1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ОРТУМАК" ДЕП ҮНЕЛЕЛДИ АЛГАН

Май 23-те Кызыл хоо­рай­ның Төлээлекчилер хура­лының 4-кү чыыжының ээлчеглиг 43-кү сессиязы болган. Хуралдың хүн айтырыынга ниитизи-биле 14 чүүл айтырыгны чугаалашкан. 
Ээлчеглиг сессияның ажылы эгелээр мурнунда Тус чер бот башкарылгазының хүнүн таварыштыр Кызыл хоорайның сайзыралынга үлүг-хуузун киир­ген дараазында депутаттарга шаңналдарны тывыскан: 
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Хүндүлел бижии-биле — В.В. Кобзевти, О.И. Кысыгбайны, В.Т. Кыргысты; «ТР-ниң муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» Ассоциацияның Хүндүлел бижии-биле В.Н. Туневту; Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының Хүндүлел бижии-биле Н.Д. Ондарны; Кызыл хоо­райның Төлээлекчилер хура­лының «Кызыл хоорайның сай­зыралынга киирген үлүү дээш» деп медалы-биле Кызыл хоо­рай чагыргазының даргазы В.Т. Ховалыгны шаңнаан.  
Кызыл хоорай чагыргазының Төлээлекчилер хуралының депутаттарының ээлчеглиг сессиязынга чугаалашкан ай­тырыгларының шуптузун маңаа санап бижиири болдунмас. Ынчангаш оларның чамдыызын чижек кылдыр киирдим.
Бирги айтырыгга хамааржыр Кызыл хоорай чагыргазының 2016 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчеттуг илеткелди хоорай чагыргазының даргазы В.Т. Ховалыг, эдеринчи илеткелди Кызыл хоорай баштыңы Д.И. Оюн кылган. 
Ийиги айтырыгга хамаар­жыр 2016 чылда «Тыва Респуб­ликаның Кызыл хоорай» округунуң хоорай бюджединиң күүселдезиниң талазы-биле отчеттуг илеткелди Кызыл хоо­рай чагыргазының Саң-хөө департаментизиниң начальниги   К.С. Тулуш, эдеринчи илеткелди Кызыл хоорайның Хыналда-саналга палатазының даргазы В.Т. Кыргыс кылган. Ук очетту чоок­та чаа, май 17-де, «Аныяк» немелде өөредилге төвүнге хоорайның чурттакчыларынга база  таныштырган. 
Илеткелчилер 2016 чылда хоо­рай бюджединиң муниципалдыг программаларга хамаа­рыштыр чарыгдалдарының дугайында (өөредилге, культура, спорт болгаш аныяктар политиказының сайзыралынга, чурттакчы чонга социал деткимче, «Айыыл чок хоорай» дээш оон-даа өске) 2015 чылга деңнээн өзүлделерни слайдыга тода көргүзүп тайылбырлаан. Чижээлээрге, «Кызыл хоорайда күш-куль­тура, спорт болгаш аныяктар политиказының сайзыралынга» 6,1 миллион рубльди аңгылаан. «Спортчу-массалыг болгаш кадыкшылга ажылынга» — 5,7 миллион рубльди чарыгдаан. Хоорайда күш-культура болгаш спортче доктаамал 45,6 муң кижи хаара туттунган. 100 спортчу-массалыг хемчеглерни чоруткан. Аңаа 16129 муң кижи киришкен.
«2015-2017 чылдарда Кызыл хоорайга айыыл чок чорукту хандырар, хөй-ниитиниң корум-чурумун быжыглаар болгаш хоойлу хажыдыышкыннарын баш бурунгаар болдурбас ажылды суртаалдаар» программага салдынган акша-төгериктиң, ооң  иштинде наркотиктер ажыг­лаарын болдурбас талазы-биле болгаш оларны хоойлу-дүрүм хажыдып садып-саарарынга удур комплекстиг хемчеглерге, эки-тура улусчу дружиналарның ажылынга чарыгдалдарның дугайында тодаргай көргүзүп, чугаалааннар.
Хуралдың хүн айтырыында кирген илеткелдерге хамаарышкан айтырыглар, санал-оналдар хөй болган. 2016 чылда хоорай чагыргазының ажыл-чорудулгазында соңгукчуларның чагыг­ларын күүседир талазы-биле чедиишкиннер хөй-даа болза,   ам-даа чедир шиитпирлеттинмейн турар  айтырыглар барын хуралдың киржикчилери демдеглээннер. Чижээлээрге, хоорайда муниципалдыг транспорт айтырыынга, чуртталга-коммунал ажыл-агыйынга, Кузнецов, Титов, Красноармейская, Ровенская кудумчуларында, Оң талакы эрикте оруктарны чаартып кылырынга хамаарышкан айтырыгларны көдүргеннер. Кызыл хоорай чагыргазының 2016 чылда ажыл-чорудулгазынга депутаттар «ортумак» деп үнелелди берген.
Найысылал Кызылдың Тө­лээ­­лекчилер хуралының депу­таттарының ээлчеглиг 44-кү сессиязын 2017 чылдың июнь 22-де эрттирер деп шиитпирни хүлээп алган.
Светлана ООРЖАК.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.