1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

«Шынның» аалчызы

ХҮНДҮЛҮГ ХАМААТЫ-БИЛЕ УЖУРАШКАН

САЙЫТ-БИЛЕ УЖУРАЖЫЛГА

ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыдынга томуйлаткан Рустам Владимирович Грицюк-биле «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң автономнуг албан чериниң коллективи ужурашкан. Сайытты Информатизация болгаш харылзаа сайыдының оралакчызы Анна Лачугина таныштырган.

БАЛГАЗЫНЧЕ КӨРНҮП КӨРЗЕ

СОЛУН ЧОКТА, СОГУР ЫШКАШ

Арат-түмен бүгүдениң
Аажок ынак өңнүү — 
Хоочун солун «Шынны»
Холдан салбайн номчуур бис.

АНДРЕЙ КӨК: "ТААРЫМЧАЛЫГ ОРУКТАРНЫ ТУРГУЗАР ДЭЭШ..."

Бистиң республиканы кожавыста девискээрлер-биле чүгле автомобиль оруу харылзаштырып турар. Ол оруктап чүъктү сөөртүр болгаш пассажирлерни аргыштырар.

САЯНА ЦОЙ: "КИЖИ ТӨЛҮ КАЯА-ДАА ЧОРУУР, КУШТУҢ ТӨЛҮ КАЯА-ДАА УЖАР"

Тываның журналистериниң аразында орус-даа, тыва­-даа эвес, Цой деп көрей фамилиялыг корреспондент Саянаны телекөрүкчүлер дораан танып каар боор оң. Боду тыва, а өөнүң ээзи Владимир Цой көрей омактыг кижи­-дир. Оларның интернационалчы өг­-бүлезиниң дугайында сонуургааш, Саяна Робертовна Цой-биле ужуражып чугаалаштым. 
 

КЫЗЫЛДАН ТОЖУ, БАЙ-ТАЙГА ЧЕДИР

ТЫВАДА ТУРИЗМ    2016 чылдың август 2. №86 "ШЫН" солун

Тыва, шынап-ла, кайгамчык оран-дыр ийин. Аалчыларның сонуургалын ала-чайгаар-ла тыртып турар сорунзалыг, чараш бойдустуг, эгүүр шагдан эриг, хоюг хөөмей-сыгыттыг…

ИМНЕЖИП-ЛЕ ТУРГАН БИС

Тыва — чоннар найыралының чурту

ТЫВА АДЫ КУШКАШ-ООЛ

Тыва — чоннар найыралының чурту

Экологияга эгиттинмес когарал

Февраль айның төнчүзүнде Иркутск хоорайга экология айтырыгларынга хамаарышкан конференция болуп эрткен.

Чурукчу, чазаныкчы, даараныкчы

Тываның хөлдерин чуруп каан чурукту чарашсынып, магадап көрүп, бистиң төрээн черивис хуулгаазын бойдус чурумалдыг болгаш уран, шевер чоннуң чурту-дур ийин деп бодап олурдум.

Юйчень Сунь: “Тыва — мээң бажыңым-дыр”

Тыва – чоннар  найыралының  чурту

«ЭКИ АЪТКА ЭЭ ХӨЙ, ЭКИ КИЖЭЭ ЭШ ХӨЙ»

Тыва кижини шаанда аъды­ның ады-биле кады адаар. Миннип кээримге, мээң кырган-авам­ны «Ала аъттыг» дээр чүве. Чо­гум адын кым дээрин ам-даа билбес мен. Ала аъдын-даа көрбээн мен.

Таңды Тывам эрте шагдан чуртум чүве…

Тываның аалчыларынга хүндүткел чылынга

СОЛУН ҮНДҮРЕРИ — КОЛЛЕКТИВТИГ АЖЫЛ

Солун үндүрер ажыл дээрге хөй кижи хаара туттунган коллективтиг ажыл. Чаа үнер деп турар солуннуң материалдарын журналистер белеткээш, ону компьютер цегиниң  тускай эртемниг ажылчыннарынга дамчыдып бээр.

Страницы