1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МЭРДЕН ХАРЫЫ ЧҮГЕ ЧОГУЛ?

Бузар четкен бажыңнар дугайында программа база катап көдүрлүп келгени бо материалды бижиирин­ге идиг болду. Хоорай ортузунда, Тыва үндезин культура төвүнүң дужунда, Ленин кудумчузу 8 деп ийи каът барактың чурттакчылары элээн хөй кижи 2016 чылдың июнь 2-де “Шын” солунну дамчыштыр мэр В.Т. Ховалыгже дүвүрелдиң коңгазын каккан чагааны бижээннер. 
Изиг чай келгенде, барактың девискээри, херим иштинде арыгланыр бажыңнарның санитарлыг байдалы дыка бергедээн турган чүве. Ону харыылап болгу дег компаниялар болгаш чуртталга-коммунал инспекциязы дузалавас боорга, хоорайывыстың мэри черле бодунуң карактары-биле кээп көрүп, чон-биле ужу­ражылганы кылып, бир-ле дээш­тиг чүүлдү аазаар боор деп улуг идегел-биле чагаа парлаттынган соонда, манап-ла турган бис. Чамдык чурттакчылар билбээнивисте хуралдап каапкан бооп чадавас дээш, сурагланырывыска, кым-даа шимээн чок, келбээн-даа болду. 
“Шындан” солунга харыы кел­ген бе дээш, айтырарывыска “Мэрияда парлалга харыылап олурар ажылдакчы тывалап билбес, ону номчувас” — деп харыы берди. А бис Мэрияда ажылдакчыдан: “Дарга боду номчуду бе?” — деп телефон дамчыштыр айтырарывыска, “Он очень занят, ему некогда” — деп харыы дыңналды. 
Ынчаар-ла чайгы шөлээ үези узамдыгып, бижикчилер бистер база өскээр чардыга берген, мын­дыг чүве. Бажыңывыс эргилеп элевишаан, бузар барак-ла дээш кандыг-даа арыг-силиг байдал чок хевээр. Дыка-ла кээр­генчиг, шыдамык чон-дур бис ийин. Амгы үеде солунда бижээни болза, дыка хөй түңнүг акша чарыттынган,  а бажыңнар төндүр туттунмаан деп турар. Буруулуглар кымнарыл? Азы ол акша-биле өске хуу коттеджтер кылдына берген эвес чүве бе? Инфляция, берге үелер чоруп турган-даа болза, “улуг өртектиг” чараш бажыңнар, мөөгүлер дег, өзүп турары кыдыында хөй карактарга көскү-ле чорду.
Нина Серенот,
РФ-тиң Журналистер эвилелиниң кежигүнү.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.