1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

«Шынның» аалчызы

ХЫРБАЧА ДЕП ШОЛАГА-ДАА ЧЕДИНГЕН МЕН

ЫЗЫГУУР САЛГААН ЧАЯАКЧЫ ХАМ

Хам – кижи биле бойдусту, алдыы-үстүү ораннарны харылзаштырып чоруур бурулбаазын чаяал­галыг кижи. Хам кижи бурун шагда тыва чоннуң эмчизи, камгалакчызы, дузалакчызы чораан. 

ЧОННУҢ АМЫДЫРАЛЫНГА ЧООК

ЧАГЫГ СӨСТЕРНИҢ САЛДАРЫ

КОЛ СОРУЛГАВЫС - САЛГАЛЫВЫС

Сөөлгү үеде ойнаарактар театры­ көскү чедиишкиннерни янзы-бүрү мөөрейлерге чедип ап турар. Ынчангаш Ойнаарактар театрының директору Саян Монгушту редакция­же чалаан бис. Ооң-биле болган  ажык чугааны бо үндүрүлгеде чырыттывыс. 

ХҮНДҮЛҮГ ХАМААТЫ-БИЛЕ УЖУРАШКАН

САЙЫТ-БИЛЕ УЖУРАЖЫЛГА

ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыдынга томуйлаткан Рустам Владимирович Грицюк-биле «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң автономнуг албан чериниң коллективи ужурашкан. Сайытты Информатизация болгаш харылзаа сайыдының оралакчызы Анна Лачугина таныштырган.

БАЛГАЗЫНЧЕ КӨРНҮП КӨРЗЕ

СОЛУН ЧОКТА, СОГУР ЫШКАШ

Арат-түмен бүгүдениң
Аажок ынак өңнүү — 
Хоочун солун «Шынны»
Холдан салбайн номчуур бис.

АНДРЕЙ КӨК: "ТААРЫМЧАЛЫГ ОРУКТАРНЫ ТУРГУЗАР ДЭЭШ..."

Бистиң республиканы кожавыста девискээрлер-биле чүгле автомобиль оруу харылзаштырып турар. Ол оруктап чүъктү сөөртүр болгаш пассажирлерни аргыштырар.

САЯНА ЦОЙ: "КИЖИ ТӨЛҮ КАЯА-ДАА ЧОРУУР, КУШТУҢ ТӨЛҮ КАЯА-ДАА УЖАР"

Тываның журналистериниң аразында орус-даа, тыва­-даа эвес, Цой деп көрей фамилиялыг корреспондент Саянаны телекөрүкчүлер дораан танып каар боор оң. Боду тыва, а өөнүң ээзи Владимир Цой көрей омактыг кижи­-дир. Оларның интернационалчы өг­-бүлезиниң дугайында сонуургааш, Саяна Робертовна Цой-биле ужуражып чугаалаштым. 
 

КЫЗЫЛДАН ТОЖУ, БАЙ-ТАЙГА ЧЕДИР

ТЫВАДА ТУРИЗМ    2016 чылдың август 2. №86 "ШЫН" солун

Тыва, шынап-ла, кайгамчык оран-дыр ийин. Аалчыларның сонуургалын ала-чайгаар-ла тыртып турар сорунзалыг, чараш бойдустуг, эгүүр шагдан эриг, хоюг хөөмей-сыгыттыг…

ИМНЕЖИП-ЛЕ ТУРГАН БИС

Тыва — чоннар найыралының чурту

ТЫВА АДЫ КУШКАШ-ООЛ

Тыва — чоннар найыралының чурту

Экологияга эгиттинмес когарал

Февраль айның төнчүзүнде Иркутск хоорайга экология айтырыгларынга хамаарышкан конференция болуп эрткен.

Страницы