1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ОЛИМПИАДА-2018: ТҮҢНЕЛДЕР

Февраль 25-те Россия­ның төөгүзүнде туруп көр­бээн эң-не берге, дүшкүүр­лүг Олимпий оюннары доозулган. Бо чылдың XXIII Олимпий оюннары Россияның чыынды командазынга хөй-ле маргыжыыш­кыннар, кызагдаашкыннар-биле эрткени хомуданчыг.
СОЧИГЕ ДЕҢНЭЭРГЕ ЭВЭЭШ, 
ЫНЧАЛЗА-ДАА...
Дөрт чыл бурунгаар Сочиге болган Олимпий маргылдааларынга Россияның командазы 13 алдын, 11 мөңгүн база 9 хүлер – шупту 33 медальды чаалап ап, рейтингиге бир дугаар черге турган. Ол оюннарның түңнелинге деңнээрге, Россияның кошкаан чыынды командазы бо олимпиа­дада ийи катап эвээш медальдыг болган. Допинг дугайында маргыжыышкыннарның ужун, Россияның эң-не шыырак дээн спортчулары бо чылдың кышкы олимпий оюннарынга киржип шыдаваан болганындан бистиң чуртту курлавыр команда төлээлеп чораан дээрзин сагындыраал. Чеже-даа курлавырда аныяк атлеттер чораан болза, олар бар-ла шаа-биле кызып киришкеш, эки түңнелдерни эккелген. Оларның аныяк назы-хары база арга-дуржулгазының чогу Россия­ны чедиишкинниг төлээлээринге шаптараазыннар болбаан. Бистиң спортчуларывыс 79 чурттуң командаларын артынга каап, 2 алдын, 6 мөңгүн база 9 хүлер – нии­тизи-биле 17 медальды чаалап ап, медальдар таблицазында 13 дугаар черге дүшкен. 
26 ЧЫЛ МАНААН АЛДЫНЫВЫС
Ийи алдынның бирээзин фигурлуг чуңгулаашкын маргылдаазынга шыырак белеткелин көргүзүп, 15 харлыг Алина Загитова эккелген, а ийи дугаарын 26 чыл дургузунда манаан хоккейжилеривис төлептиг чаалап алганнар. Бистиң спортчуларывыс Германияның командазын 4:3 санга уткан. Бо маргылдаа, чугаа­жок, төөгүже кирер боор. Российжи хоккейжилер оюннуң сөөлгү минуталарында санны деңнээш, немелде берген үеде 20 харлыг Кирилл Капризовтуң киирген шиит­пирлиг голу-биле тиилеп каан. Хоккей маргылдаазының түңнел оюнунга чараш болгаш маргыш чок тиилелгезиниң соонда бистиң хоккейжилеривис Россияның ыдык ырын ырлаан, а оюннуң аарыкчылары изиг адыш часкап, оларны деткип, улажып ырлашкан. Хоккей оюнунга чуртувустуң командазы сөөлгү катап 1992 чылда Франция­га болган Олимпий оюннарынга чемпион болган дээрзин сагындыраал. Ол ынчан ССРЭ-ниң буу­рап дүшкениниң ужун, чурттуң командазы база-ла нейтралдыг (хамаарышпас) тук адаа-биле киржип турган. 
МЕЛЬДОНИЙ «ОТТУП КЕЛГЕН БЕ?»
Хайлыг буруудадыышкын эвес болза, Россияның командазынга бир медаль хөй турар ийик. Россияның ийи атледин допинг ажыглаан деп Делегейниң олимпий комитеди буруудаткан. Керлингист Александр Крушельницкийниң организминде мельдоний тыпкан барымдаа дээш оларның өөнүң ишти Анас­тасия Брызгалова-биле чаалап алган хүлер медальдарын хавырган. Херек кырында атлеттиң баштай дужаап турган анализтеринде ол хоруглуг эмниң изи-чыды-даа чок турган, а ооң канчап тыптып келгени улуг айтырыг. Ынчангаш спортчу бодунуң буруу чогун, актыг чоруун шынзыдып бүзүреткеш, шаңналын дедир эгидип алыр бодалдыг. Крущельницкийден аңгыда маргылдаага чүгле 12 дугаар чер алган бобслеист Надежда Сергееваның ханында база хоруглуг эмни тодараткан, ынчангаш ооң чедип алган түңнелин күш чок болдурган. Ол ийи херек дугайында истелге-хыналдалар ам-даа уламчылап турар. Бо ийи таварылга дээш Делегейниң олимпий комитеди Олимпий оюннарын хаар төнчү байырлалда российжи спортчуларга боттарының национал тугу-биле үнер эргени чөпшээревээн. 
КРЕМЛЬДЕ ЭКИ ДЕП ҮНЕЛЭЭН
«Пхенчханга эрткен Олимпий оюннарынга бистиң атлеттеривис чедиишкинниг киришкеш келген деп түңнеп болур-дур. Спортчуларывыстың чаалап алган ийи алдын медальдары чуртувустуң чонунга улуг сеткил-сагыш дойлуушкунун оттурганы чугаажок» – деп, РФ-тиң Президентизиниң парлалга-секретары Дмитрий Песков демдеглээн. Алдар-ат, эки үнелээшкинден аңгыда, чемпионнарывысты чазак шаңналдары манап турар дээрзи билдингир. Алдын дээш – 4 млн. рубль, мөңгүн – 2,5 млн. рубль база хүлер медаль дээш 1,7 миллион рубль шаңналдарны тыпсыр. Оон аңгыда Олимпийжилерни деткиир фонд чемпионнарга BMW марканың машиналарын белеткээн.
Интернет четкизинден очулдурган.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.