1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Республикада мал чеминге белеткел адакталган

Республиканың девискээринде мал чеминиң белеткел ажылдары адакталган. Сентябрь 19-туң байдалы-биле, 204,6 гектар шөлдүң 190,3 муңундан мал чеми сигенни белеткээн. Ажыл-агыйларда 206,1 муң тонна сиген бар. Эрткен чыл-биле деңнээрге, 11 хуу өзүлделиг.

Оът-сиген бо чылын Бай-Тайга биле Барыын-Хемчик кожууннарда элбек болган. Каа-Хем биле Сүт-Хөлдүң ажыл-агыйлары 288 тонна силосту, 204 тонна сенажты белеткеп алганнар.

93 муң тонна хоолулуг мал чемин тус-тус  ажыл-агыйлар белеткээн. Бир баш малга ортумаа-биле  6 центнер мал чеми херек деп санап  үндүрген.

ТР-ниң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының оралакчызы Сергей Оюннуң демдеглээни-биле, республикада мал чеминиң чымыштыг үези доозулган. Бүгү ажыл-агыйлар мал чемин белеткеп ап, чылдың планын күүсеткеннер. Тес-Хем, Өвүр, Тожу болгаш Мөңгүн-Тайга кожууннарда сиген белеткели  адакталып турар. Келир кышты хүр-менди эртери-биле көдээ ишчилер кызымак ажылдаан. Кажаа-хораазын септеп-селип, малга чемин дажыглап чедирип алганнар.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.