1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

«Шынның» аалчызы

ТӨӨГҮВҮС ӨГБЕЛЕРИВИСТЕН ЭГЕЛЭЭН

Кандыг-даа чурттуң, кандыг-даа чоннуң төөгүзүнде, ооң салым-чолунга хамаарыштыр бир-ле онзагай черни ээлеп турар ындыг девискээр, кожуун, суму, хоорай, суур черле турар.

ТАҢДЫ КОЖУУН: ЧЕДИИШКИННЕР БАР

Сергей Чорбааевич Ондар – Тыва Республиканың Таңды кожуун чагыргазының даргазы.

К.Б.Сагаан-оол: «ЧЕДИИШКИННИГ ЧУРТТААР АРГА БАР»

«Шынның» аалчызы — Чеди-Хөл кожуун

ТӨЛЕПТИГ YЛYYН КИИРИП КЕЛГЕН

Кызыл хоорайның үнде­зилеп тургус­тун­ганының 100 чылында хоочун тудугжу, коммунист Иван Александр­ович Остапец-биле хоорай­ның чаар­тылгазынга төлеп­тиг үлүүн киириштирген тудугжуларны сактып чугаалажып олурувус­та, ол хоорайның кол архитекто­рунга ажылдап чо­раан Ми­хаил Куул

ШҮҮГҮ НОЯНЫ ЧОРААН КЫРГАН-АЧАМ

Эрткен чылын Россияның соңгу найысылалы Санкт-Петербург хоорайже аян-чорукчулап чорааш, кырган-ачам, кырган-авам Анай-оол Дыытпаевич биле Капитолина Алексеевна Ховалыгларның бажыңынга Москвада чурттап турар дуңмам Дарина-биле аалдап четтим. Олар-биле ужуражырын Кызылдан үнер­­де-ле, телефон дамчыштыр дугуржуп алдым. Бажыңының чанынга чеде бергеш, домофонну базыптарымга: «Кымыл?» деп айтырган. «Тывадан төрелдериңер-дир бис» — дээримге, ажыдыпты.

«Дорт харылзаада»: ХӨЙ-НИИТИНИҢ КОРУМ-ЧУРУМ АЙТЫРЫЫ

Ноябрь 10-да Россияның Иштики херектер ажылдакчыларының хүнүн бүгү чуртка демдег­лээр. Байырымныг хүннүң бүдүүзүнде Иштики херектер яамызының ажылдакчылары-биле ужуражып, номчукчулар-биле «дорт харылзааны» «Шын» солун эрттирген. Хүннүң айтырыынга хөй-ниитиниң корум-чурумун тударынга полиция ажылдакчыларының кол дузалакчылары болур улусчу дружиналарның дугайында чугааны чоруткан. Номчукчулардан келген айтырыгларга ТР-ниң Иштики херектер яамызының хөй-ниитиниң корум-чурумун камга­лаарын организастаар килдистиң начальнигиниң оралакчызы Омак Кызыл-оолович Оюн биле Иштики херектер яамызында тургустунган хөй-нии­ти чөвүлелиниң кежигүнү, Тываның Национал музейиниң директору Виктор Сергеевич Чигжит харыыларны берип, боттарының үзел-бодалдары-биле үлешкен.

КӨКТЕП АЛГАШ, НОМЧУП ЧОРУУР

Хоочун  журналист, диктор, башкы, шыдыраачы  Данзы Назытыевич Салчак чоокта чаа 75 харлаан. Ооң юбилейинге  бодунуң үе-чергелери журналистер, чогаалчылар, шыдыраачылар,  чоок төрелдери, ажы-төлдери байырымныг байдалга четкилеп келген.

Чедиишкинниг ажыл-агыйлыг…

Эрзин кожуунга сургакчылап чорааш, кожууннуң төп эмнелгезиниң, Өг-бүлеге болгаш уругларга дуза чедирер социал төптүң ажыл-чорудулгазы-биле таныштывыс. Кожуун чагырыкчызының социал политика талазы-биле оралакчызы Нина Чоодуевна Дагжы-биле кожууннуң ниити байдалының дугайында база чугаалаштым.

“Дорт харылзааның” айтырыглары: өскүстерниң эрге-ажыы...

Май 24-те «Шын» солуннуң редакциязынга өскүс уругларның эрге-ажыын камгалаарының талазы-биле ээлчеглиг «дорт харылзаа» болуп эрткен. Аңаа ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң даргазы Наталья Күске-Караевна Ховалыг, Уруглар ажаалда-тежээлдезиниң болгаш өг-бүле талазы-биле  килдис начальниги Саяна Николаевна Очур, агентилелдиң консультантызы – кол бухгалтер Урана Даңзы-Белековна Хомушку киришкен.

ЧЫЛЫГ ЧУГААДАН СЕТКИЛ ӨӨРYП…

Сүт-Хөл кожуунга «Шын» солуннуң хүнү база-ла удуртукчулар-биле ужуражылгадан эгелээн. Ону кожуун чагыргазының даргазының экономика талазы-биле оралакчызы Ш.А. Шини-Байыр удуртуп эрттирген. Ужуражылга хуралга Сүт-Хөл кожууннуң бүгү сумуларының болгаш албан организация­ларының удуртукчулары киришкен.

Ужур-чаңчыл улус-чонну ишсин дивээн...

Эрткен неделяда «Шын» солуннуң редакциязынга «Арагалаашкын болгаш ооң түңнелдери» деп темалыг ээлчеглиг «дорт харылзаа» болуп эрткен. Аңаа ТР-де ИХЯ-ның Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң талазы-биле полицияның килдис начальниги, полицияның майору Чечек-оол Көк-оолович Тава, ТР-ниң ажыл-чорудулгазының чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр талазы-биле албан чериниң удуртукчузу Александр Кошкар-оолович Монгуш, ТР-ниң ИХЯ-зының парлалга албанының начальниги, иштики херектер албанының подполковниги Лада Оюн болгаш сарыг шажынның төлээзи, ТР-ниң ИХЯ-ның чанында хөй-ниити чөвүлелиниң кежигүнү Буян башкы киришкен.

ЧАШ ТӨЛYВYС ДЕГ ЫРЫВЫС-ТЫР

«2011 чылда Барыын-Хемчик кожууннуң культура килдизи ук кожуунга тураскааткан ырлар мөөрейи чарлаан. Хоочун культура ажылдакчызы, композитор Анатолий Салчакович Конгарның эгелээшкини-биле ол чарлаттынган деп бодап турар бис.

Электроннуг ХАРЫЛЗАА

«Шын» солуннуң редакциязында номчукчулар-биле «дорт харылзааны» эрттирери чаагай чаңчыл болуп бар чыдары республиканың чонунга таарымчалыг болгаш чугула болуп турар. Чүге дизе чонга кандыг-ла-бир чүүлге хамаарыштыр  билдинмес айтырыглар тургустунуп турары билдингир. Ынчангаш тайылбыр ажылын улам делгемчидери-биле редакцияның коллективи бо ышкаш хемчегни удаа-дараа эрттирип турарының кол чылдагааны ол.

«Дорт харылзаада»: Тывада сайгарлыкчы чоруктуң хөгжүлдези

Рынок экономиказының чугула бир кезээ – сайгарлыкчы чорук азы бизнес бистиң республикада шапкын хөгжүлдеже кирген кол адыр. Тываның Экономика яамызының берген медээзи-биле алырга,  республикада 11878 сайгарлыкчылар бар. Ол дээрге 140 хире — биче хевирниң, 1315 биче болгаш 20 хире ортумак бүдүрүлгелер база 10403 хууда сайгарлыкчылар-дыр.

Кол чүүл — дүвүревес

Байырлал бүдүүзүнде Тыва Республиканың хамааты камгалал болгаш онза байдалдар агентилелиниң хүн бүрүде башкарылга салбырының улуг специализи Сергей Тимофеевич Филимонов-биле ужуражып, хамааты камгалал айтырыгларының дугайында чугаалаштым.

Страницы