1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МЭРНИ СОҢГААН

Хоорайның баштыңы Ирина Казанцева Карим Сагаан-оолга байыр чедирип тур.
 
Найысылалдың Төлээлек­чи­лер хуралының ээлчег­лиг үшкү сессиязының хүн чу­ру­мунуң бирги айтырыы — Кы­зылдың мэрин томуйлаары. 
Конкурска үш кижи: Кызылдың мэриниң амыдырал-хандырылга талазы-биле бирги оралакчызы Александр Черноусов, Контроль-саналга палатазының инспектору, "Россияның лидерлери" төлевилелдиң киржикчизи Вячеслав Моломдай база «Тыва­энерго» АН-ниң чиңгине дирек­торунуң бирги оралакчызы – башкарыкчы директору Карим Сагаан-оол киришкен. Кызылдың мэриязының парлалга албанының дыңнатканы-биле Александр Черноусов бодунуң кандидатуразын ужулган. Ийи арткан кордакчыга ажык бадылаашкынны эрттирген. Карим Сагаан-оол эң хөй үннү алган. 
"Бөгүн Төлээлекчилер хуралы­ның сессиязында, Кызылдың мэри кылдыр Сагаан-оол Карим Байлак-ооловичини шилип алган. Дең­зигүүрлүг шиитпирни хүлээп алган деп бодап тур мен, ооң арга-дуржулгазынга, тура-соруунга, кижилерни дыңнап билиринге бүзүрээр мен. Инженер-электрик кижи, хоорайның улуг ажыл-агы­йынга ажылдап каап­кан, канчаар ажылды тургузарын билир. Байыр чедирип тур мен!» — деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
2018 чылдың сентябрь 9-та болган соңгулдаларның түңнели-биле алырга, Карим Сагаан-оол 7 дугаарлыг, Төп чаңгыс мандаттыг округтан Төлээлекчилер хуралының депутадынче соңгуткан. Ооң соонда Кызыл хоорайның мэри албан-дужаалга ажылдаар конкурска киржир деп шиитпирлээн. Хоорайның пассажирлер аргыштырар адырында ачы-дуза чедирилгезин экижидерин, найысылалдың ыжын эвээжедир программаны чада аайы-биле ажылдап кылырын, ылаңгыя долгандыр хүрээлелди хирлендирип турары дээш торгаалдарны улгаттырарынче күжениишкиннерни углаа­рын ол чугаалаан. Оон аңгыда чер айтырыгларынга улуг ажылды чорудар планныг. 
Мооң мурнунда мэрниң албан-дужаалынга ажылдап турган, амгы үеде Төлээлекчилер хуралының депутады Владислав Ховалыг демниг ажылы дээш хоорай чагыргазының командазынга четтиргенин илереткеш, чаа соңгуткан удуртукчуга планнарын чедиишкинниг боттандырарын күзээн. Кызылдың чаа мэри бодунуң хүлээлгезин ноябрь 1-ден эгелеп күүседип кириптер. Ол албан-дужаалга 5 чыл ажылдаар. 
Карим Сагаан-оол 1977 чылдың ноябрь 20-де, Тыва Республиканың Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл суурга төрүттүнген. Томскиниң политехниктиг университединге «Үлетпүрнүң чылыг энергетиказы» мергежилди, Томскиниң удуртулга системазы болгаш радиоэлектроника университединге «Кризиске удур башкарыкчы» мергежилди база Сибирьниң күрүне албанының академиязынга «Юриспруденция» мергежилди чедип алган. Экономиктиг эртемнерниң кандидады. 
2002-2008 чылдарда К. Сагаан-оол Тыва Республиканың Тарифтер албанының специализинге, оон удуртукчузунга чедир ажыл­даан. 2008-2012 чылдарда ТР-ниң Энергетика болгаш үлетпүр яамызын удурткан. 2013 чылдан 2016 чылга чедир Чеди-Хөл кожуун­га чагырыкчы­лаан. Бо үеге чедир «Тываэнерго» бүдүрүлгени удуртуп турган.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.