1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

«Шынның» аалчызы

Кызыл — Тываның хөгжүлдезиниң шимчедикчизи

Кызыл — Тываның чүрээ, ооң судалы. Кызыл — Тываның арны, ооң чараш шырайы. Тыва Республиканың Баштыңы—Чазааның Даргазы Ш.В. Кара-оолдуң Айыткалында: "Мен найысылалче, ооң тудугларынче албан-биле хөй кичээнгейни угландырдым. 2014 чылда бис Белоцарск — Красный —  Кызылдың тургустунганындан бээр 100 чыл оюн демдеглээр бис. Хоорайның төөгүзү дээрге-ле бистиң республиканың амыдыралының байлак болуушкуннарлыг, чырык арыны-дыр. Амгы Кызыл — бистиң республиканың чүрээ болгаш арны, Тываның хөг­жүлдезиниң кол шимчедикчизи" — дээн бодалынга кижи бүрүзү каттыжар боор.

Ынчангаш 2012 чыл адак талып келгенде, Кы зыл хоо рай кандыг чурттап-ажылдап турарын билип ап, "Шынның" номчукчуларынга чедирер дээш найысылалдың мэри Владислав Товарищтаевич Ховалыгдан интервью бээрин дилээн бис.

Вячеслав ЛЫСАКОВ: «ТЫВАДА АРЫГ БОЛГАШ ЫРЖЫМ-ДЫР»

Тыва Республикага де­кабрь­ның 4-те солун  аалчы кээп чораан. Ол дээрге РФ-тиң Федерал­дыг Хуралының Күрүне Дума­зының депу­тады, консти­тусчу хоойлу­жудулга болгаш күрү­не тургузуунуң комитеди­ниң даргазының оралак­чызы, Бүгү-россий­жи «Улусчу фрон­тунуң» Төп Аппа­ра­ды­ның удур­тукчузу Вячеслав Иван­ович Лысаков-тур.

КЫЗЫГААР ЧОК БҮЗҮРЕЛДИГ

Ноябрь эгезинде Президент В.Путин Россияның камгалал сайыдының албан-дужаалынга Москва облазының губернатору Сергей Кужугетович Шойгуну томуйлаар дугайында Чарлыкка ат салган. Тус медээ бистиң Тывавыска, чоок-кавы Сибирь регионнарынга, чурттуң өске-даа черлеринге «чаңгыс чер-чурттуувус», «сибиряк», «биске ажылдап чораан» (Хакасия, Красноярск) дээн ышкаш эки сактыышкыннарны, өөрүшкүнү оттурганынга чигзиниг чок. Тыва чон бажыңнарында, ажылдаар столунда азы ханада турган Россияның Маадырының чуруктуг календарьлары, портреттеринче кичээнгейлиг өөрүшкү-биле көрүп, «Шынап-ла, Маадыр-дыр!» деп база катап бүзүреп, магадап, чоргаарланып артканнар хөй дээрзин «Шын» солунга кээп турар чагаалар бадыткап турар.

ШЫДАМЫК ЧОРУК БОЛГАШ АЖЫЛГА БЕРДИНИИШКИН

Бүгү Россияга болгаш даштыкыга наркология болгаш психиатрия талазы-биле чаартыкчы деп сураглыг медицина эртемнериниң доктору Женишбек Назаралиев Тывага декабрь эгезинде чедип кээр.

Страницы