1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ОВЕРСАЙЗ, МИЛИТАРИ...

Чараш кыстар келир чылдың модазын баш бурунгаар билип алыксаар болгай. Ынчангаш 2017 чылдың модазында кандыг өскерилгелер, онзагай чаа чүү барыл дээрзин мода «сүрерлерге» таныштырар-дыр бис.
Эртип турар чылды бодаарга, чаа үнүп орар чылда чидиг, кылымал өңнер чок. Келир чылда: от өңнери (кызыл, чырык кызыл), бордо (кара кызыл), свекла өңү, коралл, кызыл-сарыг, сарыг, горчица өңү, кеш өңү, көк, ногаан өңнерниң шупту янзызы, шоколад өңү таарымчалыг. А кара биле ак өң кажан-даа аянын чидирбес классика-дыр.
Yнүп орар чылда чөөн чүктүң национал угулзаларлыг база чуруктарлыг идик-хеп база аян киирер.
Сөөлгү үеде дизайнерлер херээженнерге арыг кештен, дүктен даараан идик-хепти ажыглаар апарган. Синтетик пөстерден эвес, арыг хөвеңден (хлопок), торгудан даараан хепти кым-даа кедиксээр болгай. 
Классика хеп кажан-даа онзагайын чидирбес. Классик­тиг хепти ажылдаарда офис­ке-даа, а кежээ болчагже-даа кедип болур. Болчаг баарда бир-ле онзагай, чараш аксессуар-биле (аржыылчыгаш, брошь, чинчи…) хептиң хевирин чаартып болур.
70 чылдарның ретро аяны: клеш чүвүрлер, шиш моюндуруктарлыг хөйлеңнер ам-даа уттундурбаан, модаже катап кирип турар.
«Милитари» стилинден (хаки өңнүг шеригжиткен аян) хаки өңнү  шала чымчак горчица өңү-биле солуза чогуур. Чижээ, гусарларның мундирлери ышкаш 2 одуруг өөктерлиг пиджактар, тоннар шала чылыг хүрең, сарыгзымаар өңнерлиг.
«Оверсайз» (хөлбегер, улуг ышкаш көстүр хептер) сөөлгү үеде дизайнер­лерниң ынак стили апарган. Улуг тоннар, хөлбегер, хостуг чүвүрлер, свитерлер амгы үениң кыстарының ынак хеви болган. Чүге дизе, бирээде, ону кедерге таарымчалыг, хостуг. Ийиде, артык килограммнарын ооң-биле чажырыптар аргалыг боор. Ынчалза-даа ол кижи бүрүзүнге таарышпас. «Оверсайз» дурт-сыны узун кыстарга тааржыр, а бичежек кадыннар ындыг хеп кедерде оваарымчалыг шилип алыр болза эки. 
Дизайнерлер чаа сезонда «Оверсайз» стильдиг янзы-бүрү өң-баазын пухо­виктер, курткалар, тоннары-биле кыс чонну өөртүр.
2017 чылдың бир онзагайы – удуурда кедер хеп ышкаш торгудан, шифондан даараан кежээки платьелер. Чүгле аңаа немей клатч (бичии сумка) биле шпильки ээжектиг туфли кедиптерге, ынчан бажыңында удуур дээн кыс эвес, а чараш кадын кылдыр хуула бээр. Кырындан жакет азы френч кедери албан.
Шиш думчуктуг идиктерни шуут утса чогуур, ам чүгле төгерик азы дөрбелчинзимээр баштыг идиктер онзагай көстүр. Мода дизайнерлери бо үеде идиктиң эптиинче улуг кичээнгей салыр апарган, ынчангаш турум ээжектерлиг идиктер модада. Шиш ээжектерлиг шпильки-даа болза, ээжээ быжыг, турум болгаш эптиг болур ужурлуг.
Ооргазы азы экти ажык хөйлең­нер, платьелерни келир чылын база кедип болур силер, ол ам-даа онзагайын чидирбээн.
Мода сонуургаар кадыннар кандыг-бир өңгүр, чараш сет­күүлдерде модель кыстар өттүнүп, аңаа дөмейлежирин оралдажып,  эмин эрттир мода «сүрбейн», бодунуң дурт-сынынга таарымчалыг боорда, модага дүгжүп турар база бодунуң тускай аян-шинчизин көргүзүп кеттинери күзенчиг.
Алдынай СОЯН 
интернеттен белеткээн.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.