1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

НАЙЫСЫЛАЛДА ЧАА ШКОЛА АЖЫТТЫНГАН

Ээлчеглиг өөредилге чылының эгезинде Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда 825 олуттуг чаа №16 лицей школа ажыттынган. Кайы ырактан-на каракка илдиге бээр үш каът чаа школаның ишти-даштында улуг-бичии кижи-ле хөй. Чаңгыс аай идик-хептиг школачы оолдар, уругларны көөрге, айыраң-каас чечектер дег чараш деп чүвезин! 
Бо школачыларның мындыг онза байырлалынга РФ-тиң өөредилге болгаш эртем сайыды Ольга Васильеваның база Россияның Президентизиниң Сибирь Федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлонуң билиглер хүнүнде аалдап келгени канчаар-даа аажок уттундурбас болгаш онза болуушкун болган. 
Ол ышкаш сентябрь бирээниң хүнүнде чаа школаның эргинин бир-ле дугаар артап кирип турар оолдар, уругларга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чылыг сөстерни чугаалап, чагыг-сүмезин берип, изиг байырны чедирген. 
– Эргим уруглар, бүгү чуртта демдег­леп турар билиглер хүнү-биле байыр чедирип тур мен. Силер мындыг чараш, чаа школага өөренир аас-кежик­тиг-дир силер. Оон ыңай база бир онзагай болууш­кун дээр­ге бөгүн бо чаа школавыста Россияның өөредилге сайыды Ольга Ва­сильеваның болгаш Россияның Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлонуң бистиң ажыл-агыйывысты сонуур­гап, деткип келгени өөрүнчүг-дүр. Сентябрь 1-де Спутник микрорайонунда чурттап турар оолдар, уруглар эртемниң делгем оруун изеп, школаның эргинин артап кирерлер. Школаның директору аныяк башкы Альберт Дагпылдайга эки ажылдаарын күзээр-дир мен. Бо лицейде республиканың эң-не шыырак билиглиг башкы кадрларын быжыглаан – деп, ол онзалап демдегледи. 
Ооң соонда улаштыр Тывада бир дугаар кээп турар сайыт Ольга Васильева база байыр чедирген:
– Билиглер хүнү-биле, уруг­лар! Бөгүн Россияның ырак булуңу – Тывада база бир чаа школа ажыттынган. Эртемниң эге билиглерин моон алгаш, чурттуң төлептиг оолдар, кыс­тары болуруңарны күзээр-дир мен, уруглар!  Бөгүн бистиң чур­тувуста миллион ажыг силер ышкаш бирги классчылар эртемниң эге оруунче шымнып кирип турарлар. Ам-даа өөренип кирер уруглар база хөй. Ынчаарга моон-даа соңгаар мындыг чаа школалар немей туттунар – деп, ол чугаазын доосту. 
Байыр чедириишкиннериниң соон­да чаа школаның кызыл кожаазын келген аалчылар болгаш №16 лицейниң өөреникчилери кезип, кирип моорлааннар. Ол ышкаш лицейниң 9-ку классчызы Матпааргы Канзай биле бирги классчы Вероника Гойко баштайгы коңгазын чайган. Чаа лицейниң оолдар, кыстары чиик, сергек танцылап, самнаан. Чоокта чаа ажылын эгелээн школаның коллективи билиглер хүнүнге дыка кызып белеткенген.  
Школаның байырлыг ажы­дыыш­кынынга келген ада-иелер, өөрүшкүзүн чажырбайн, чугаалап турдулар. 
Зоя Тагба:
– Мен бо чаа школада уруг­ларым өөредип киирдим. Черле бо микрорайонда чурттап турар бис. Мында школа биле уруг­лар садының туттунганы кончуг эки-дир. Чурттакчылар саны кө­вүдээн, уруг-дарыгга дыка эптиг байдал тургустунган болуп турар. Ол дээш Тываның Чазаанга четтиргеним илередип, өөрээн сеткилимни дамчыдып тур мен.
Тойуң Монгуш, аныяк ада: 
– Мээң 2 классчы уруум бо школада өөре­ни берди. Ооң мурнунда Кызылдың №2 школазынче моон өөренип чоруп турган. Бичии уругларга бергези кончуг чорду, автобустар чамдыкта орай кээрге, озалдай база бээр. Чаа школаны тудуп кылганынга дыка өөрүп туру бис.
Бо микрорайонда чурттакчы чоннуң саны көвүдээн, школа, садик назылыг уруглар муң тос чүс чедип турар. Ам-даа чаа уруглар сады болгаш школалар немежир дээрзин Тываның Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол демдеглээн. Оон ыңай школаның тудуун кыска хуусаада кылып дооскан «Суугу» тудуг черинге өөрүп, четтиргенин онзалап чугаа­лаан. Ол кезек девискээрде каът бажыңнар, чаа уруглар сады болгаш школаның туттунганы кымга-даа өөрүнчүг болган. 
Ася ТҮЛҮШ.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.