1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

РОССИЯНЫҢ КАМГАЛАЛ САЙЫДЫ

Россия Федерациязының камгалал сайыды Сергей Шойгу Ада-Чурттуң кам­га­лакчыларының хүнү-биле российжи армияның шериглеринге, хоочуннарынга байырны чедирген. 
Бистиң төрээн чуртувустуң хосталгазын болгаш хамаарышпас чоруун, ооң эрге-ажыктарын кажан-даа, каяа-даа камгалап, дайынчы хүлээлгезин эрес-маадырлыы-биле күүседип келген кижилерни бо онзагай хүн бүгү чурт алдаржыдып турар деп ол чугаалаан. 
Сирияда дайынны соксадыр талазы-биле дайынчы даалгалар күүседип турар российжи шериглерге Төрээн чурттуң камгалакчызының хүнү-биле бодунуң болгаш Россия Федерациязының Камгалал яамызының коллегиязының кежигүннериниң мурнундан байырны чедирген. Төрээн чурттуң камгалакчызының хүнүн төрээн чурттан ыракта, делегей терроризми-биле демиселдиң мурнуку одуруунда уткуур ужур силерге таварышкан-дыр дээш, Дээди кол командылакчының дужаалын күүседип тура, бистиң чуртувустуң национал эрге-ажыктарын камгалап, сирий черге тайбыңны чедип алырынга дузалажып турар силер деп, Россияның камгалал сайыды онзалап демдег­лээн. Дайынчы даалганы күүседип турар үеде бедик мергежилдииңерни болгаш дайынчы чепсекти тергиин эки ажыглап билириңерни көргүзүп, российжи шериглерниң эрес-маадырлыг чоруунуң, дайынчы чаңчылдарга шынчызының үлегер-чижээн база катап бадыткадыңар деп ол чугаалаан. 
Силер ышкаш эрес-маадырлыг камгалакчылар барда Россия келир үеге кезээде бүзүрелдиг болур деп идегелди илереткеш, Россияның камгалал са­йыды «Силерге кезээде чоргаарланыр бис» — деп чугаалаан.
Россияның камгалал 
яамызының медээлеринден.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.