1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МӨЛЧҮР ДЭЭНИ ОЛ БЕ?

Кызыл хоорайда газ-биле хандырылгазын төпчүткен хөй квартиралыг бажыңнарның чурттакчыларының амыдырал-чуртталгазы 2016 чылда дыка бергедээн. Ындыг бажыңнарның ниити саны – 39. Бо бажыңнарның чурттакчылары газтың кол ажыглакчылары. 
Кызыл хоорайның мэрия­зының чаңгыс аай дежурный-диспетчер албанының дыңнадыы-биле алырга, бо чылдың декабрь 1-ниң байдалы-биле хөй квартиралыг 11 бажыңнарның чурттакчылары шуут газ чок олурарлар. Олар дээрге Ленин кудумчузунда № 47,46, Титов кудумчузунда № 15, Щетинкин-Кравченко № 75, Гагарин №6, Лопсанчап № 13, Кочетов № 137, 139, 142, 144, Интернациональная №14 бажыңнарның болгаш Бухтуев кудумчузунда № 1 бажыңның подъездилериниң бирээзиниң чурттакчылары-дыр.
Бо бажыңнарның чурттакчылары электри плиталарынга аъш-чем хайындырып турарлар. Лопсанчап № 13, Бухтуев № 1 бажыңнардан өскелери шупту эрткен вектиң ортаа үезинде туттунган, электри четкилери эргижирээн, оларны солуурунуң хуусаалары каш катап эрткен бажыңнар-дыр. Электри плиталарындан өске холодильниктер, телевизорлар, компьютерлер дээш электри күжү-биле ажылдаар эт-херекселдер ол бажыңнарда эңдерик болгай. Оларның аразында эң күштүг, электри күжүн хөй ажыглаар дериг-херексел — электри плиталары. Бир эвес байдал бо хевээр турар болза, бо бажыңнарның электри четкилери изип, өрт үнүп болурунуң айыылы бар.
Сөөлгү 3 айда электри плиталарынга аъш-чем хайындырып ижип, газ ажыглавайн турган чурттакчыларга оларның бажыңнарының ниити өнчүзү боор газ четкилериниң техниктиг ажаалда-тежээлдези болгаш септелгези дээш акша төлээриниң дугайында негелделер квитанцияларда хевээр арткан. 
«Газ чок болганда, дериг-херексел ажыглал чок турган-дыр. Чүү дээш акша төлээр ужурлуг бис?» деп айтырыг чурттакчыларда тыптып келген. Газ-биле хандырылга доктаамал шагда ол айтырыг бистиң сагыжывыска кирбейн турган. Газ чок, плиталарга чем хайындырып турар апарганда, ындыг айтырыг тыптып келбейн канчаар.
Интернациональная кудумчузунда № 14 бажыңның чурттакчыларының мурнундан ол айтырыгны тодарадырын оралдажып, чоокта чаа тывылган МУБ «Енисейге», АН «Тывагазка»-даа четтим. Бо бүдүрүлгелерниң аразында «агентилел керээзи» деп дугуржулга бар чүве-дир. Ол дугуржулга езугаар хөй квартиралыг бажыңнарның газ четкилериниң техниктиг ажаалда-тежээлдезин болгаш септелгезин АН «Тывагаз» чорудар, ол ажылдарны кылганы дээш, чурттакчылардан акшаны МУБ «Енисей» чыыр. Бир элдеп чүве, газ системазының хоолайларының техниктиг ажаалда-тежээлдези болгаш септелгези дээш ачы-дузаның өртээн хоолайларның узунунуң хемчээли-биле эвес, а квартираларның шөлүнүң хемчээли-биле санап каан. 1 дөрбелчин метр газ системазын септээни дээш, 7 рубль 88 көпеек төлээр. Кайгай бээр чадавас силер. Квитанцияда ылап-ла ынчаар бижип каан. Кара угаан-биле бодаарга, хоолайларның узуну-биле газ системазының септелгезин санап үндүргү дег.  «Енисей» МУБ-туң ачы-дуза өртээ санаар ажылдакчызындан ылавылаарымга, № 410 федералдыг хоойлу езугаар ынчаар санап турар бис диди. Ындыг-ла ыйнаан, хоойлу-дүрүмнү бөдүүн кижиден угаанныг улустар чогаа­дып турар болгай.
Та бүзүреңер, та бүзүревеңер: «Газ чок болганда, газ системазын ажыглавайн турдувус. Чүү дээш төлээр бис?» —деп айтырыгга, «Силерниң квартираларыңарда бажыңның ниити өнчүзү боор газ системазының хоолайы бар-дыр – ынчангаш төлээр силер» — деп харыыладылар. Биргээр чугаалаарга, газ чок-даа болза, хоолайлар бар-дыр – төлээр силер дээни ол-дур. Бир эвес газ-биле хандырылга айтырыын дүрген шиитпирлеп шыдавас болза, чыл чылы-биле хос хоолайлар дээш төлеп кээр бис бе?
Кызыл хоорайда газ-биле хандырылгазын төпчүткен хөй квартиралыг 39 бажыңга электри плиталары тургузар дугайында медээлер дыңналып келген. Абаканда «Энергосервис» КХН-ниң санааны-биле алырга, ооң ниити чарыгдалы 100 миллион рубль боор, аңаа ук бажыңнарның чурттакчыларының акша-хө­рең­гизин киирерин база өөре­нип көрүп турар деп Кызыл хоорайның мэриязының парлалга албаны дыңнаткан. Бо база улуг хемчээлдиг, узун хуусаалдыг ажыл-дыр. Төлевилел чуруур, смета тургузар, ол-бо организациялардан чөпшээрел алыр, тендер садыглажыышкыннар эрттирер дээш, талыйып чоруй баар.
А бис канчаар бис? Газ чок хос хоолайлар өртээ төлеп, улам ядараар бис бе?
Декабрь айның 12-13 хүн­нерде газ өртээ төлээр дуга­йында квитанциялар газ чок бажыңнарның чурттакчыларынга тараткан. Ол чүл! Бистерни мугулайлар деп санап, мөлчүүр дээн ол бе?
Шаңгыр-оол МОҢГУШ, 
газ чок арткан бажыңнарның чурттакчыларының 
мурнундан.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.