1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ПОЛИЦЕЙЖИ МЕДЭЭЛЕР

Хайгаарал үезинде 
Декабрь 12-де Ээрбек суурнуң 44 харлыг чурттакчызы хоойлуга удур наркотиктиг бүдүмелдерни белеткеп, кадагалап турганы дээш каразыттырып туттурган. Ол полиция ажылдакчыларын көрүп кааш, полиэтилен пакетте ораап каан чүүлдү бодундан ырадыр октапкан. Ону алгаш хынап көөрге 2,02 грамм гашиш болган.
Декабрь 13-түң хүнүнде республиканың иштики херектер органнарының ажылдакчылары наркотиктиг бүдүмелдер ап чораан 6 таварылганы илереткен. Оларның иштинден Кызылга – 2, Хову-Аксынга – 1, Чадаанага – 2, Ак-Довуракка – 1 таварылга болган. Кызылдың Спутникке хайгаарал үезинде Самагалдай чурттуг 45 харлыг кижи 7,5 грамм наркотиктиг бүдүмелди бодунга ап чорааш туттурган. Ол боду конопляны тыртар дээш, суур ындындан чулуп алганын өчээн.
Наркотиктиг бүдүмелдер ап чорааш туттурган кижилерниң буруузун суд шынзыдыптар болза, 3 чыл чедир хосталгазын казыдып шииттирерлер.
 
Чаңгыс классчылар ужурашкаш…
Декабрь 13-те 15 шакта «Кызыл» полиция участогунга Каа-Хемниң кожуун эмнелгезиниң ажылдакчылары хөрээнче бижек-биле балыглаткан 44 харлыг эзирик кижи дуза дилеп келгенин дыңнаткан. Истеп тывар оперативтиг хемчеглерниң түңнелинде Дерзиг-Аксы чурттуг 44 харлыг кижини туткан. Илерээни болза, ол Сарыг-Септе чурттап турар оглунга келген. Суурга чаңгыс классчызынга ужуражы бергеш, бир шил араганы кады ишкеш, эзирээш маргыжып үнгеннер. Түңнелинде чогушкаш, бирээзи өскезин бижек-биле балыглай шанчып каан. Каразыттырып турар 44 харлыг кижини эзириин сергедири-биле бажыңнаан.  Истелге уламчылаар.
 
Бооларны хавырган
Республиканың иштики херектер органнары­ның ажылдакчылары эрткен хонуктарда ок-боога хамаарыштыр 5 хоойлу-дүрүм хажыдыышкыннарын илереткен.  Кызылга, Тээлиге, Самагалдайга полицияның участок төлээлери рейд үезинде Лось-4, Иж-18, Лось К-102 бооларның ээлери ок-боону кадагалаарының дүрүмүн хажытканын илереткен. Административтиг хоойлу-дүрүмнү хажытканы дээш ук кижилерге хамаа­рыштыр торгаалды онааган. Бай-Хаакка, Чадаанага чөпшээрел чок боо ап чораан кижилерниң бооларын хавырган.
 
Мал оорларын туткан
Барыын-Хемчиктиң иштики херектер килдизиниң кемниг херектер истээр албанының ажылдакчылары 8 аътты оорлааны дээш каразыттырып  турар  кижилерни туткан.
Декабрь 6-да полицияның дежурный кезээнге 57 харлыг Ак-Довурактың чурттакчызы Эдегей деп черге оъттап чораан 8 аъдын билдинмес кижилерге оорлатканын дыңнаткан. РФ-тиң Кеземче Дүрүмүнүң 158 чүүлүнүң 2-ги кезээ-биле өске кижиниң өнчүзүн чажыды-биле оорлаанының дугайында кеземче хе­рээн оттурган. Истеп тывар оперативтиг хемчеглерниң түңнелинде баштай каразыттырып турар ийи кижини туткан. Ооң соонда удатпаанда мал оорлаан дээш каразыттырып турар үш дугаар кижини база туткан. Оорлаан малдарны ээзинге эгиткен.
 
Дескен кижилерни туткан
Барыын-Хемчиктиң иштики херектер килдизиниң кемниг херектер истээр албанының ажылдакчылары РФ-тиң Кеземче Дүрүмүнүң 105 чүүлүнүң 1 кезээ-биле кем-херек үүлгеткен дээш каразыттырып турар 1995 чылда төрүттүнген Дөң-Терезин чурттуг оолду Ак-Довуракка туткан.  Ол ышкаш РФ-тиң Кеземче Дүрүмүнүң 112 чүүлүнүң 2 кезээ-биле херек үүлгеткеш, дезип турган Нарын чурттуг 38 харлыг кижини Эрзин суурга тудуп хоругдаан.
 
Буруузун билинген    
Ноябрь 25-те Кызылдың иштики херектер эргелелиниң дежурный кезээнге 28 харлыг хамааты келгеш, хоорайның төвүнге чорда олче бижек-биле чепсегленген ийи кижи халдааш, ону балыглай бижектеп, коргудуп тургаш, 5500 рубль өртектиг «Фея» деп соталыг телефон-биле 600 рубль түңнүг акшазын хунаап аппарганын дыңнаткан. Истекчилер  бо херекке хамаа­рыштыр РФ-тиң Кеземче Дүрүмүнүң 162 чүүлүнүң 2-ги кезээ-биле кеземче херээн оттурган. Истеп тывар оперативтиг хемчеглерниң түңнелинде 27, өскези 18 харлыг оолдар туттургаш, баштайгы байысаалгадан-на өчүүн берип, херекти үүлгеткени шын деп буруузун миннип турарлар.
 
Мегеледип алган
Декабрь 13-те Кызылдың иштики херектер эргелелиниң истекчилери оптуг-кажар арга-биле хамааты кижиниң улуг өртектиг даштыкы марканың автомашиназын  мегелеп аппарган таварылганы  илередип ажытканнар.
2015 чылдың март 21-де Кызылдың 40 харлыг чурттакчызы    1 млн. 100 муң рубль өртектиг «Тойота Ленд Крузер 100» автомашиназын «Тойота Камри» автомашинага орнаптарга, демгизи («Тойота Камри» автомашина) дилээшкинде турар оорлаткан машина болганын  дыңнаткан. Истеп тывар оперативтиг хемчеглерниң түңнелинде 30 харлыг Абакан хоорайның чурттакчызын туткан. Ол орнажып алган машиназын Абакан хоорайның чурттакчызынга садыпкаш, алган акшазын чарыпканын өчээн.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.