1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Редакцияга ийи чагаа

Автобустар халывайн турар
Экии, хүндүлүг редакция!
Силерже бо чагааны биживес аргам чок апарды. Херектиң ужуру болза, Ак-Довурак – Кызыл аразынга халып турар АТБ автобустарының халывайн барганындан, Кызылда өөренип турар студентилер-даа, эмчилеп алыр дээн чон-даа, чаш-ажы төл эдерткен өске-даа кижилер бо аразынга чадаглап турар. Олар орукка достунуп, хилинчээн көрүп, хуу кижилерге чаннып-чашпаалап, оларның машина-балгадынга улуг өртек-биле хөлезилеп олуруп турарлар. Чаш ажы-төлдүг улустарны тускай кресло чок дээш база албас. Аттыг-даа берге чүве-дир.
Ие-чаштарның камгалалы дээш ТР-ниң Чазаа сагыш салып турар. Бо айтырыгны кичээнгейге ап, Ак-Довурак – Кызыл аразынга пассажирлер сөөртүр автобустарны оода-ла неделяда бир-ийи хүн халып турар кылдыр чурумчудуп, бо айтырыгны шиитпирлежип бээрин “Шын” солунну таварыштыр дилеп олур мен.
Светлана СААЯ.
Кызыл-Мажалык суурнуң чурттакчызы.
Холуксаалыг суг
Дачаларга мурнунда черле кээп көрбээн кижи мен. Чоокта чаа эмчилеп келгеш, анализтер ду­жаар ужурга таварышкаш, солагай талакы дачаларда төрелдеримге 3-4 хонар ужурга таварыштым. Төрелдерим эки-ле хүлээп алды, чүгле ижер суу арыг эвес ол-ла багай-дыр. Элдеппейлиг суглуг чер боор, хайындыргаш тургузуп каарга, кырынга далган бызап каан ышкаш үстелчек ак чүве туруптар, сугнуң дүвүнге порошок хевирлиг ак чүүл тыптып кээр.
Солагай талакы эриктиң бо дачалары ам биеэгизи дег эвес, тудуглар немежип, чурттакчыларының саны чыл санында өзүп көвүдеп олурар. Бо черниң суунда чүү ындыг холуксаа бар чүвел, кижиниң кадыынга хоразы чүл? Бо айтырыгны республиканың санэпидхайгаарал төвү кичээнгейге ап, чоннуң ижип турар суунуң анализин кылып көрзе кандыгыл? Кижи бодаарга чер иштиниң суу-ла-дыр. Ол кезээде арыг чыдар-ла болгу дег. Дачаларда ажык кудук бар эвес. 
Мария ТЮЛЮШ.
Арыг-Үзүү суурнуң чурттакчызы. 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.