1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Доктаал-саавыр

Тыва Республиканың Баштыңының чарлыктары

Рубрика: 

Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыы

«Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты А.Х. Душкун-оолга тыпсырының дугайында

Рубрика: 

Тыва Республиканың Чазааның доктаалдары

Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурга онза байдалдың уржуктарын чайладырынга киржип турар каңнакчы-сантехниктерниң бригадаларының аразынга болгаш эң дээре каңнакчы-сантехник дээш профессионал мергежилдиң конкурузун эрттирериниң дугайында

Рубрика: 

Томуйлаашкын

ТР-ниң Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар агентилелдиң директору турган Виталий Чаж-оолдуң Каа-Хем кожууннуң чагырыкчызы албан-дужаалче шилчээни-биле ооң орнунга Алдын-Кыс Конгарны томуйлаан.

Рубрика: 

Тыва Республиканың Баштыңының чарлыктары

Тыва Республиканың Баштыңы­ның – Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле В.А.

Рубрика: 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧАРЛЫЫ

Россияның болгаш Тываның демнежилгезиниң 100 чылын болгаш Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылын байырлаарынга тураскааттынган юбилейлиг хемчеглерни белеткээриниң болгаш эрттирериниң дугайында

Рубрика: 

Тыва Республиканың хоойлулары

Тыва Республиканың чамдык хоойлужудулга актыларын күжүн чидирген деп санаарының дугайында

Рубрика: 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗААНЫҢ ДОКТААЛДАРЫ

Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының күрүне ачы-дузазын чедирип турар органнарының болгаш оларның албан-дужаалдыг кижилериниң, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының күрүне ачы-дузазын чедирип турар күрүнениң хамааты албан-хаакчыттарының шиитпирлеринге болгаш кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудалдарны киирериниң болгаш сайгарып көөрүнүң онзагай талаларының дугайында дүрүмнү бадылаарының дугайында

Рубрика: 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧАРЛЫКТАРЫ

Тыва Республикага коррупцияга удур демисел талазы-биле комиссияның составынга өскерилгелер киирериниң дугайында

Рубрика: 

ЭР КИЖИНИҢ АТ-АЛДАРЫНЫҢ КОДЕКИЗИ

Бистер, Тыва Республиканың эр кижилери, боттарывыс­тың эрге-ажыктарывысты болгаш күзел-чүткүлдеривисти илерет­пишаан;

— биске чаагай болгаш чөптүг чорукту, бүзүрелди дамчыткан өгбелеривистиң төөгүде езу-чаңчыл­дарынга болгаш мөзү-шынарының принциптеринге даянмышаан;

— херээженнерниң эргелерин болгаш хосталгаларын эң дээди үнелел деп хүлээп көрбүшаан, демократтыг ниити­лелди сайзы­радырын бүгүдениң хүлээп көрген принциптерин сагывышаан;

— амгы болгаш келир салгалдарның мурнунга эр кижилерниң мөзү-шынар кижизидилгези дээш бодувустуң харыысалгавысты медереп билбишаан;

— Тывада Эр кижиниң ат-алдарының кодекизиниң төлевилелин кожууннарга болгаш сумуларга эр улус чыыштарынга деткээнин удуртулга болдурбушаан.

Рубрика: 

Страницы