1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Айтырыг-харыы

ЧАҢГЫС УДАА 5 МУҢНУ ТӨЛЕП БЭЭР

Хүндүлүг пенсия алыкчылары! Тыва Республикада Пенсия Фондузунуң Салбыры Силерниң ки­чээнгейиңерге 5000 рубль түңнүг чаңгыс удааның төлевириниң дугайында айтырыгларга харыыларны дыңнадып тур.

Рубрика: 

ЭЭЛЧЕГДЕ 2500 ӨГ-БҮЛЕ

«Экии! Мен инвалид уругнуң иези мен. Бистиң өг-бүлевис чурттаар оран-сава ап болур чиигелделиг хамаатылар бөлүүнге хамааржыр дээрзин дыңнадым. Мону билип алырда кайнаар чедерил база кандыг документилер херек ирги?»

Анна ТҮЛҮШ.

Рубрика: 

АРГА-СYМЕДЕН КАДЫҢАР

Ижин, баар аарыглары: гастрит, холецистит, панкреатит дээш, баар-ла болгай. Бо аарыгларны та чеже кижи эдилеп, хилинчектенип чоруур. Бичии, чаш ажы-төл безин гастриттиг боор-дур. Улуг назылыгларывыс  чем чивестеп, хорап-даа тур.

Рубрика: 

«ДОРТ ХАРЫЛЗАА»: Пенсия хандырылгазында чаартылгалар

Февраль 12-де 10.00 шактан 11.30 шакка чедир «Шын» солуннуң редакциязынга пенсия хоойлузунда өскерлиишкиннерге хамаарыштыр ээлчеглиг «Дорт харылзаа» болур.

Рубрика: 

Юристиң тайылбыры

Айтырыг: «Ажылынга хамаарышпас аарыгдан ажылдакчы аараан, ол амгы үеде инвалид апарганын бадыткаар шынзылга­ларны кылдырып турар. Ону чиик ажылче шилчидериниң эргежок чугулазын бадыткаар эмчи түңнелдерин көргүспээнде, ажыл берикчизи ону өске ажылче шилчидип болур бе?»

Рубрика: 

ХӨЙ КАЪТ БАЖЫҢНАРНЫ КЫМ СЕПТЭЭРИЛ?

Капитал септелге айтырыын шиитпирлээр кылдыр чуртталга бажыңнарының ээлеринче чоорту шилчидип эгелээн. Хөй каът бажыңнарда тыптып турар айтырыгларны кандыг арга-биле шиитпирлээрин бажыңнар ээлери билбейн турар.

Рубрика: 

Чээлилерге хамаарыштыр

Чээли дээрге бо хүнде биче бизнеске бодунуң төлевилелдерин кыска хуусаа­да күүседип алырының дээштиг аргазы-дыр, чүге дээрге бодунуң капиталын мөөңнеп алырынга хөй үе негеттинер болгай, а чээлиниң дузазы-биле транспорт аймаан садып ап, чаа бүдүрүлгени ажыдып, садып турар бараанының ассортиментизин калбартып, шимчевес өнчү-хөреңгини садып ап азы тудуп ап болур.

Рубрика: 

ЮРИСТИҢ ТАЙЫЛБЫРЫ

Уруун адазы чокка азырап өстүрүп чоруур ажылдакчы тодаргай эвес хуусаа иштинде ажылдаар керээ чаргаш, организацияга кирип алган. Yш ай эрткенде, уруун школага белеткээр мен деп чылдагаан-биле төлевирлиг ээлчеглиг шөлээни азы төлевир чок 14 календарьлыг хүннүң шөлээзин аңаа бээриниң дугайында билдириишкин бижээн. Сезоннуг садыглаашкын үезинде ажылдакчыга шөлээ бээрге, ажыл-агыйга когаралдыг. 3-тен 14 хар чедир назылыг бичии уругну чааскаан азырап өстүрүп чоруур иениң билдириишкинин администрация хандырар хүлээлгелиг бе?

Рубрика: 

Чиигелделер көргүзүп турар бе?

Өвүр кожууннуң Саглы суму­зунга мал эмчизи болуп ажылдап келген мен. Хөй чыл­дарда ак сет­килдиг ажы­лым дээш орден, ме­даль-биле шаңнадып чораан 71 хар­лыг күш-ажыл­дың хоочуну мен.

Рубрика: