1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

НОМ - КИЖИНИҢ ЭЖИ, СҮМЕЛЕКЧИЗИ

Ном – кижиниң угаан-бодалын эң-не сайзырадыр чүүл, ном дээрге, чааскаан болзуңза, сээң эжиң болур, арга-сүме хереглезиңзе, херек чүүлдерни база-ла оон дүрген тып алырың айтыкчың, дузалакчың, сүмелекчиң. 
Чылдан чылче бистиң сумувуста Чаа-Суур көдээ модельдиг ном саңы школа чанының «Чангыс-Терек» дыштанылга лагери-биле сырый кады ажылдап турар бис.  Өөредилге чылы төнерге-ле, кандыг-даа ада-ие ажы-төлүнүң чайгы дыштанылгазын боттарынга ажыктыг кылдыр, солун эрттирип алырын күзээр болгай. Бичии чаштарның номчуттунарынга сонуургалын оттурарынга дузалыг хемчеглерни база Россияда чарлаттынган бойдус камгалал чылынга тураскаадып, уругларның мөзү-шынар кижизидилгезинге оюн-тоглааны, төөгүлүг, тураскаалдыг шактарны база оон-даа өске янзы-бүрү хемчеглерни план езугаар организастап эрттирдивис.      
Чаштарның эң-не сонуургаары, манаа­ры – көжүп чоруур номнар, сеткүүлдер саңы. Амгы үениң аайы-биле чаштар мултьтимедийлиг викториналар, оюннарны дыка сонуургаарлар. Өвүр кожуунда «Эң-не номчуттунар суур» деп төлевилел бо чылын чарлаттынган. Ынчангаш аңаа үндезилеп, бирги, ийиги сезоннуң эң-не тергиин номчукчуларын илереттивис. Олар кымнарыл дизе: Алдын-Сай Комбуй-оол, Оюуна Монгуш, Найдан Сарыглар, Сугбат Тюлюш, Ангыр Тюлюш. 
Бистиң-биле кады демниг ажылдап, лагерьге баарывыска, таарым­чалыг байдалды тургузуп берип турган ажылдакчылар болза, лагерьниң начальниги Олча Ивановна, бирги сезоннуң башкызы Мая Кара-ооловна, ийиги сезоннуң башкызы Аяна Виктор­овна, амданныг аъш-чем кылыкчызы Чинчи Александровна, арыг-шевер­ тудукчузу Чечена Борисовна оларга четтирге­нивисти иле­редип тур мен. Чүгле чайгы үеде-даа эвес, ада-иелер-даа, чайгы дыштанылгазында школачылар-даа, кижи бүрүзүнге, хос­туг үезин халас эрттирбейн, номчуттунуп чоруурунче кыйгырып тур мен.
Аяна Майынды,
Чаа-Суур көдээ ном саңының  эргелекчизи.
Өвүр кожуун.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.