1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ОЛАРНЫ КҮШ-АЖЫЛ КААСТАП ЧОРУУР

Үндезин тыва культура төвүнге чуртталга-коммунал ажыл-агый ажылдакчызының хүнүнге тураскааткан ба­йыр­лал болуп эрткен. Аңаа ук адырның мурнакчы ажыл-ишчилерин чылдың-на шаңнап-мактаары чаңчылчаан. Ынчангаш ол хүнде улуг ажыл-агыйның бүгү ажыл-ишчилери өөрүшкү-биле чыылган.
Бо удаада оларга байыр че­дирип ТР-ниң Чазааның Даргазының бирги оралакчызы А.В. Брокерт, ТР-ниң тудуг болгаш чуртталга коммунал ажыл-агый сайыды Е.Ю. Овсянников олар хуралга киришкеш, кол­лективтиң чыл дургузунда ажылының түңнелдерин чу­гаалажып, шылгарааннарга шаңналдарны тывыскан. Шаңнатканнарның аразында кымнарны чок дээр: сордурар станцияның машинистери-чолаачылары, чүдүрүкчүлер, аштакчылар, электриктер…  ТР-ниң Баштыңының өөрүп четтириишкин бижиктерин күскү-кышкы сезонну чедимчелиг эрттиргени дээш, Сарыг-Сеп суур­да коммунал ажыл-агыйын­га, «Бай-Хаак чылыг» КХН, Шагаан-Арыгның «Водоканал» КХН, Чадаананың «Сантехник» КХН, Ак-Довурактың суг черинге тывыскан.
Кызыл хоорай – найысылалывыс чылдан чылче өзүп, сайзырап, чаагайжыттынып турар. Ында хоорайның чуртталга-коммунал ажыл-агыйларының киирип турар үлүг-хуузу улуг. Коллективтиң мурнакчылары Виктор Столяров, Петр Пономаренко, Роман Хертек оларның ажыл-агыйның чедиишкиннеринге киирип келген үлүг-хуузу улуг. Ылаңгыя 20-30 чыл дургузунда ажылдап турар хоочуннар аныяк ажылчыннарга төлептиг үлегер болуп, арга-дуржулгазын дамчыдып турар. Оларның чамдыызын маңаа онзалап демдег­левес аргажок.
Евгений Рифатович Ромазанов 1989 чылда Новокузнецкиден Тывага дээди эртемниг аныяк оол тургаш чедип келген. Баштайгы чылдарында Тываның ИХЯ-зынга ажылдаан. 1999 чылда «Нилм» КХН-ниң директорунг, 2001 чылда Кызыл хоорай чагыргазы ону «Амыдырал-хандырылга бажыңы» муниципалдыг унитарлыг бүдүрүлгениң директорунуң оралакчызынга томуйлаан. Ооң соонда «Авария-септелге албанынга» директорлаан. 
Ажылынга кызымаккай, мергежилин тулган билир болгаш, Е.Р. Ромазанов удуртур-баш­таар эрге-дужаалга кижилер-биле ажылдап билирин, коллективке чүү херегин, артыкшылдыг акша-төгерик-биле чүнү мурнай садып алырын билир. Ынчалдыр ол  ийи чаа УАЗ-ты, бок дажыглаар машиналарны, үш «Лада» автомашинаны ажыл-агыйга чугула дээш саткан. Ол доктаамал кожуун, суурларже сургакчылап, байлак арга-дуржулгазы-биле үлежип чоруур. Ажылчын олуттарны камгалап арттырар, ажылчыннарның ажыл төлевирин өстүрер ай­ты­рыг­ларже ол кичээн­гейни уг­ландырып келгени-биле ону ажыл­чыннары аажок хүндүлээр.
Ольга Алексеев­на Койгородова 2004 чылдан бээр «Ан­гарскийниң» бухгалтеринге ажыл­дап эге­лээн. Янзы-бүрү албан черлеринче ай санын­да отчет чорударындан аңгыда, ажылчыннарның ак­ша шалыңын са­наар хүлээлгезин ол ак сеткилдии-биле күүседип келген. Хүлээлгезин үезинде шынарлыг кылдыр күүседир, коллектив кежигүннеринге эвилең-ээлдек бухгалтер ажыл­чыннарның хүндүткелин удаткан чок чаалап ап шыдаан. Ажыл-херекчи, идепкейжи, мергежилин бедидеринге сонуургалдыг О.А. Койдорованы чедиишкиннер манатпаан. Бедик мергежилдиң ажылдакчызы дээрзин коллектив кежигүннери үнелеп биле берген. Ол өг-бүлелиг, ийи кыс­тыг.
«Ангарский» КХН-ниң экономизи Елена Валерьевна коллективке 2009 чылдан ажылдап эгелээн. Төлевилелдер белеткээр, дугуржулгалар чарар харыысалга аңаа онаажып турар. Хүлээнген ажылын ак сеткилдии-биле күүседип, эш-өөрүнүң санал-оналын дыңнап, ону үнелеп билир чоруу-биле оларның хүндүткелин ол чаалап алган.
Мындыг бедик арга-дуржулгалыг тускай эртемниглер турда, ажыл-агый чогунгур болбайн канчаар. Ынчангаш байырлалда олар хүндүткелдиң бирги одуруунга саадап, чылыг-чымчак сөстерни дыңнап, алдар-макталга өөрээн. Оларның аразында сантехник ажылынга 31 чыл иштинде бодунуң кызымаккай ажылын аныяк­тарга дамчыдып чо­руур Виктор Сундуевич Ооржакты демдеглеп болур. Мерген Хүлер-оолович Коңга 14 чыл ажылдаан, каңнакчы Равиль Аман-оолович Ооржак 22 чыл ажылдап чоруурун эш-өөрү мак­таар. Чолаачыларга Н.Ч. Док­мит, С.Ф. Ашуров, С.Ч. Ооржак олар кара эртенден кежээге че­дир могаг-шылаг чок ажылдап чаңчыккан.
Байырлалды «Водоканал­дың» коллективи бедик көр­гү­зүглерлиг уткаан (начальниги В.Г. Карталыков). Ынчангаш хөй кижилер шаңнал-мак­талды алган. Тываның Баш­тыңының Хүндүлел бижии-биле Л.С. Коваленко, О.Ю. Долгов, ТР-ниң Тудуг болгаш чуртталга-комму­нал ажыл-агый яамызының Хүн­дүлел бижии-биле Л.М. Клепи­ков, Н.О. Скрипоченко олар шаң­наткан.
Байырлалдың солун концерт, оюн-тоглаазынга киржип, коммуналчылар мага хандыр дыштанган.
Нина МОНГУШ.
Авторнуң тырттырган чуруу.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.