1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МЕРГЕЖИЛИ АЖЫКТЫГ

Декабрь 22-де чурт­туң энергетиктери бот­тарының профессионал байырлалын демдеглеп эрттирерлер. Чурттакчы чонну таарымчалыг байдалга чурттазын дээш харыысалгалыг ажылды кылып чоруур энергетиктер бисте хөй. Оларның аразында аныяктар, арга-дуржулгалыг хоочуннар дээш кымнарны чок дээр. Бистиң бо хүн­гү маадырывыс аныяк спе­циалист Арсен Даваа.  
Арсен Даваа Кызылдың «Тываэнерго» акционерлиг ниитилелдиң электри четкилериниң диспетчери болуп ажылдап турар. Ооң ажылы чай, кыш чокка, хондур-дүндүр хоорайның электри четкилериниң байдалын хайгаараары. Кажан хоорайга чырык өже берген таварылгада, эң-не кол харыысалга диспетчерниң ажылынга онаа­жыр. Ол чырыктың кандыг чылдагаан-биле өшкенин шалыпкын тодараткаш, дежурный бригаданы үрелиишкин болган черже дарый чорудуп хемчээн алыр. 
Арсен Даваа Каа-Хем кожууннуң Ильинка суур чурттуг. Ол респуб­ли­­ка­ның күрүне лицейин 2009 чыл­да өөренип дооскан. Школачы турган үе­зинде келир үеде кым бо­луп ажылдаарының дугайында баш бурунгаар боданып, каш аңгы мергежилдерниң эки-багай талаларын өөренип көрген. Ол боду физика, математика эртемнерин сонуургаар, аңаа сундулуг болгаш, Томскиниң политехниктиг университединче кирип алган. 
Энергетик мергежилди өөре­нири нарын болгаш берге. Ындыг-даа болза өөренип турган үезинде университеттиң эртем-шинчилел талазы-биле семинарларынга, кон­ференция­ларга, олимпиадаларга үргүлчү киржип, шаңналдыг черлерни ап турган. Ол магистратураны тергиин демдектер-биле дооскаш, Кызылдың «Тываэнерго» акцио­нерлиг ниитилелинге ажылдай бергени бо. Студентилеп тургаш, күш-ажылчы практиказын база бо организацияга эрттирген болгаш ооң ажылдакчылары-биле таныжар. 
– Кандыг-даа ажылды адаккы чададан эгелеп ажылдаарга солун деп улуг улустуң чугаазы шын чорду. Баштай электрослесарь болуп ажылдап эгеледим. Аңаа ажылдап тура, теория кырында өөренген билиимни практикага ажыглап өөренмишаан, энергетик кижиниң хүлээлгелерин кыдыындан хайгаарап көрүп, хөй чылдарда ажылдаан энергетиктерниң арга-дуржулгазы-биле таныжып ап турган мен. Ооң соонда 3 ай болганда, хоорайның электри четкилериниң диспетчери кылдыр мени депшиткен. Ол ажылга эге дээрезинде бергедээшкиннер турган, ынчалза-даа бистиң диспетчерлер бөлүүнүң начальниги Дмитрий Александрович Струков меңээ үргүлчү дузалажып, арга-сүмезин берип, дыка хөй чаа чүүлдерге өөреткен – деп, Арсен Даваа чугаалады.  
 Аныяк специалист өөредилге черин кызыл диплом-биле дооскан болгаш, бажың тудуп азы садып алырынга деткимче алыр талазы-биле Тыва Республиканың тускай сорулгалыг программазының киржикчизи. Ук программа таварыштыр аныяк специалистер эвээш хууга бажыңны азы квартираны ипотекалап алыр аргалыг. 
Сөөлгү үеде дыка хөй аныяктар Тывага ажыл тывары берге деп санап турарлар. Бир талазында шын бооп чадавас, республикавыс бичии болганындан башкы, эмчи, юрист, экономист мергежилдиглерге ажылчын олуттар чедишпейн турар. Ынчалза-даа ажыл тып алыры кижиниң шилип алган мергежилинден база дыка хамааржыр. Кажан чонга ажыктыг мергежилди чедип алыр болза, ажыл дилеп хөй үе эрттирбес, өөредилге черин дооскаш-ла ажылдай бээр. Ооң бир чижээ бо-дур. 
Сайсуу ДАРГЫН-ООЛ.
Владимир ЧАДАМБАНЫҢ 
тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.