1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

«Шынның» аалчызы

Хөгжүлдениң белдири

Сергей Даш-оолович Куу­­лар Хандагайты суурга тө­рүттүнген.

КЫСКА ХУУСААДА БЕДИК КӨРГҮЗҮГ

Мерген  Кыргысович Анай-оол Улуг-Хем ко­жуун чагыргазының даргазынга томуйлаткандан бээр ноябрь айда үш чыл болур. Бо кыска хуусааның дургузунда Улуг-Хем кожуун ажыл-херектериниң экижээниниң талазы-биле рес­публикада 14 дугаар черден 4 дугаар черже көдүрүлген.

Эрткен, амгы, келир үевис

«Тываның ырак девискээри Тожуже  орус чон 19 вектиң төнчүзүнде көжүп кирип келген. Оларның баштайгылары 1871 чылдарда Севи хемниң унунга көжүп чедип келгеннер.

«Азас» турбаазазы

Сибирь деп девискээрниң эң улуг хеми – Улуг-Хемниң бир адыры болур Бии-Хемниң агып баткан бажында Россия Федерациязының күрүнениң «Азас» бойдус камгалалдыг чери (заповедниги) бар.

ТӨӨГҮВҮС ӨГБЕЛЕРИВИСТЕН ЭГЕЛЭЭН

Кандыг-даа чурттуң, кандыг-даа чоннуң төөгүзүнде, ооң салым-чолунга хамаарыштыр бир-ле онзагай черни ээлеп турар ындыг девискээр, кожуун, суму, хоорай, суур черле турар.

ТАҢДЫ КОЖУУН: ЧЕДИИШКИННЕР БАР

Сергей Чорбааевич Ондар – Тыва Республиканың Таңды кожуун чагыргазының даргазы.

К.Б.Сагаан-оол: «ЧЕДИИШКИННИГ ЧУРТТААР АРГА БАР»

«Шынның» аалчызы — Чеди-Хөл кожуун

ТӨЛЕПТИГ YЛYYН КИИРИП КЕЛГЕН

Кызыл хоорайның үнде­зилеп тургус­тун­ганының 100 чылында хоочун тудугжу, коммунист Иван Александр­ович Остапец-биле хоорай­ның чаар­тылгазынга төлеп­тиг үлүүн киириштирген тудугжуларны сактып чугаалажып олурувус­та, ол хоорайның кол архитекто­рунга ажылдап чо­раан Ми­хаил Куул

ШҮҮГҮ НОЯНЫ ЧОРААН КЫРГАН-АЧАМ

Эрткен чылын Россияның соңгу найысылалы Санкт-Петербург хоорайже аян-чорукчулап чорааш, кырган-ачам, кырган-авам Анай-оол Дыытпаевич биле Капитолина Алексеевна Ховалыгларның бажыңынга Москвада чурттап турар дуңмам Дарина-биле аалдап четтим. Олар-биле ужуражырын Кызылдан үнер­­де-ле, телефон дамчыштыр дугуржуп алдым. Бажыңының чанынга чеде бергеш, домофонну базыптарымга: «Кымыл?» деп айтырган. «Тывадан төрелдериңер-дир бис» — дээримге, ажыдыпты.

«Дорт харылзаада»: ХӨЙ-НИИТИНИҢ КОРУМ-ЧУРУМ АЙТЫРЫЫ

Ноябрь 10-да Россияның Иштики херектер ажылдакчыларының хүнүн бүгү чуртка демдег­лээр. Байырымныг хүннүң бүдүүзүнде Иштики херектер яамызының ажылдакчылары-биле ужуражып, номчукчулар-биле «дорт харылзааны» «Шын» солун эрттирген. Хүннүң айтырыынга хөй-ниитиниң корум-чурумун тударынга полиция ажылдакчыларының кол дузалакчылары болур улусчу дружиналарның дугайында чугааны чоруткан. Номчукчулардан келген айтырыгларга ТР-ниң Иштики херектер яамызының хөй-ниитиниң корум-чурумун камга­лаарын организастаар килдистиң начальнигиниң оралакчызы Омак Кызыл-оолович Оюн биле Иштики херектер яамызында тургустунган хөй-нии­ти чөвүлелиниң кежигүнү, Тываның Национал музейиниң директору Виктор Сергеевич Чигжит харыыларны берип, боттарының үзел-бодалдары-биле үлешкен.

КӨКТЕП АЛГАШ, НОМЧУП ЧОРУУР

Хоочун  журналист, диктор, башкы, шыдыраачы  Данзы Назытыевич Салчак чоокта чаа 75 харлаан. Ооң юбилейинге  бодунуң үе-чергелери журналистер, чогаалчылар, шыдыраачылар,  чоок төрелдери, ажы-төлдери байырымныг байдалга четкилеп келген.

Чедиишкинниг ажыл-агыйлыг…

Эрзин кожуунга сургакчылап чорааш, кожууннуң төп эмнелгезиниң, Өг-бүлеге болгаш уругларга дуза чедирер социал төптүң ажыл-чорудулгазы-биле таныштывыс. Кожуун чагырыкчызының социал политика талазы-биле оралакчызы Нина Чоодуевна Дагжы-биле кожууннуң ниити байдалының дугайында база чугаалаштым.

“Дорт харылзааның” айтырыглары: өскүстерниң эрге-ажыы...

Май 24-те «Шын» солуннуң редакциязынга өскүс уругларның эрге-ажыын камгалаарының талазы-биле ээлчеглиг «дорт харылзаа» болуп эрткен. Аңаа ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң даргазы Наталья Күске-Караевна Ховалыг, Уруглар ажаалда-тежээлдезиниң болгаш өг-бүле талазы-биле  килдис начальниги Саяна Николаевна Очур, агентилелдиң консультантызы – кол бухгалтер Урана Даңзы-Белековна Хомушку киришкен.

ЧЫЛЫГ ЧУГААДАН СЕТКИЛ ӨӨРYП…

Сүт-Хөл кожуунга «Шын» солуннуң хүнү база-ла удуртукчулар-биле ужуражылгадан эгелээн. Ону кожуун чагыргазының даргазының экономика талазы-биле оралакчызы Ш.А. Шини-Байыр удуртуп эрттирген. Ужуражылга хуралга Сүт-Хөл кожууннуң бүгү сумуларының болгаш албан организация­ларының удуртукчулары киришкен.

Ужур-чаңчыл улус-чонну ишсин дивээн...

Эрткен неделяда «Шын» солуннуң редакциязынга «Арагалаашкын болгаш ооң түңнелдери» деп темалыг ээлчеглиг «дорт харылзаа» болуп эрткен. Аңаа ТР-де ИХЯ-ның Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң талазы-биле полицияның килдис начальниги, полицияның майору Чечек-оол Көк-оолович Тава, ТР-ниң ажыл-чорудулгазының чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр талазы-биле албан чериниң удуртукчузу Александр Кошкар-оолович Монгуш, ТР-ниң ИХЯ-зының парлалга албанының начальниги, иштики херектер албанының подполковниги Лада Оюн болгаш сарыг шажынның төлээзи, ТР-ниң ИХЯ-ның чанында хөй-ниити чөвүлелиниң кежигүнү Буян башкы киришкен.

Страницы