1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ОДАЛГА ЧЕРЛЕРИ НИИТИНИҢ ХАЙГААРАЛЫНДА

Найысылал Кызылдың болгаш чоогунда Сукпак суурнуң чурттакчылары чылдың-на өзүп-көвүдеп, чуртталга бажыңнары, садыг-саймаа болгаш чуртталга-коммунал ачы-дузазының объектилери ында немей туттунуп, сайзыралдың оруунче улам бурунгаарлап бар чыдар. Амгы үеде бо суурнуң чурттакчыларының саны 6 муң 700 ашкан. Сукпакта ийи ортумак школа, ийи уруглар сады, уран чүүл школазы, Культура бажыңы, кырганнарның бажың-интернады, коммунал ажыл-агыйы, эмчи пунктузу ажылдап турар.
2016 чылдың январь 9-та Сукпак суурнуң Культура бажыңынга болуп эрткен чон хуралынга сумунуң старостазы кылдыр күш-ажылдың хоочуну, ТР-ниң күш-культуразының болгаш спорттуң тергиини, үлегерлиг ада Николай Багай-оолович Ондарны соңгаан. 
– Старостаның ажылының дугайында сонуургадып көрүңерем – деп, Николай Багай-ооловичиге ужуражы бергеш, бир дугаар сонуургаан айтырыым ол болган.
– Староста кижиниң ажылы дээрге-ле чон-биле ажылдаар хөй-ниити ажылы болур. Менден аңгыда хоочуннар чөвүлелиниң даргазы Анна Кыдат-ооловна Ондар, адалар чөвүлелиниң даргазы Владимир Владимир­ович Бөөдей-оол, тус черниң хурал даргазы Алефтина Хеймер-ооловна Монгуш, Сукпак сумузунуң чагырга даргазы Сергей Иванович Решетников олар база тус чер хуралының 11 депутаттары шупту чаңгыс дем-биле чоннуң амыдырал-чуртталга байдалдарын кичээнгейниң төвүнге ап, корум-чурум, өөредилге-кижизидилге болгаш чоннуң дыштанылгазы-биле холбашкан хөй-ниити ажылдарын чорудуп, аравыста быжыг харылзаалыг ажылдап турар бис. 
Эки тураның улусчу дружиназында 10 кежигүн бар. Олар дыштаныр хүннерде болгаш байырлалдарда кудумчуларга дежурныйлаашкынны организастап, чурум үрээшкиннерин болдурбазы-биле профилактиктиг хемчеглерни ап чорудуп турар. Ооң түңнелинде суурда корум-чурум байдалы экижээн, ажыл чок, арагалаар, чер кезип тояанчылаар кижилер чок.
Амгы үеде Сукпак суму чагыргазының, хөй-ниити организацияларының мурнунда кол сорулга – кышкы одалга сезонун эки эрттирип алыры. Ынчангаш суурда школаларның, уруглар албан черлериниң, кырганнар бажыңының, күш-ажылчы коллективтерниң, хөй-ниити организацияларының котельнаяларын шыңгыы хайгааралга алган бис. 2016 чылдың ноябрьда РФ-тиң Хамааты камгалалының болгаш онза байдалдар яамызының Сибирь регионалдыг эргелелиниң начальниги, генерал-лейтенант С.Л. Диденко баштаан комиссия Тывага кээп чорааш, Сукпак суурнуң одалга объектилериниң кышка белеткелин эки деп үнелээн. Ынчангаш бедик бүзүрелди ажыл-херектеривис-биле шынзыдар дээш, кызып ажылдаар бис – деп, Николай Ондар чугаалады.
Даш-оол МОНГУШ.
Авторнуң тырттырган чуруу: (Солагай талазындан) староста Н. Ондар,
генерал С.Л. Диденко, Сукпак суму чагыргазының даргазы С.И. Решетников олар.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.