1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ПРОКУРАТУРАНЫҢ АЖЫЛ-ХЕРЭЭ

ЧӨПШЭЭРЕШСЕ-ДАА, НАЗЫ ЧЕТПЭЭН...
 
Он алды хар назы четпээн кижи-биле эр-херээжен чорук кылганы дээш  18 харлыг хамаатыны шииткен.
2014 чылдың май төнчүзүнде судтаттырган оол биле когараан кыс «компаниялаан» улус аразынга таныжып алганнар. Ооң соонда ужуражып турар апарганнар. Ол кыс назы четпээн дээрзин оол билир турган. Ол-ла чылдың ноябрь 10 болгаш 30 хүннеринде 18 хар чеде берген аныяк оол бичии уруг-биле эр-херээжен харылзаа­ны кылган. Ындыг чүүлдү назы четпээн кижиниң мага-бодунга болгаш моральдыг мөзүзүнге когарал чедирип, кеземче херээн үүлгеткен деп хоойлу санап турар.
Чеди-Хөл кожуун суду РФ-тиң КК-зиниң 134 чүүлүнүң 1 кезээнде көрдүнген кеземче херээн үүлгеткен хаматыны 300 шак дургузунда ыяап күүседир ажылдарга шииткен.
Айыра БАЙЫР-ООЛ,
Чеди-Хөл кожууннуң прокурорунуң дузалакчызы.
 
КЫЖАНГАНЫ ДЭЭШ ЧЕДИ ЧЫЛДА
 
Шииткелдиң түңнели — чеди чылда шыңгыы чурумнуг эдип чазаар колония.  
Кызылдың хоорай судунуң шииткелин езугаар Бахтиёрбек Холматов РФ-тиң КК-зиниң 163 чүүлүнүң 3 кезээниң «в» пунктузу-биле буруулуг деп санаткан. Ол дээрге өске кижиге хамааржыр өнчү-хөреңгини кыжанмышаан, түрүп тургаш шиңгээдири-дир. 
Суд үезинде илерээни болза, 2015 чылдың ноябрь 2-ден 2016 чылдың февраль 28-ке чедир Холматов дээрзи Кызыл хоорайның «Спутник» микрорайонда бажыңнарның болгаш хоорайның школаларының бирээзинге тургаш, соталыг харылзаа дамчыштыр тудугжу кижиден аңаа кандыг-даа хамаарылга чок өре — 2 млн. рубль негеп эгелээн. Долгап келгеш-ле, Холматов тудугжуга, ооң өг-бүлезинге кыжанып турган. СМС-дыңнадыг чоруткаш база кыжанып, ужуражырын негеп, оон башка багай болурун айтып келген.  Холматовтуң ол кыжаныышкыны тудугжуга оон чайлаар арга тывар барымдаа бербейн турган.
Суд хамык байдалдарны сайгаргаш, үүлгедигниң нии­тилелге хоралыг чоруун барымдаалааш, Бахтиёрбек Холматовтуң хосталгазын 7 чыл 2 айда казып шииткен. Ол шииткелди кыжаныкчы шыңгыы чурумнуг эдип чазаар колонияга эрттирер. 
Алисмаа ХОВАЛЫГ, 
Кызыл хоорайның прокурорунуң дузалакчызы. 
 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.