1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МЕДЭЭЛЕР-МЕДЭЭЛЕР

СТИПЕНДИЯЛАРНЫ ТЫВЫСКАН 
 
ТывКУ-нуң онза шылгараан студентилеринге Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгунуң адындан стипендия­ларны 2011 чылдан бээр тыпсып эгелээн. Ону алыр эрге дээш мөөрейниң негелделерин езугаар кордакчылар комиссияның шилилгезин эртер ужурлуг. Орта студентилерниң өөредилгеге чедиишкиннерин, аңгы-аңгы олимпиадаларга болгаш чогаадыкчы мөөрейлерге, эртем-практиктиг конференцияларга тиилелгелерин, эртем ажылдарын бижээнин үнелеп көөр. Бо удаада ТывКУ-нуң юридиктиг, төөгү, экономика факультеттериниң база педагогика колледжиниң алды студентизи стипендия алырынга төлептиг болганнар. 
Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу стипендияларны тыпсып тура: «Мөөрейниң тиилекчилери болганыңарга өөрүп тур мен. Киржикчилер хөй болган, ынчангаш элээн нарын болганы чугаажок. Хөйнү кылып шыдаарыңарга бүзүреп, ону шынзыткан силер. Бистиң республикавыстың келир үези силерде дээрзинге бүзүреп тур мен» — деп чугаалааш, келир үениң юристеринге хоойлу төлевилелдерин ажылдап кылырын сүмелеп, стипендия алыкчыларынга чедиишкиннерни күзээн.
 
Бюджет дээш ажылдаар
 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Күрүне Думазының депутаттары Лариса Шойгу, Мерген Ооржак олар-биле ужурашкаш, 2017 чылдың федералдыг бюджет төлевилелин Күрүне Думазынга сайгарып чугаалажып турар үеде регионнуң эрге-ажыы дээш туржуп, республика бюджедин камгалаар сорулганы салган. Ылаңгыя Каа-Хем суур­да спортчу-культура төвүнүң, Кызыл хоорайда ниити аарыглар эмнелгезиниң чаа тудуун, Ак-Довуракта котельнаяның, Кызыл-Мажалык суурда школа тудуунуң акшаландырыышкынын камгалаары чугула дээрзин ол демдеглээш, Тываның Саң-хөө болгаш Экономика яамылары-биле ук саналды ажылдап кылырын сүмелээн. 
 
Каң Салчак соңгуткан
 
Бай-Тайга кожуун чагыргазының даргазының албан-дужаалын ээлээ­ри дээш конкурс болуп эрткен. Аңаа үш кордакчы киришкен. Тус-тус кордакчыларның ажыл программалары-биле кожууннуң Төлээлекчилер хуралының депутаттары таныжып, сайгарып чугаалашкан соонда, бадылаашкыннарга кожуун чагыргазының даргазының хүлээлгезин күүседип турган Каң Салчак эң хөй үннү алгаш соңгуткан.
 
ЧЕР УЧАСТОКТАРЫН ҮЛЭЭРИН ХОРААН 
 
Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол Кызыл хоорайның мэриязын, хоорай тудуунга хамаарыштыр кошкак политиказы дээш шүгүмчүлээн. 
Найысылалдың аңгы-аңгы микрорайоннарында бузуп каапкан эрги бажыңнарның чер учас­токтарын хуваарын ол хораан. Хоорайның чамдык даргалары хосталган чер участоктарынга боттарының объектилерин тудуп алырын сайгарлыкчыларга сүмелеп турар таварылгаларны билирин Ш. Кара-оол сагындырган. 
«Мэрияның «эки» чаңнааш­кынын билбейн тур мен, ындыг болзажок чигзинчиг ындыг чугаалажылгаларга киришпезин кижилерден дилээр-дир мен. Эге баштай ол чоок-кавы де­вис­кээрниң комплекстиг тудуу­нуң дөзевилелин ажылдап кылыр херек, оон ону ажык чурум-биле сайгарып көөр» – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
Бо күзүн Кызылдың Дружба, Кызыл партизаннар, Кузнецов, Чүльдүм кудумчуларында ийи каът 14 бажыңны бузуп, оон 120 өг-бүлелерни өскээр көжүргенин сагындыраал.
Бистиң корр.
 
5 муң рубль түңнүг 
чаңгыс удаа төлевир
 
2017 чылдың январь айда пенсионерлер 5 муң рубль түңнүг чаңгыс удаа төлевирни алыр. Ол дугайында шиитпирни Россияның Чазаа хүлээп алгаш, аңаа хамаарыштыр федералдыг хоойлу төлевилелин белеткээн болгаш Күрүне Думазынче киирген.
Чаңгыс удаа төлевирни Пенсия фондузунуң шугуму-биле пенсия ап турар база Россия Федерациязының девискээринде доктаамал чурттап турар пенсионерлер алыр. Төлээшкинни билдириишкин чокка чорудар. Айыттынган акша төлевирин чүгле чаңгыс катап бээр. Ону 2017 чылдың январь айның 13-тен 28-ке чедир төлээри көрдүнүп турар. 
2016 чылда Пенсия фонду­зунуң төлеп турар шупту хевир­лерниң пенсияларын 4 хууга өстүрүп, индексацияны чүгле ажылдавайн турар пенсионерлерге кылган турган.
 Моон соңгааргы пенсия өзүлдезинге хамаарыштыр чугаалаар чүве болза, Россияның Чазаа 2017 чылдан эгелеп индек­сацияның баштайгы чурумун эгидерин шиитпирлээн. Ол чүл дизе, пенсияның өзүлдезин мурнунда чылдың херек кырында инфляциязынга дүүштүр санаар­ болгаш пенсионер кижиниң амыдыраарынга эң-не эргежок херектиг чүүлдериниң өскен деңнелин барымдаалап, индексацияны долу хемчээл-биле чорудары болур. 2017 чылдың февраль айда болур пенсия индексациязын чүгле ажылдавайн турар пенсионерлерге кылыр.
Баяна Тугур-оол,
РПФ-тиң Тыва Республикада
 салбырының даргазы.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.