1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ОРЕНБУРГТУҢ АРЖЫЫЛДАРЫНДАН ДУДАК ЧОК

Амгы үениң технологиязының негелделеринге дүүштүр чижилгелиг рынок экономиказынга киржип, туржуп шыдаар —мөөңнеп, бөлүглеп каан бүдүрүлгелерни тургузуп, оларны ажыглалга киирери чугула апарган. 
Республика ужур-дузалыг «Чаңгыс суур — чаңгыс бүдүрүлге» деп төлевилел тыва чоннуң амыдыралынче ханылап, чогуур сайзыралды алган. Ук төлевилел тургустунгаш, ам таптыг-ла дөрт чыл болуп турар. Ол чер-черлерге ам-даа чаа-чаа бүдүрүлгелерни ажыдарынга, ажыл-агыйын эгелей бергеннер улам сайзыраарынга улуг идиглиг. 
Ынчангаш ол төлевилелдиң бараан бүдүрүкчүлери боттарының садып-сайгарып турар барааннарының сертификат документилерин кылдыртып алгаш, «Тывага бүдүрген» деп маркалыг бедик шынарлыг барааннарны хөйү-биле бүдүрүп үндүрүп турары өөрүнчүг. 
Ындыг бүдүрүлгелерниң бирээзинге Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хемде хуу сайгарлыкчы Нина Кырлыг-Караны хамаарыштырып болур. Ол «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп төлевилелдиң ачызында Тыва Республиканың Чазааның 1 миллион 800 муң рубль түңнүг деткимчезин алгаш, бодунуң талазындан 800 муң рубльди киирип тургаш, ангор өшкү, хой дүгүнден бараан бүдүрер бичии цехти бо күзүн Эйлиг-Хем суурда ажыткан.  
Хуу сайгарлыкчы ол акшазы-биле ангор өшкүнүң, хойнуң дүгүн чуур чаа машинаны, дүк дыраар станокту болгаш ангор өшкү дүгүнден, чөөгүнден аржыыл­дар, уктар, кофталар, хол хаптары аргыыр япон марканың чаа машиназын база садып алгаш, бодунуң бүдүрүлгезин «Тыва ангор» деп адап алган. 
Эрес-кежээ сайгарлыкчы Нина Кыргысовна чаңгыс чер-чурттугларының аразындан удазынга ораашпас, уран-шевер херээжен улусту чыып алгаш, ыры-шоорда кирген Оренбургтуң ат-сураглыг мастерлериниң өшкү чөөгүнден аргаан бүгү делегейде алдаржаан аржыылдарындан бичии-даа дудак чок аржыылдарны олар-биле аргып турар.
Ынчангаш «Чаңгыс суур — чаңгыс бүдү­рүлге. 2016 чылдың түңнелдери» деп рес­публика деңнелдиг  делгелге-ярмаркага Нина Кырлыг-Кара чаа тургускан дериг-херекселдеринге бүдүрген янзы-бүрү барааннарын делгеп салгаш, кызылчыларга болгаш ооң аалчыларынга саткан. 
«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге. 2016 чылдың түңнелдери» деп республиканың делгелге-ярмарказының жюри кежигүнне­ри­ниң чаңгыс үн-биле бадылаан шиитпири-биле «Муниципалитеттиң ылгавыр демдээ» деп номинацияга Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хемде «Тыва ангор» деп өшкү дүгүнден аржыылдар аргыыр Н.К. Кырлыг-Караның удуртканы найыралдыг коллективин тиилекчи деп санаан. 
Владимир ЧАДАМБА.
Авторнуң тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.