1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аяк шайны аартап ора...

ДЫШТАНЫҢАР...

Моол улустуң тоолдары
БӨРY БИЛЕ ДИЛГИ
Бир катап бөрү биле дилги саржаглыг сакпың оруктан тып алганнар. Ону үлежип чиир деп белеткенип турда, кажар дилги мындыг санал киирген:

ЭРИЙ БЕРГЕН ЧҮРЕК

Чоннуң мерген чугаазы

ОВЕРСАЙЗ, МИЛИТАРИ...

Чараш кыстар келир чылдың модазын баш бурунгаар билип алыксаар болгай. Ынчангаш 2017 чылдың модазында кандыг өскерилгелер, онзагай чаа чүү барыл дээрзин мода «сүрерлерге» таныштырар-дыр бис.

ШИВИЖИКТИҢ САЛЫМ-ЧОЛУ

Чечен чугаа
 

АЯК ШАЙНЫ ААРТАП ОРА...

Демир-үжүк шенелдези
БАШТАЙГЫ ШҮЛҮК
 

МЕРГЕН УГААННЫГ КОНФУЦИЙ

Ол Чөөн Азияның шылгараңгай угаанныгларының бирээзи, кыдат философия эртеминиң үнде­зилекчизи, политик. Бистиң эраның 551 чылдың август 27-де Кыдаттың Шантунг можузунга төрүттүнген. Чуртталганы бөдүүн болгаш езулуг деп кыдат мерген угаадыгда бижээн.

ЧАГ ТЫПКАН БӨРҮ

(Француз тоол)
Чимзенип, тояап чораан бөрү чагга таваржы берип-тир. Чогум ол аштавайн чораан. Чагны чыттап, аңдара-дүңдере иткилээн: 

СПОРТТУҢ КАЙГАМЧЫКТЫГ ХЕВИРЛЕРИ

КАШ ЧЫЛ ЧУРТТААНЫЛ?

Чамдык төөгүчүлер Гитлер Сталинден тос чыл эрттир чурттаан дижип турар.

ИЕ ЧҮРЭЭ МӨҢГЕ ЧЫЛЫГ

ИЕ ЧҮРЭЭ МӨҢГЕ ЧЫЛЫГ
(Элегия)
Ие кижи түрегдели таан берге,
Изиг көс дег, ижин-баар-даа сөгүлгү дег,
Карак чажы холумактыг ыыт чок ыыдан

БӨРТТҮГ ДИЛГИ

Сергей Пюрбю
БӨРТТҮГ ДИЛГИ
 

АДАПТАН БИЛЕ ХААН

ДАШТЫКЫГА ЭҢ БАШТАЙ ХҮРЕШКЕН

Хостуг хүрешке ССРЭ-ниң шилиндек командазының кежигүнүнге кирип чораан Александр Шойдук, Каадыр-оол Билдей, ССРЭ-ниң, Россияның алдарлыг тренери Дмитрий Мендиашвили оларның чугаалажып турары. Чурукту 1970 чылдарның ортаа үезинде тырттырган.

ХААННЫҢ ӨГ-БҮЛЕЗИН ШААЖЫЛААН БЕ?

РФ-тиң Культура яамызының эргезинге турган Росархивти чурттуң күрүне баштыңынга дорт чагыртыр кылдыр бо чылдың апрельде дамчыткан.

ТАЙГА ТОРУУ

Тайга тооруу пөштен өзүп үнер. Россияда ол Уралда, Сибирьде база Ыраккы Чөөн чүкте өзүп турар. Пөштүң узуну 50 метр чеде бээр, ыяштың назыны 500 чыл ажар. Чүгле 20 чыл ажыг чурттаан ыяштан тоорук чыып ап болур. Чамдыктары харын-даа 50 хардан өрү назылааш, чемижин бере бээр.

Страницы