 000 рубль, Бии-Хемден «Аржаан» көдээ ажыл-агый кооперативи сүт цегин сүт-бараан фермазы кылдыр эде дерииринге херек дериг-херексел болгаш техника садып алырынга 6 720 445 рубль,  Кызыл кожуундан «Саян-Даа» сүт цегин сүт-бараан фермазы кылдыр эде дерииринге херек дериг-херексел болгаш техника садып алырынга 6 745 952,12 рубль, Кызыл хоорайдан «Белеткелчи» хереглекчилер ниитилели кат-чимис болбаазырадырынга 1 800 000 рубль грантыларны алганнар.
Күрүнеден деткимче алган бүдүрүлгелер конкурска киирген төлевилелдеринде айыткан акша түңүнүң 40 хуузун боттары хандырттынар– конкурстуң негелдези ындыг. Түңнелинде кооперативтерниң боттарының салган акшазы 30 млн. 186 муң рубль, а конкурска тиилекчи болган 9 төлевилелдерниң ниити өртээ 75 млн. 464,9 муң рубль болган. Көдээ ажыл-агый яамызының дыңнатканы-биле, ол акша-биле бүдүрүлге объек­тилеринге хереглээр 150 санныг дериг-херекселдерни болгаш техниканы, оон аңгыда белен продукция сөөртүрү-биле тускайлаттынган 6 транспорт хевирин садып алыр, 14 млн. рубльди көдээ ажыл-агый объектилерин тударынга болгаш чаартып кылырынга чарыгдаар. Ынчаарга чартык миллион хире рубльди, көдээ ажыл-агый машина-техниказын лизинг-биле садып алганы дээш, ээлчеглиг дадывыр кылдыр төлээр.
ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.