1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

НАЙЫСЫЛАЛЫВЫС ЧАРАШ БОЛЗУН ДЭЭШ...

Эрткен неделяда Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының 36 дугаар ээлчег чок сессиязының хуралы болуп эрткен.
Хуралга бир дугаарында­ «2017 чылда болгаш 2018 ба­за 2019 чылдарның планныг үе­зин­де «Тыва Республиканың Кы­зыл хоорайы» хоорай ок­ру­­­гу­нуң бюджединиң төле­ви­ле­лин өөренип көөрүнүң онза­гай­ларының дугайында», ийи ду­гаарында найысылалдың чиң­гине планының төлевилелин чугаалашкан.
Бир дугаар айтырыг талазы-биле онза шүгүмчүлелдер-даа, немелделер-даа чок болган болза, ийиги айтырыг хуралдың киржикчилериниң онза сонуур­галын, хөй-хөй саналдарны, чөрүлдээлерни үндүрген.
Эң кол чөрүлдээ ооң хуу­саазы. Документиде айытка­ны 2020 чылга чедир. А төлеви­лээн тудугларның чуруктары оларның ол хуусаага чедир туттунарының чигзинчиин бадыткап турар. Хуралдың киржикчилерин найысылалдың төп кезээ, эрги чуртталга оран-савалары дүвүредип турар болза, ол төлевилелде хоорайның төвү кончуг чараш болу бээрин көргүзүп турар.
Чиңгине план дээрге ырадыр көрген төлевилел-ле болгай. Ооң хуусаазын 2020 чылга чедир айтып турары база бо хуусааның дургузунда ында төлевилээн тудугларны ажыг­лалга киирери канчап-даа болдунмас.
Найысылалда 500 квадрат метр черде 10 садыг төптери бар, а ооң кырынга база 3 садыг төвү туттунуп турары хуралдың киржикчилериниң дүвүрелин оттурган.
Кызылдың мэри Владислав Хо­валыг: «Төлевилел дээрге бо таварылгада санал-дыр. Ноябрь­ төнчүзүнде ону база катап өөренип көргеш, ол квад­рат метр шөлге чүнү тударыл дээн ышкаш капсырылгазы-биле кады төнчү хевирин киирер. Мен бөгүн чалаттырган хүндүлүг аалчыларның санал-оналын база дыңнаксап тур мен. Болур болза, сөстен берип көрүңер» — деп демдегледи.
Күш-ажылдың хоочуну Г.Ч. Ширшин совет үеде чиңгине планны, хоорай тудуун чорудуп турганы-биле чыылганнарны таныштыргаш, кандыг хемчеглер ап чорударын саналдаан.
ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Алдын-кыс Конгар төлевилелдиң катап өөренип көөр хире талаларын айыткаш, ол чүгле найысылалдың эвес, а республиканың онза социал ужур-дузалыг айтырыы-дыр, ынчангаш катап ажылдаарда чүнү өөренип көөрүн сүмелээн.
Хуралдың түңнелинде ук төлевилелди чедир ажылдап кылыр, депутат бүрүзү бодунуң округунда культура тураскаалы болур объектилерниң даңзызын тургузар, дараазында хурал декабрь айда болур дээрзин дугурушкан. 
Холумда төлевилелди көр­геш, найысылалывысты мындыг чараш болур кылдыр көрүп турар-дыр деп иштимде өөрүп көрүп олурдум. Ынчалза-даа хоорай хамаанчок анаа бөдүүн кижи безин чараш болуру каш акшага дүжер ийик?! Найысылалга хамаарыштыр ол сая-сая акшалар болгай. Ону кайыын алырыл? Ынчангаш архитекторларга чараш, ынчалза-даа боттаны берги дег төлевилелдерни кылырын күзеп каалы.
Айлаң ДАРЖАА.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.