1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЛЮМОБЕТОННУ АЖЫГЛААРЫ

«Инновация-2018» регионнар аразында аныяктарның чаартыкчы чоруунуң I шуулганы ТывКУ-нуң студентилери дыка идекпейлиг киришкен.

           Красноярск край, Хаксия Республикадан, Тыва Республикадан шупту 200 ажыг авторлар ажылдарын үш хүн дургузунда бараалгаткан. Делгелгени 1000 көрүкчү улуг сонуургал-биле көрген. Шуулган ТывКу-нуң өөредилге -методиктиг корпузунга болуп эрткен.

         ТР-ның Чазак Даргазының бирги оралакчызы Органа Натсак, шуулганның киржикчилеринге байыр чедирбишаан чугаалаан: “Бөгүн төөгүлүг болуушкуннуң болуп турары ол. Чогаадыкчы, чаартыкчы ёзу-биле боданып чоруур үш регионнуң аныяктарын эвилелдээри – кончуг эки санал. Аныяктар дээрге күчү-күш, чаа билиг, коргуш чок чорук, бедик тура-сорук-тур. Амыдыралвыста бир-ле чүүлдү өскертир күзелдиг кижилер-дир. Чаартыкчы ёзу-биле сайзырап хөгжүүрүнүң берге айтырыгларын сайгарып чугаалажырындан аңгыда, бистиң регионнарывыста аныяктар чаартыкчы чүүлдерниң эң-не идекпейлиг тургузукчулары апаарынга дуза болуруңарга идегээр бис. «Инновации 2018» шуулган эртем талазы-биле кады ажылдажылганы сайзырадыр дээш эп-найыралчы харылзааларның шөлү боор дээрзинге бүзүрээр бис.

      Студентилериң шупту төлевилелдерин алды аңгы угланыышкынга баш бурунгаар хуваап каан турган. “Информацтыг технологиялар болгаш техниктиг инновациялар” деп угланыышкынга ТывКу-нуң Инженер-техниктиг факультединиң 1-ги курзунуң студентизи Долаан Сарыглар  «Люмобетонну чырык бээринге чедиишкинниг кылдыр ландшафт дизайн талазы-биле ажыглаары” деп аттыг төлевилели 3-кү черге төлептиг болган.

Люмобетонну үлегер чижекке көргүзери-биле хоорайның бир булуңунуң македин белеткеп алганнар. Турган өрээлчигежинде электри чырыын өжүрүптерге, каът бажыңнарның ужу-кыдыында тууйбулары, оруктуң чадаг кижи эртер “зебра” кезээниң ак шыйыглары шынап-ла караңгыда чырып турар болду. Төлевилелдиң удуртукчузу, техниктиг эртемнерниң кандидады, Айлана Сандан: “Люмобеттонну бис чогум чогаатпаан бис. Амгы үеде шуут чап-чаа бирле чүүлдү чогаадыры берге-дир ийин. Өске черлерде бар, ажыглаттынып турар чүүлдү үлегерлеп өттүнүп алыр херек. Бистиң хоорайывыстың кудумчуларның электри чырыы, эстетиктиг чаражы, айыыл чок чоруу-биле холбаалыг кол бергедээшкинин шиитпирлээр арга көрүп турарывыс ол. Люмобетонну студентилер дыка сонуургаан. Шын холуп алыр дээш, элээн ажылдадывыс. Кол чүве цементиниң шынарындан дыка хамааржыр болду. Люмобетонну аңаа холуп тургаш, тууйбну, асфальт бетонун кылып болур. Электри чырыы чок-даа болза, караңгыда боттары-ла чырып турар боор. Чүге дээрге хүндүс хүннүң чырыын ол сиңирип алгаш, дүне боду чырып көстүп кээр шынарлыг бүдүмел-дир. Бир эвес болдунар болза, өөредилге-лабороторлуг корпузувустуң баарын люмобетон-биле кылып шенеп көрзүвүссе деп бодап турар бис. Шуулган - инноваторларны болгаш инвесторларны ужураштырар кончуг таарымчалыг чер”

Тыва Республиканың Сайгарлыкчыларның деткимче фондузу бо төлевилелге тускай деткимче шаңналды  тывыскан.

Рада Демчик.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.