1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ОТЧЕТ ДУЖААВААНДА...

Бир эвес хуу сайгарлыкчы Россияның федералдыг үндүрүг инспекциязынче үндүрүг отчедун дужааваан болгаш Пенсия фондузунда ооң орулгазының дугайында кандыг-даа медээ чок болза, аңаа камгаладылга дадывырларының эң бедик хемчээли – 148 886,40 рубльди торгаал кылдыр онаап каар.
Боттары хуузунда ажылдыг кижилер азы хуу сайгарлыкчылар док­тааттынган деп адаар төлелгени чорудуп турар. Доктааттынган төлелге чыл санының январь 1-ден эгелеп тургузар ажыл төлевириниң адаккы хемчээлинден дорт хамаар­жыр. Бо чылын ол 5 965 рубль болган. Пенсия фондузунче дадывырлар тарифтери 26 хуу, медицина фондузунче – 5,1 хуу.
2014 чылдың январь 1-ден албан пенсия камгалалының камгаладылга дадывырларының хемчээли (арат-фермер ажыл-агыйларның даргаларындан аңгыда) төлекчиниң орулгазындан хамааржып эге­лээн. Бир эвес чылда ооң орулгазы 300 муң рубль ашпас болза, бир ажыл төлевириниң эң адаккы хемчээлин (МРОТ-ту) камгаладылга дадывырларынга база 12-ге (чылда айларның санынга) көвүдедиптер: 5965х26%х12=18610,80 рубльди Пенсия фондузунче; 5 965х5,1%х12 =3650,58 рубльди – албан медицина камгаладылгазының фондузунче шилчидер.
Бир эвес төлекчиниң орулгазы бир чылда 300 муң рубльден ажа бээр болза, ооң орулгазының түңүнден 1 хуу дадывырны немей тыртар: 5965х26%х12=18610,80 рубль (орулга=300000)х1%. Камгаладылга дадывырларының ниити түңү федералдыг хоойлунуң чыл эгезинде тургузуп каан МРОТ-туң сес катап хемчээлинден көвүдевес ужурлуг. Эң бедик түңнү дараазында санаашкын-биле чорудар: 5965х26%х12х8=148886,40 рубль.
Камгаладылга дадывырларын декабрь 31-ге чедир бюджеттен дашкаар фонд бүрүзүнче тус-тузунда төлеп киирер.  
Орулгазы 300 муң рубльден хөй төлекчилер камгаладылга дадывырларын апрель 1-ден орайтатпайн төлээр ужурлуг (2016 чыл дээш төлээшкинни 2017 чылдың апрель 1-ге дээр төлээр турган).
2013 чылдың январь 1-ден боттарын боттары ажыл-биле хандырып турар хуу сайгарлыкчылар чаш уругну 1,5 харга чедир азыраан; бирги бөлүктүң инвалидин, инвалид уругну азы 80 хар четкен кижини ажаап-тежээп турган; шеригге турган; ашааның керээ-биле шериг херээ эрттирип турар черлеринге чурттап турган азы ашак-кадай улустуң даштыкы чурттарга төлээ черлеринге ажылдап турган үелеринде сайгарлыкчы ажыл кылбайн турган болза, камгаладылга дадывырларын төлевес эргелиг.
Россияның Пенсия фондузунуң даңзызында бүрүткеттинген хуу сайгарлыкчылар ажыл-чорудулгазын чорудуп азы чорутпайн-даа турар болза, камгаладылга дадывырларын долузу-биле төлээр ужурлуг. Бир эвес сайгарлыкчы кижи ажыл-чорудулгазын, шынап-ла, соксаткан болза, эң кыска хуусаада даңзыдан үнүп, торгаалга онаашпазы-биле үндүрүг органынче отчетту киирер ужурлуг.
Хуу сайгарлыкчыларның камгалалдыг стажынче камгаладылга дадывырларын чүгле долузу-биле төлеп турган үелери кирер. Бир эвес камгаладылга дадывырлары төлеттинмейн турган болза, ол үени стаж кылдыр санавас.
Эльтона Ооржак,
ТР-де үндүрүг албанының килдис эргелекчизи.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.