1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

«Шынның» аалчызы

Юйчень Сунь: “Тыва — мээң бажыңым-дыр”

Тыва – чоннар  найыралының  чурту

«ЭКИ АЪТКА ЭЭ ХӨЙ, ЭКИ КИЖЭЭ ЭШ ХӨЙ»

Тыва кижини шаанда аъды­ның ады-биле кады адаар. Миннип кээримге, мээң кырган-авам­ны «Ала аъттыг» дээр чүве. Чо­гум адын кым дээрин ам-даа билбес мен. Ала аъдын-даа көрбээн мен.

Таңды Тывам эрте шагдан чуртум чүве…

Тываның аалчыларынга хүндүткел чылынга

СОЛУН ҮНДҮРЕРИ — КОЛЛЕКТИВТИГ АЖЫЛ

Солун үндүрер ажыл дээрге хөй кижи хаара туттунган коллективтиг ажыл. Чаа үнер деп турар солуннуң материалдарын журналистер белеткээш, ону компьютер цегиниң  тускай эртемниг ажылчыннарынга дамчыдып бээр.

ЭРЗИН, ТЕС-ХЕМ КОЖУУННАРДА

Тываның ыраккы кожууннары Эрзин, Тес-Хемде «Шын» солуннуң чагыдылгазы кайы хире чоруп турарын билип алыр сорулгалыг сургакчылап үнүптүвүс.

КАРАТЭГЕ КАРА КУРЛУГ БОЛГАШ КРАП БЕРЕТТИГ

Олег Монгушевич ЧАМЗЫРАЙ — чурукчу мергежилдиг кижи.

АҢГЫ-БАШКА БОЛЗА-ДАА, АМ-ДАА ЧОННАР АРАЛАШПЫШААН

Мерген биле Татьянаның студент чылдары улуг Совет Эвилели буступ буураан, чүү-даа орта билдинмес, дүвүрээзинниг, хоозуралдыг, сандараашкынныг үелер-биле капсырлашкан.

Кижиниң тыппазы чок

Тывынгыр, уран-шевер улус­­туң кылбас-тутпас ажылы чок, бир-ле чүвени холу-биле тудуп-суйбап, «ууштай» берген олурар.

Шупту демнии-биле

Тус чер чагыргазында

Хөгжүлдениң белдири

Сергей Даш-оолович Куу­­лар Хандагайты суурга тө­рүттүнген.

КЫСКА ХУУСААДА БЕДИК КӨРГҮЗҮГ

Мерген  Кыргысович Анай-оол Улуг-Хем ко­жуун чагыргазының даргазынга томуйлаткандан бээр ноябрь айда үш чыл болур. Бо кыска хуусааның дургузунда Улуг-Хем кожуун ажыл-херектериниң экижээниниң талазы-биле рес­публикада 14 дугаар черден 4 дугаар черже көдүрүлген.

Эрткен, амгы, келир үевис

«Тываның ырак девискээри Тожуже  орус чон 19 вектиң төнчүзүнде көжүп кирип келген. Оларның баштайгылары 1871 чылдарда Севи хемниң унунга көжүп чедип келгеннер.

«Азас» турбаазазы

Сибирь деп девискээрниң эң улуг хеми – Улуг-Хемниң бир адыры болур Бии-Хемниң агып баткан бажында Россия Федерациязының күрүнениң «Азас» бойдус камгалалдыг чери (заповедниги) бар.

ТӨӨГҮВҮС ӨГБЕЛЕРИВИСТЕН ЭГЕЛЭЭН

Кандыг-даа чурттуң, кандыг-даа чоннуң төөгүзүнде, ооң салым-чолунга хамаарыштыр бир-ле онзагай черни ээлеп турар ындыг девискээр, кожуун, суму, хоорай, суур черле турар.

ТАҢДЫ КОЖУУН: ЧЕДИИШКИННЕР БАР

Сергей Чорбааевич Ондар – Тыва Республиканың Таңды кожуун чагыргазының даргазы.

Страницы