1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

РОССИЯНЫҢ СПОРТ МАСТЕРИ ШКОЛАЧЫ

Төрепчи Доңгак – Ак-Довурактың №1 школазында 11 «а» класстың өөреникчизи. Ол эге класс­­тардан тура-ла өөре­дилгезинге кызымаккайы база спортка хандыкшыл­дыы-биле өске эш-өөрүн­ден ылгалып,  башкыларынга мактаттырып эгелээн. 
 
 Сес харлыында Ак-Дову­рактың Федор Ондар аттыг уругларның болгаш элээ­ди­лерниң спорт школазында кикбоксинг секциязынче­ кирип алган. Ооң тренери Ты­ва Республиканың күш-культу­раның болгаш спорттуң тергии­ни, «Эң тергиин судья» болгаш «Эң тергиин тренер» деп аттарның эдилекчизи Мөңгүн Холай-оолович Иргит.
Төрепчи Доңгак кикбоксингиге Тыва Республиканың болгаш Сибирь Федералдыг округтуң 6 дакпыр чемпиону, 2015 чылда, 9-ку класстың өөреникчизи тургаш-ла, Россия чергелиг кикбоксинг маргылдааларынга 3 катап чемпионнааш, Россияның спорт мастеринге кандидаттың нормативтерин күүсеткен.
2016 чылда Төрепчи кикбоксингиге Россияның чыынды командазының составынче кирип, Ирландияның Дублин хоорайга 2000-2001 чылдарда төрүттүнген элээди оолдар аразынга болуп эрткен Делегейниң бирги чери дээш маргылдаага киришкеш, тиилекчи болганы чүгле төрээн школазынга, ада-иезинге эвес, а бүдүн респуб­ликага улуг өөрүшкү болгаш чоргаарал.
Чоокта чаа, апрель айның эгезинде, Грозный хоорайга болуп эрткен Чечен Республиканың бирги Президентизи, Россияның Маадыры Ахмат-Хаджи Кады­ровтуң чырык адынга тураскаат­кан Россияның бирги чери дээш кикбоксингиге Россия чемпио­надынга Төрепчи киришкеш, бодунуң килинге (54 килограммга) чемпионнааш, алдын медальды чаалап алгаш, Россияның спорт мастериниң чогуур нормативтерин күүсеткеш, сентябрь айда Македония Республикага болуп эртер Европаның бирги чери дээш маргылдаага киржир путевканы чаалап алган.
Төрепчи бичиизинден-не томаанныг, биче сеткилдиг оол. Ол эш-өөрү-биле эптиг на­йыралдыг, оларга кандыг-даа үелерде дузалаарындан ойталавас. Ылаңгыя ооң Россияның болгаш даштыкының аңгы-аңгы хоорайларынга кады маргылдаа­ларга киржип чоруур эш-өөрү ону аажок үнелеп чугаалаарын чаңгыс эвес удаа дыңнаан мен.
Тываның кикбоксингиге чыынды командазының кежигүннери Грозный хоорайдан чедип келгенде, Төрепчиге ужуражып, чемпион база Россияның спорт мастери болганынга өөрүп, ба­йыр чедирип чугаалашкаш, бо бүгү чедиишкиннериңниң үн­дезини чүдел дээрзин айтырарымга, тренерим Мөңгүн Холай-ооловичиниң ачызы-дыр дээрзин, боданмайн-даа, харыылады.
Шынап-ла, «Тергиин тренер» Мөңгүн Иргиттиң кижизиттирикчилеринден дыка хөй спорт мас­терлеринге кандидаттар, спорт мастерлери үнгенин билир мен. Оларның бирээзинге Москва хоо­райда Россияның Онза байдалдар яамызының академиязының студентизи, Россияның спорт мастери Шораан Ооржакты хамаарыштырып болур. Шораан база тренерим Мөңгүн Холай-оолович эвес болза, спорт мастери хамаан­чок, студент-даа болур ха­рыым чок дээр кижи. Башкывыс бис­ти чүгле спортка ынак боо­рундан аңгыда, езулуг эр мөзү-шынарлыг болурунга кижизиткен деп өөрүп четтириишкинниң сөстерин чугаалаар.
Төрепчи июнь айда ортумак школаны доозар, амгы үеде чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын дужаарынга белеткенип турар. Аныяк спорт мастеринге моон-даа соңгаар чедиишкиннерни, ак орукту күзедим.
Светлана ООРЖАК.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.