1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ОФИЦЕРЛЕР БАЛЫ

Ада-чурт камгалакчызының хүнүнде Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга офицерлер балы эрткен. Аңаа Россияның Онза байдалдар яамызының ТР-де Кол эргелелиниң, Росгвардияның ТР-де салбырының, Президентиниң Кызыл хоорайда кадет училищезиниң, ТР-ниң Дээди Судунуң, РФ-тиң Суд приставтарының ТР-де эргелелиниң, РФ-тиң Айыыл чок чоруунуң ферералдыг албанының  ТР-де Кызыгаар эргелелиниң, Тываның каайлы чериниң, Россияның Кеземче күүселдезин чорудар федералдыг албанының, Россияның Үндүрүг албанының ТР-де эргелелиниң, Кижиниң эрге-ажыын камгалаар талазы-биле хайгааралдың федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң, ТР-ниң Иштики херектер яамызының, Тывада 55-ки тускай мотоадыгжы (даг) бригадазының төлээлери киришкен. 
Көрүкчүлер зал сыңмас, чаңгыс-даа хос­туг олут чок. РФ-тиң болгаш ТР-ниң ыдык ырыларының болгаш хөгжүмнүң байырымныг үнү чаңгыланган соонда, сценаже погоннарлыг самчылар үнүп келирге, оларны таныштырды. Көрүкчүлерниң диңмиттиг адыш часкаашкыны уламчылап турда, мөөрейниң киржикчилеринге байыр чедирери-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду башкарыкчылар чалапты. 
– Хүндүлүг Ада-чурт камга­лак­чылары! Офицерлер балынга киржири меңээ өөрүнчүг болуушкун-дур. Чоокта чаа кадеттер балынга элээди уруг­ларывыс чараш танцы-самын көргүстү. Олар шериг херээниң ужур-утказын, офицер кижиниң ат-алдарын, бедик харыы­сал­галыын чалыы назынындан тура эки медереп билир апарганнар. Шериг албан-хүлээлгем эрттиргенимге чоргаарланып чор мен. Ада-чурт камгалаары дээрге – ыдык хүлээлге. Погоннарлыг эр кижилер дээрге өг-бүлезиниң, төрээн чурттунуң камгалакчылары. Бо хүн бистиң аравыста Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннары эң хүндүткелдиг аалчыларывыс. Дайын-чааны эрткен кижилерниң аразында херээжен маадырларывысты утпас ужурлуг бис. Амгы үеде Ада-чурт камгалакчыларының шериглериниң одуруунда херээ­жен чон база төрээн чуртун камгалап турарлар. Ынчангаш бо хүн оларны онзалап демдег­леп, силер бүгүдеге байыр чедирип, кезээ шагда тайбың ак-көк дээр­ни күзедим – дээш, Тываның Чазааның грантыларын тывыс­кан.
«Өөредилге адырында болгаш кижизидилге талазы-биле тергиин эр башкылар коллективи-2016» деп сертификаттарга Эрзинниң, Кызыл-Мажалыктың 1 дугаар, Чадаананың 1 дугаар, Туранның 2 дугаар ортумак школаларның болгаш республиканың аграр лицей-интернадының эр башкылары төлептиг болган. 
Мөөрейге вен вальсты бол­гаш ча-ча-ча деп танцыны күүсеткен. Самчыларының салгын-хат дег чиик долганыры, хөлде салдаан куулар-ла, дурт-сыны чоргаар, чараш ээлгир шимчээшкиннери-биле көрүкчүлерни кайгатты. Латин-американ танцы программазы чыылганнарның сонуургалын ала-чайгаар оттурган. Арыннарында хүлүмзүрүг чайынналып хыпкан, каас-чараш платьелер кеткен кыстар, оолдар ча-ча-чаның дүрген аялгазынга үдетпишаан самнай бээрге, аныяк-даа, улуг-даа назылыг көрүкчүлерниң сагыш-сеткилин улам көдүрүп, оларның кичээнгейин хаара тутканы диңмиттиг адыш часкаашкыннарындан-на илдең. Тываның каайлы чериниң аарыкчыларының белеткели база-ла шыырак. Олар “Каай­лы чери” деп улуг үжүктер-би­ле бижээн плакады-биле кол­легаларының хей-аъдын көдүрүп, деткип турдулар. ТР-ниң Иштики херектер яамызының самчыларының офицер мундирлери болгаш маңган ак платьелери өскелерден ылгалып, оларга улам-на аян-шинчи хевирни кии­рип тур. ТР-ниң Дээди Судунуң самчыларының белеткели шыы­рак дээрзин көрүкчүлер аразында чугаалажып, эскерип олурганнар. Команда бүрүзүнүң күүселдези бот-тус­кайлаң, шилип алган хөгжүм аялгалары онзагай. Оларның нарын шимчээшкин­нери тода болгаш хөгжүм аайы-биле күүсеткенин көрүк­чүлер үнелеп, “Эр хейлер!”, “Шыдаар силер!”, “Чаражын!” деп деткип турган.  
Мөөрейниң ийи­ги кезээнде рес­пуб­лика­ның албан черлериниң аразынга эрткен чылгы балдың тиилекчи­лери – ТР-ниң Өг-бү­ле болгаш уруг­лар херектериниң та­лазы-биле аген­тилелиниң коллективи, кадеттер балының тиилекчилери – Президентиниң Кызыл хоорайда кадет учили­щезиниң өөре­ник­чилери болгаш өске­лер-даа чараш танцызын күүсет­тилер.
Офицерлер балынга погоннарлыг сам­чы­ларның белеткели-даа шыырак, кедип алган идик-хеви-даа каас-шиник. Де­ми­сел аажок чидиг болганы-биле жюри кежигүннеринге белен эвес шилилге негеттинген ­дээрзи билдингир. 
Көрүкчүлерниң үрде манаан­ шагы келген. Мөөрейниң эң-не өөрүнчүг болгаш девиденчиг кезээ эгелээн. Европейжи прог­раммага (вен вальс) I черни Президентиниң Кызыл хоо­райда кадет училищезиниң (20 муң рубль), II черни ТР-ниң Иштики херектер яамызының (15 муң рубль), III черни РФ-тиң Суд приставтарының ТР-де эргелелиниң (10 муң рубль) төлээлери чаалап алды. Латин-американ программага (ча-ча-ча) I черге Президентиниң Кызыл хоо­райда кадет училищезиниң (20 муң рубль), II черге Тываның каайлы чериниң (15 муң рубль) III черге Кижиниң эрге-ажыын­ камгалаар талазы-биле хайгааралдың федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң (10 муң рубль) самчылары ээлээн­нер. 
Офицерлер балының дээ­­ди шаңналын бүзүрелдии-биле ТР-ниң Дээди Судунуң командазының кежигүннери Елена Кочергина, Норбу Ондар, Наталия Монгуш, Аңчы Сат, Анжела Салчак, Чаян Күжүгет, Алиса Чүльдүм, Николай Лакпар, Урана Даңзы, Максим Оюн, Юлия Аранчал, Каң-Демир Натпит, Аржана Монгуш, Начын Салчак олар чаалап алды. Оларга 25 муң рубль түңнүг серткификатты тывысты. Дээди Судтуң ко­мандазы бо чылын бир дугаар киришкеш, чайынналчак чедииш­кинниг болганы ол. Эр хейлер! Оларны Тываның билдингир хо­реографтарының бирээзи Ким Куулар бир ай дургузунда шың­гыы белеткеп, танцыларны тургускан. 
Офицерлер балы бо чылын 2 дугаар эртип турары бо. Ниитизи-биле аңаа 118 эр, херээжен самчылар киришкен. Көрүкчүлерниң үргүлчүлелдиг адыш часкаашкыннары – мөөрей хөйнүң сонуургалын чаалап алганының бадыткалы. 
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Авторнуң тырттырган чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.