1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

РОСГВАРДИЯ: ШИЛИЛГЕ ШЫҢГЫЫ

Россия Федерациязы­ның национал гвардия шерииниң федералдыг албанының Тыва Рес­пуб­лика талазы-биле кил­ди­зиниң начальнигиниң хүлээлгезин түр күүседип турар полковник Сергей Долженко биле Россия Федерациязының национал гвардия шерииниң федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле килдизиниң начальнигиниң оралакчызы — лицензия-чөпшээрел төвүнүң начальниги, полицияның подполковниги Александр Тюнин Тыва Республика талазы-биле килдистиң сорулгаларының, тургу­зуу­нуң болгаш келир үеде ажылының дугайында парлалга конференция­зын массалыг информа­ция чепсектериниң төлээ­леринге эрттирген. 
Полковник Сергей Долженко парлалга конференциязын ажыткаш, Россия Федерациязының национал гвардия шерииниң федералдыг албаны канчаар тургустунуп турарынга хамаа­рыштыр кыска тайылбырны журналистерге берген.
Россия Федерациязының на­ционал гвардия шерииниң федералдыг албанын тургуза­рының дугайында Чарлыкты РФ-тиң Президентизи Влади­мир Путин 2016 чылдың ап­рель 5-те үндүрген. «Россия Феде­рациязының национал гвардия шерииниң дугайында» Федералдыг хоойлуну Күрүне Думазы бо чылдың июнь 22-де хүлээп алган, бо хоойлуну РФ-тиң Федералдыг Хуралының Федерация Чөвүлели деткээн, 2016 чылдың июль 3-те Россияның Президентизи «Россия Федерациязының национал гвардия шерииниң дугайында» Федералдыг хоойлуга хол үжүүн салган. 
Национал гвардияны тургузары 3 чадалыг эртер. 1-ги чада — РФ-тиң Иштики херектер яамызындан Росгвардияның составынче кирер кезектерни шилчидерин бо чылдың төнчүзүнге чедир доозары. Олар дээрге СОБР, ОМОН, ИХЯ-ның лицензия-чөпшээрел төвү, ИХЯ-ның ведомстводан дашкаар камгалал килдизи. 2-ги чада – Национал гвардияның күүседир сорулгаларын, ооң эрге-байдалын федералдыг хоойлу-дүрүм­нерге 2017 чылдың август айга чедир дүүштүрери. 3-кү чада – 2018 чылдың эгезинге чедир Национал гвардия төпчүткен удуртулгалыг, чогуур тургузуглуг, күүседир сорулгалары тодаргай шериг күжү апарган турар ужурлуг. Росгвардияның күүседир сорулгалары: хөй-ниитиниң корум-чурумун, айыыл чок чоруун камгалаары, РФ-тиң Чазааның тургусканы даңзыда киргени чугула күрүне объектилерин, тус­кай чүъктер сөөртүлгезин камгалаары; терроризм биле экстремизмге удур демиселге киржири, онза байдалдар чурумун, онза шериг байдалдарын, терроризмге удур операцияларның чурумун хандырары; Россия Фе­дерациязының девискээрин камгалаарынга киржири, Россия Федерациязының күрүне кызыгаарын камгалаарынга Федералдыг айыыл чок албанының кызыгаар шериглеринге дузалажыры; ок-чепсекти садыглап болгаш ажыглап турарында РФ-тиң хоойлуларын сагып турарын контрольдаары, хууда камгалал организацияларының ажыл-чорудулгазын болгаш чугула объектилерниң камгалалын хайгаараары; Россия Федерациязының Чазааның бадылаан даңзызы езугаар Нацио­нал гвардия камгалаар ужурлуг чугула болгаш тускай чурумнуг объектилерни камгалаа­ры, ол ышкаш хамаатыларның хууда болгаш юридиктиг албан черлериниң өнчү-хөреңгизин керээ езугаар камгалаары.
Россияның Национал гвардия шерииниң командылакчызы Виктор Золотов Россия Федерациязының национал гвардия шерииниң федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле килдизиниң начальнигинге полицияның полковниги С.А. Затолочныйны бо чылдың октябрь айда томуйлаан. Ооң-биле  Тыва Республикага Рос­гвардия кезектерин тургузары эгелээн. 
Кыска тайылбыр соонда пол­ковник Сергей Долженко жур­на­листерниң айтырыгларынга харыылаан. 
«Тыва Республика талазы-биле Иштики херектер яамызындан Россгвардияже шилчип тура, боттарының профессионал мергежилиниң кошкаа-биле эртпейн барган полицейжилер бар бе?»  деп айтырыгга, ол «Чок» – деп харыылаан. – Чүге дээрге полицияже шилилге дыка шыңгыы, ында бедик мергежилдиг кижилер ажылдап турар.
«Росгвардияже шилчээн по­лицейжилерниң эрге-байдалы (статузу) өскерлир бе?» деп айтырыгга: «Олар шериг албан-хүлээлгелиг эрге-байдалдыг апаар, ынчангаш акша-шалыңы шериглернии ышкаш боор. Шериг албан-хүлээлгелиглерниң шупту чиигелделерин олар алыр. Лицензия-чөпшээрел кил­дизиниң, ИХЯ-ның ведомстводан дашкаар камгалал кил­дизиниң составынга кирген полицейжилерниң эрге-байдалы полицейжи хевээр артып каар» – деп, полковник Сергей Долженко харыылаан.
«Росгвардияга шериг албан-хүлээлге эрттириксээн кижилерге негелделер кандыгыл?» деп айтырыгга: «Шилилге шыңгыы. Шериг албан-хүлээлгезин эрттирген, мага-боду болгаш угаан-­медерели кадык кижилерни хүлээп алыр. Шииттирип чораан азы наркотиктер ижип-чип турган ышкаш кижилер Росгвардияже шылгалданы эртпейн баары чугаажок» деп харыыны Сергей Долженко берген.
Журналистерниң өске-даа айтырыгларынга харыылааш, Россия Федерациязының национал гвардия шерииниң федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле килдизиниң тургустунуп, быжыгарынга боттарының чогуур үлүүн республиканың массалыг информация чепсектерин кииреринге идегелин полковник Сергей Долженко биле подполковник Александр Тюнин олар илередип, сырый кады ажылдаарынче кыйгырганнар.
Шаңгыр-оол МОҢГУШ.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.