1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ОРУС ДЫЛДЫҢ ТЕРГИИННЕРИ

Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Септиң 1 дугаар школазынга Тожу болгаш Каа-Хем кожууннарының өөреникчилериниң аразынга “Орус дылды эки билирлер” деп интеллектуалдыг оюнну ТР-ниң Дээди Хуралының социал политика талазы-биле комитеди эрттирген. Аңаа кожа-хелбээ кожууннарның школаларының 8-9 классчылары киржип, маргылдашкан. Команда бүрүзүнде 12 өөреникчи бар. 
ТР-ниң Дээди Хуралының социал политика талазы-биле комитеди бо мөөрейни 2014 чылдан эгелеп эрттирип турар. Ооң кол сорулгазы – республиканың аныяк-өскениниң ортузунга орус дылды эки билирин суртаалдаары, дыл эртеминиң культуразын бедидери болгаш оларның эртем, уран чүүл арга-шинээн деткиири. Мындыг мөөрейлерни Эрзин, Тес-Хем, Таңды, Чеди-Хөл, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Бии-Хем, Кызыл кожууннарга депутаттар эрттирген.
ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазының оралакчызы Ирина Самойленко, ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы, Тывада орус дылдың күрүне инспектору Елена Хардикова олар өөреникчилерге байыр чедирип, чедиишкинниг киржирин күзээн.
Интеллектуалдыг оюнга өөреникчилер орус дылдың дүрүмнеринге, уран номчулгага мөө­рейлешкен. Уругларның орус дылда билдингир классиктерниң, чогаалчыларның шүлүктерин шээжилеп алган чугаалап турда, дыңнаарга, аянныын. Оларның орус дылга арыг чугааланып билири оон-на көскү. Оюннуң түңнелинде ыраккы, тоолзуг чараш Тожу кожууннуң командазы тиилекчи болган. Командалар белеткенип турар аразында, чаңгыс классчыларын деткип келген өөреникчилер аразынга викторинаны база эрттирген.  
Виктор Шырап, Тожу кожууннуң чагыргазының өөредилге эргелелиниң начальниги:
Бо мөөрейге киржир дээш, Ий, Адыр-Кежиг, Тоора-Хемниң өөреникчилери-биле эртенгиниң 5 шак 30 минута турда үнүптүвүс. Орук эки болганы-биле озалдавайн келдивис. “Орус дылды эки билирлер” деп мөөрейни кожууннуң школачылар аразынга эрттирип турган бис. Каа-Хем-даа, Тожу-даа кожууннарда орус омактыг чон хөй болгай. Ынчангаш уругларывыс Россияның күрүне дылын эки билирлер. Республика чергелиг мөөрейге бир дугаар киржип келгенивис бо. Мөөрейге тиилекчи болганывыс – уругларывыстың база орус дыл башкыларының шыңгыы белеткенгениниң түңнели-дир. Каа-Хем ко­жуун бисти улуг хүндүткелдиг езу-биле хүлээп алды  – деп чугаалады.
Кожууннарга эрттирип турган “Орус дылга чүү дээш ынак мен” деп эссе-мөөрейиниң тиилекчилерин интеллектуалдыг оюн соонда шаңнап мактаан.
Каа-Хем кожуунга эрткен мөөрейге Бүрен-Аксындан Сайлаш Чооду III черге, Сарыг-Септен Доржу Монгуш II черге, Сизимден Елизавета Попова I черге,  Тожу кожуунга Тоора-Хемден Софья Акулова III черге, Айран Седеней II черге, Ийден Кежик Соян I черге төлептиг болганнар. Тиилекчилерге болгаш оларның башкыларынга дипломнарны, билдингир чогаалчылар Александр Пушкин, Михаил Лермонтовтуң номнарын, суй белектерни депутат Ирина Самойленко тывыскан. Национал школалар сайзырадыр институттуң директорунуң оралакчызы Ольга Иргит “Дириг классика” фондузунуң номнарын школаларның библиотекаларынче дамчыткан. 
Орус дыл байырлалынга Сарыг-Септиң 1 дугаар болгаш С.К. Тока аттыг 2 дугаар школаларының өөреникчилери аалчыларга аян туткан. Школачылар үежилери-биле найыралдажып, аажок ажыктыг, солун үени эрттиргеннер. Тожу кожууннуң төлээзи Виктор Шыраптың тывызыксыг Тожуже чалалгазын каа-хемчилер диңмиттиг адыш часкаашкыны-биле хүлээп алдылар. 
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Авторнуң  тырттырган  чуруу: «Тожу» команданың капитаны
Софья Акулова депутат Ирина Самойленко-биле.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.