1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"МИР" КАРТАЖЕ ШИЛЧИИР

Бо чылдың июль 1-ден бюджет адырының шупту ажылдакчылары болгаш пенсионерлер төлевирниң «Мир» деп национал картаже шилчиир. 
Амгы үеде бисте бар карталарны «Мир» деп карталарга кайы хире хуусаада солуурул, ол канчаар болур дээрзин Россия банкызының Тыва Республика талазы-биле Национал банкының төлевир болгаш санажылга системаларының килдис начальниги Андрей СОКОЛОВТАН сонуургап айтырдывыс. Ол мынча деп харыылады.
— Экономиказы сайзыраңгай хөй чурттарда боттарының национал төлевир системалары бар. Ол чүүл даштыкы экономиктиг болгаш политиктиг байдалдардан чурт иштинге төлевир болгаш санажылганың хамаа­рышпас чоруун камгалаар.
— Бюджет болгаш социал адырда кижилер төлевирниң «Мир» деп картаже шилчиирин федералдыг хоойлуда көрүп каан-дыр. Кымга база кайы хуусааларда оларны бээрин тайылбырлап көрүңерем. 
— Бюджет адырының организацияларынга чаа хүлээп алган ажылдакчылар, пенсиязын эң баштай ап турар пенсионерлер «Мир» картаны 2017 чылдың июль 1-ден ап эгелээн. Дораан сагындырып каайн,­ төлевирлерни банк карталары-биле чорудар арганы шилип алган хамаатылар дугайында чугаалап олурарым ол. Бюджет ажылдакчызы азы пенсионер бүрүзү шалыңын, пенсиязын, күрүнеден дузаламчыны акша-биле туда алыр, азы банкыда кандыг-даа карта-биле харылзаа чок хууда агар санынче шилчидип болур. Бюджет адырында ажылдап турар шупту ажылдакчылар 2018 чылдың июль 1-ге чедир «Мир» картаны шупту алыр. А пенсионерлер «Мир» картаже чоорту шилчиир, амгы үеде оларда бар карталарның күштүг боор хуусаазы төнгүже чедир.
— Тываның шупту банкоматтары болгаш терминалдары «Мир» картаны хүлээп ап турар бе?
— Национал төлевирниң чепсээ «Мир» картаны бо чылдың июль 1-ден шупту банкоматтарга болгаш терминалдарга хүлээп алырын Национал төлевир системазының дугайында хоойлу шупту банкыларга даандырган. Тыва Республиканың девискээринде ажылдап турар кредит организациялары федералдыг хоойлужудулганың негелделериниң күүселдезин хандырган.
— Тываның чурттакчылары «Мир» картаны ажыглап эгелээн бе?
— Ийе. «Мир» картаны ажыг­лап эгелээннерниң саны хүннүң-не көвүдеп турар. Бо чылдың июль айда садыгларга болгаш ачы-дуза адырының бүдүрүлгелеринге 6 муңдан хөй кижи «Мир» карта-биле санашкан, ол дээрге 2017 чылдың март айга деңнээрге, 20 катап хөй-дүр.
— «Мир» картаже шилчий бээр­ге, ону ажыглааны дээш, өртек өскерлир бе?
— «Мир» картаны үндүргени болгаш ону ажыглааны дээш, бир картаның өртээ пенсионерлерге халас, а бюджет ажылдакчыларынга амгы карталарны ажыглаанының өртээнден хөй эвес боор.
Өске категорияларның хамаатыларынга «Мир» картаның тарифтерин банкылар тургузар. Боттарының клиентилеринге банкылар элээн эвээш тарифтерни саналдаар аргалыг болзун дээш, «Мир» төлевир системазы шупту чүүлдерни кылган.
— «Мир» картаны даштыкы чурттарда хүлээп ап турар бе?
— Кобейджинг азы кады ажыглаар карталарны банкылар үндүрүп боор арганы национал төлевир системазы берген. Ындыг картаны ийи төлевир системаларының логотиптериниң ооң мурнуку талазында барындан билип ап болур. Россияга ол «Мир» карта боор, а даштыкы чурттарга – улустар аразының төлевир системазының картазы. Ындыг карталарны банкылар үндүрүп турар, Россияга кобейджинг кииргениниң ниити хемчээли муң-муң карталар.
— «Мир» картаны ажыглалынга хамаарыштыр айтырыглар тыптып кээр болза, хамааты чүнү кылыр ужурлугул?
— Хамыктың мурнунда бодунуң банкызынга баар. Харылзажырының шупту медээлерин, кол-төптерниң телефоннарын картаның артыы талазында айтып каан, ол дугаарларже долгап болур. Россия банкызының интернетте сайтызында хүлээп алыр чер-биле харылзажыр арга хамаатыларда бар.
— «Мир» карта-биле ажылга хамаарыштыр хамаатылардан хомудалдар болгаш билдириишкиннер кирген бе?
— Россия банкызынга чамдык айтырыглар кээп турар, олар колдуунда «Мир» карта-биле канчаар ажылдаарының, ону каяа ажыглап болурунуң, ооң-биле даштыкы чурттарже үнериниң дугайында айтырыг­лар бооп турар. 
 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.